Fond Pomoc pomáhajúcim si zakladá na transparentnosti a férovosti. Fond Pomoc pomáhajúcim sa dobrovoľne zaväzuje zverejňovať informácie nad rámec platnej legislatívy v súlade s Kódexom transparentnosti Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov transparentnosti.

Položka (s aktívnym prelinkom) Plnenie Poznámka
Správy o činnosti nadačného fondu  ✔ Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v priebehu roku 2021
Poslanie  ✔  
Programová stratégia a priority  ✔  
Kontakt  ✔  
Riadenie
Etický kódex a etické pravidlá  ✔ Nadačný fond nie je členom Asociácie firemných nadácií, preto sa riadi Etickým kódexom Nadácie Pontis
Zoznam členov správnej rady a dozornej rady, správcu a riaditeľov nadačného fondu  ✔ Nadačný fond nemá právnu subjektivitu, a preto sa viaže na správnu radu Nadácie Pontis
Zoznam pracovníkov a ich kontakty  ✔  
Profily členov orgánov nadačného fondu, z ktorých je zrejmé i členstvo v orgánoch iných neziskových organizácií  ✔
Profily alebo životopisy pracovníkov, ktorých pracovnou náplňou je zabezpečovanie programového fungovania nadačného fondu  ✔  
Finančné prehľady
Príjmy z asignácie Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Príjmy z darov Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Príjmy z asignácie od iných subjektov  ✗ Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Príjmy z darov od iných subjektov  ✗ Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na verejnoprospešný účel  ✗ Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Vizualizácia (graf) podielu využitia prostriedkov z asignácie na manažment  ✗ Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Komunikáciu programov  ✔ Webová stránka nadačného fondu, FB Nadácie Pontis
Udeľovanie grantov
Opis procesu udeľovania grantov a darov (grantové výzvy, pravidlá pre udeľovanie priamych podpôr a pod.)  ✔
Zloženie grantových komisií pri grantových programoch  ✗ Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Databáza udelených grantov a darov na webstránke v open data formáte  ✗ Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Prehľadná vizualizácia finančnej podpory v jednotlivých oblastiach a grantových programoch Nadačný fond bol založený v roku 2020. Prvá správa o činnosti bude zverejnená v roku 2021
Komunikácia
Aktuálne informácie o svojej činnosti priebežne zverejňované na webstránke alebo profile na sociálnej sieti  ✔
Záväzok odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní  ✔

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram