V roku 2020 sme podporili tieto projekty:

Celková suma podpory: 1 999,92 eura

Forma podpory:

 • Ochranné pomôcky
 • Dezinfekčné zariadenia a prostriedky

Brána do života

OZ Brána do života dlhodobo prispieva k zlepšeniu kvality života matiek s deťmi v krízových situáciách. Zabezpečenie hygienického štandardu v priestoroch krízového centra v čase pandémie je nevyhnutnosťou. Aj keď klientky majú samostatné izby, zdieľajú mnoho spoločných priestorov. Nákup vhodných ochranných pomôcok a dezinfekčných zariadení a prostriedkov je, vzhľadom na usmernenia, potrebný aj do zásoby pre prípadné ďalšie vlny pandémie. Ich obstaranie významným spôsobom prispeje k zabezpečeniu správneho fungovania OZ.

Celková suma podpory: 2 500,08 eura

Forma podpory:

 • Závesný kotol vnútorných priestorov organizácie
 • 2x notebook
 • Palivová karta

OZ Proti Prúdu sa dlhodobo venuje téme ľudí bez domova. V momentálnej situácii je jeho činnosť výrazne sťažená pandémiou. Bolo treba vyriešiť existenčné problémy, ktoré nastali v jesennom období, spôsobené havarijným stavom závesného prietokového kotla v sídle OZ, ktoré zahŕňa aj výdajňu časopisov Nota Bene, dennú miestnosť, vnútorný sklad a kanceláriu. Funkčný kotol je preto jedným zo základných prvkov zabezpečujúcich chod a činnosť OZ. Ďalšia časť príspevku putovala na kúpu dvoch notebookov, ktoré budú slúžiť v poradenskej miestnosti OZ a vo výdajni časopisov. Súčasťou podpory je aj príspevok na čipovú palivovú kartu, ktorá je vhodným doplnkom k automobilu, ktorý sa OZ podarilo získať prostredníctvom iného grantového programu.

Celková suma podpory: 5 000 eur

Forma podpory:

 • Finančná odmena pre hercov
 • Zabezpečenie videozáznamu predstavení a ich streamovanie
 • Účtovné služby
 • Služby sociálneho pracovníka a dramaterapeutky
 • Koordinácia projektu
 • Ochranné a dezinfekčné prostriedky a hygienické potreby

Poslaním Divadla bez domova je práca s marginalizovanými skupinami, ako sú ľudia bez domova, zdravotne znevýhodnení, vo výkone trestu či ľudia pochádzajúci zo sociálne znevýhodneného prostredia. Venujú sa divadelným predstaveniam, ktoré počas prebiehajúcej pandémie veľmi úspešne presunuli do online priestoru. Práve zmena fyzického na online priestor bola veľkou výzvou, s ktorou sme pomohli aj v rámci Fondu Pomoc Pomáhajúcim. Divadlo tak dostalo príspevok na odmeny pre hercov a ďalších pracovníkov, mohlo vytvoriť videozáznam z dvoch svojich predstavení a streamovať ich online.

Celková suma podpory: 3 500 eur

Forma podpory:

 • CRM systém na registráciu klientov

Cieľom neziskovej organizácie JEDEN RODIČ je zvyšovať úroveň kvality života osamelých rodičov, ktorí sú často ohrození rizikom chudoby a sociálnym vylúčením. Poskytuje odbornú a humanitárnu pomoc registrovaným rodičom, šíri osvetu a informácie o problematike, prevádzkuje e-learningovú platformu ako aj bezplatnú linku pomoci pre jednorodičov. V prebiehajúcej kríze potrebuje pomoc ešte viac osamelých rodičov a záujem o registráciu niekoľkonásobne vzrástol. Organizácii sme preto pomohli príspevkom na vstupné náklady potrebné na vytvorenie CRM registračného systému, na zabezpečenie softvéru pre používateľov, naprogramovanie modulov CRM a na školenia dobrovoľníkov v CRM.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram