Fond Pomoc pomáhajúcim bol založený 22. apríla 2020.

Fond Pomoc Pomáhajúcim realizuje aktivity zamerané na podporu organizácií, ktoré sú priamo a existenčne zasiahnuté súčasnou pandemickou krízou, ohrozujúcou ich riadne fungovanie.
Do fondu prispeli dva subjekty – Nadačný fond Telekom (asignácia 10 000 eur) a Nadácia Tesco (dar 5 000 eur). V rámci aktivít Fondu Pomoc Pomáhajúcim sme v roku 2020 prerozdelili 13 499,12 eura. Na správu a manažment fondu bola alokovaná suma 10 % z celkového rozpočtu. V roku 2020 neboli použité žiadne finančné prostriedky na komunikáciu a propagáciu grantových programov.


Finančné prostriedky boli alokované na projekty s verejnoprospešným účelom. Boli prerozdelené medzi štyri organizácie.


Prijímatelia podpory

Prijímateľ Projekt Vstupy spolu Prínos pre komunitu
Divadlo bez domova Pomoc 20 5 000 eur Divadlo bez domova mohlo pokračovať vo svojej činnosti, keďže dokázalo svoje predstavenia presunúť do online priestoru.
OZ Brána do života Udržanie hygienického štandardu počas epidémie koronavírusu 1 999,92 eura Zabezpečenie hygienického štandardu v krízovom centre pre mamy s deťmi v čase pandémie.
Jeden Rodič n.o. Základný sprievodca jednorodičovstvom, CRM systém 3 500 eur Jednorodičovské rodiny sú početnou skupinou, ktorá potrebuje pomoc aj bežne, v kríze spôsobenej pandémiou ešte viac, o čom svedčí aj narastajúci záujem o spoluprácu s organizáciou. CRM systém zabezpečí prehľadné prihlasovanie rodín.
OZ Proti prúdu Materiálna pomoc pre skvalitnenie sociálnej práce s klientami Proti prúdu 2 999,20 eura Zabezpečenie ohrevu vnútorných priestorov výdajne v zimnom období a v čase pandémie. Notebooky pre chod organizácie a palivová karta k automobilu.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram