Štatút ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2019

 1. Oficiálny názov ocenenia je Via Bona Slovakia – ocenenie za zodpovedné podnikanie (ďalej len „ocenenie“). Skrátený názov ocenenia je Via Bona Slovakia uvedený spolu s rokom, za ktorý sú jednotlivé ceny udeľované. Via Bona Slovakia 2019 je ocenenie za aktivity realizované od januára 2019 do decembra 2019.
 2. Poslaním ocenenia je šíriť myšlienku zodpovedného podnikania a súčasne vyjadriť poďakovanie a verejné uznanie firmám a podnikateľom, ktorí sú na Slovensku lídrami v rôznych oblastiach tejto témy.
 3. Vyhlasovateľom a organizátorom ocenenia je Nadácia Pontis (ďalej len „organizátor“).
 4. V deň vyhlásenia ocenenia organizátor zverejňuje na svojej webovej stránke www.viabona.skvšetky relevantné informácie, vrátane vyhlásenia kategórií ocenenia za rok 2019, spôsobu, rozsahu a formy zasielania nominácií, času, v akom je možné nominácie organizátorovi zasielať, časového plánu – od momentu vyhlásenia ocenenia do oficiálneho udelenia ocenenia Via Bona Slovakia 2019, príp. ďalšie organizačné záležitosti týkajúce sa procesu nominácií alebo ocenenia.
 5. V každom ročníku ocenenia organizátor udeľuje ceny jednému nominovanému subjektu alebo skupine nominovaných subjektov vo vyhlásených kategóriách na základe rozhodnutia nezávislej hodnotiacej komisie. Mimo rozhodnutia komisie môže organizátor udeliť len Cenu verejnosti. Hodnotiaca komisia má právo rozhodnúť, že neudelí ktorúkoľvek z cien, ak ani jedna z doručených nominácií nespĺňa kritériá danej kategórie.
 6. Za rok 2019 budú udelené Hlavné ceny za prístup v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii v kategóriách: Zodpovedná veľká firma a Zodpovedná malá a stredná firma. Ceny za projekty v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropii budú udelené v kategóriách: Dobrý partner komunity, Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ a Sociálne inovácie. V spolupráci s MPSVaR SR udelí organizátor cenu „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2019“ a v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance bude udelená cena „Dobre spravovaná firma za rok 2019“.
 7. Na udelenie ocenenia môžu byť nominované len podnikateľské subjekty, ktoré neboli v uplynulých troch rokoch právoplatne odsúdené v súvislosti s ich podnikateľskými aktivitami. Nominované subjekty musia mať sídlo alebo adresu podnikania na Slovensku a tieto subjekty musia byť registrované v OR SR a/alebo ŽR SR.
 8. Nominácie vo všetkých kategóriách zasielajú samotné subjekty alebo skupiny subjektov, ktoré spĺňajú podmienky definované organizátorom. Ak sa nominácia týka spoločného projektu s mimovládnou organizáciou alebo iným partnerom, je potrebné v prihláške uviesť aj súhlas partnera projektu s obsahom nominácie.
 9. Nominácie sa podávajú prostredníctvom elektronického nominačného hárku pre príslušnú kategóriu. Nominačné hárky, vrátane informácií týkajúcich sa jeho vyplnenia a zaslania, organizátor zverejňuje spolu s ďalšími relevantnými informáciami v deň vyhlásenia ocenenia. Navrhovateľ zašle vyplnený nominačný hárok do 24. januára 2020, 18.00hod. a to vyplnením elektronického formulára na webovej stránke www.viabona.sk. Organizátor ocenenia zašle navrhovateľovi e-mailom potvrdenie o prijatí a zaradení nominácie do hodnotiaceho procesu. V prípade, že do 2 pracovných dní navrhovateľ od organizátora nedostane e-mail s potvrdením prijatia nominácie, je nutné ihneď kontaktovať organizátora. Inak je nominácia považovaná za nedoručenú.
 10. Pre účely nominácií na ocenenie sa rozumie veľkou firmou taká, ktorá má viac ako 250 zamestnancov.
 11. Nominovaný subjekt môže byť v jednej kategórii navrhnutý len jedenkrát.
 12. Nominovaný subjekt sa s rovnakým projektom nemôže nominovať do viacerých kategórií, okrem kategórií Hlavných cien, kde môže byť daný projekt súčasne nominovaný aj v inej kategórii. Organizátor je oprávnený odporučiť nominovaný projekt do inej kategórie, ak je toho názoru, že daný projekt je vhodnejšie z hľadiska jeho predpokladov zaradiť do inej kategórie. O takejto skutočnosti je organizátor povinný informovať nominujúceho v oznámení o zaradení nominácie do hodnotiaceho procesu. Pokiaľ nominujúci neoznámi organizátorovi nesúhlas s preradením do inej kategórie do 2 dní odo dňa doručenia oznámenia o zaradení nominácie, predpokladá sa, že súhlasí s preradením do organizátorom odporúčanej kategórie.
 13. Do hodnotiaceho procesu sú zaradené len nominácie spĺňajúce základné požiadavky uvedené v nominačnom hárku a doručené do termínu uzávierky. Nominačné hárky prijaté do termínu uzávierky budú prekontrolované organizátorom, či spĺňajú základné formálne i obsahové požiadavky. Organizátor zašle nominujúcim subjektom do 7 dní od termínu uzávierky informáciu e-mailom, či nominácia bude alebo nebude zaradená do hodnotiaceho procesu, príp. si vyžiada doplňujúce informácie potrebné k hodnoteniu.
 14. Nominačné hárky prijaté po termíne uzávierky alebo nespĺňajúce základné požiadavky (ktorými sú nominácia oprávneného subjektu podľa tohto štatútu, úplne vyplnený nominačný hárok a podstatné identifikačné a obsahové informácie, zaslanie nominácie v elektronickej forme) nebudú zaradené do hodnotiaceho procesu. Organizátor navrhovateľa o tejto skutočnosti informuje e mailom.
 15. Z hodnotiaceho procesu sú vylúčené nominačné hárky na udelenie ocenenia štátnym inštitúciám, rozpočtovým organizáciám, miestnym a mestským zastupiteľstvám, školám, športovým klubom, mimovládnym neziskovým organizáciám a jednotlivcom (nepodnikateľom). Z hodnotiaceho procesu sú tiež vylúčené nominačné hárky partnerov/sponzorov ocenenia (bez ohľadu na to, či takáto nominácia bola doručená zo strany partnera alebo tretieho subjektu).

Organizátor do dvoch týždňov po termíne uzávierky zverejní na svojej webovej stránke www.viabona.sk zoznam prijatých a zaradených nominačných hárkov, ktoré postupujú do hodnotiaceho procesu.

 1. Hodnotiacu komisiu navrhuje a zostavuje organizátor ocenenia a každá kategória má svoju vlastnú komisiu. Členstvo v komisii je čestné a nezastupiteľné. Organizátor organizuje a zúčastňuje sa stretnutí hodnotiacej komisie, pričom má postavenie koordinátora diskusie a facilitátora hodnotiacej komisie. Organizátor má v komisii zastúpenie aj ako zdroj doplňujúcich informácií, avšak bez hlasovacieho práva.
 2. Stretnutia hodnotiacej komisie sú neverejné a informácie o diskusii, ako aj o hlasovaní k jednotlivým nomináciám sú považované za dôverné. Členovia hodnotiacej komisie sa zaväzujú mlčať o informáciách z nominačných hárkov a skupinových hodnotení.
 3. Informácie o víťazovi ocenenia v príslušnej kategórii môžu byť zverejnené organizátorom až v deň vyhlásenia víťazov, ako je uvedené nižšie v bode 25. tohto štatútu.
 4. Komisia hodnotí nominačné hárky v dvoch kolách, ktorým predchádza individuálne hodnotenie. Na svojom prvom stretnutí komisia rozhodne, ktoré nominácie postupujú do finále. Na druhom stretnutí vyberú členovia komisie víťaza každej kategórie. Ak nie je možné dosiahnuť konsenzus ohľadom víťaza v príslušnej kategórii, komisia o víťazovi rozhodne hlasovaním, pričom na rozhodnutie je potrebné dosiahnuť aspoň nadpolovičnú väčšinu hlasov prítomných členov hodnotiacej komisie. Záverečné rozhodnutie hodnotiacej komisie je konečné a nemenné, s výnimkou bodu 22. tohto štatútu.
 5. Hodnotitelia si prostredníctvom organizátora môžu vyžiadať od nominovaných subjektov doplňujúce informácie k nominačným hárkom. Doplnené informácie budú následne zaslané všetkým členom hodnotiacej komisie.
 6. Zástupcovia nominovaných subjektov na ocenenie vo všetkých kategóriách, ktorí na základe individuálneho hodnotenia postúpili do finále, sú pozvaní na osobnú prezentáciu ich projektov pred hodnotiacou komisiou. Prezentácie musia byť vytvorené podľa požiadaviek, ktoré určuje organizátor. Nominované subjekty dostanú súhrn požiadaviek okamžite po vytvorení shortlistov hodnotiacou komisiou a budú zverejnené aj na webe www.viabona.sk.
 7. V prípade zistenia skutočností, ktoré vedú k závažnému porušeniu platných právnych predpisov, princípov zodpovedného podnikania alebo tohto štatútu, organizátor o nich bezodkladne informuje hodnotiacu komisiu. Hodnotiaca komisia má právo v prípade zistenia takýchto skutočností a na základe poskytnutých informácií cenu nominantovi neudeliť, resp. víťazovi odňať.
 8. Člen hodnotiacej komisie nemôže za kandidáta alebo jeho projekt hlasovať, ani ho hodnotiť, ak k nemu má taký formálny alebo neformálny vzťah, ktorý by mohol ovplyvniť jeho objektívne rozhodovanie. Povinnosťou členov hodnotiacej komisie je o takomto vzťahu okamžite informovať organizátora, najneskôr však pred pridelením nominačných hárkov na individuálne hodnotenie. Členom hodnotiacej komisie nemôže byť zástupca firmy, ktorá sa nominuje na ocenenie v ktorejkoľvek kategórii.
 9. Hodnotiaci proces prebieha pod dohľadom nezávislej organizácie. Zo spoločného hodnotenia komisie vypracuje organizátor zápisnicu a požiada nezávislú organizáciu o overenie celého procesu hodnotenia.
 10. Mená víťazov ocenenia spolu s menami členov hodnotiacej komisie zverejní organizátor až na slávnostnom udeľovaní cien víťazom.
 11. Podnikateľský subjekt, ktorý získal hlavnú cenu, sa o ňu nemôže uchádzať v nasledujúcich dvoch ročníkoch, môže však byť nominovaný na cenu v ďalších kategóriách ocenenia. Subjekt, ktorý získal ocenenie v inej kategórii ako hlavnej, nemôže byť nominovaný na víťazstvo v rovnakej kategórii v nasledujúcom ročníku, môže sa však nominovať na cenu v ďalších kategóriách ocenenia.
 12. Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu tohto štatútu podľa vlastného uváženia.

Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 12. novembra 2019.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram