Robte filantropiu dobre

Prvé štádium filantropie je odpovedanie na žiadosti o podporu. Druhé štádium filantropie je podpora vybraných tém. Tretie štádium filantropie je snaha o dosiahnutie zmeny.

Čo je a čo nie je firemná filantropia

Firemná filantropia je podpora komunity, ktorú firma robí bez očakávania protihodnoty. Pre firmu je komunitou jej bezprostredné alebo širšie okolie, v ktorom figurujú miestne inštitúcie a samospráva, mimovládne neziskové organizácie, školy, škôlky, nemocnice, športové kluby, detské domovy, cirkvi, kultúrne iniciatívy, neformálne záujmové združenia a pod. Ak firma investuje do komunity, podporuje verejno-prospešný rozvoj a pomáha niektorej z týchto inštitúcií alebo skupín.

Keď firma podporuje komunitu, môže mať tri druhy motivácie:

  1. charitatívna motivácia – firma jednorazovo nezištne podporí neziskovku alebo jednotlivca bez očakávania protihodnoty
  2. spoločenská investícia s očakávaním možného nepriameho prínosu – firma podporuje nejakú tému strategicky, dlhodobejšie a častokrát v oblasti svojho pôsobenia, napr. IT firma podporuje IT vzdelávanie; alebo naopak firma svojou podporou vyvažuje negatívne vplyvy svojho biznisu, napr. energetická firma podporuje aktivity na ochranu životného prostredia
  3. komerčná aktivita (sponzoring) – firma za svoju podporu očakáva konkrétnu protihodnotu, napr. deti nosia na drese logo sponzora; prijímajúca organizácia musí zverejniť pri podporenej akcii plagát s výrazným logom a pod. Komerčnou aktivitou je i tzv. dobročinný marketing (cause related marketing), kedy firma inšpiruje zákazníkov nakupovať jej produkty tým, že určenú časť príjmov venuje na dobročinné účely. Spadá sem i podpora univerzitného výskumu, ktorý firme prinesie nové vedecké nápady.

Všetky tri motivácie sú legitímne. Za filantropiu však označujeme len prvé dva typy motivácie. Tretí typ filantropiou nie je, keďže sa nejedná o darcovstvo, ale o výmenu. Treba ju vnímať pozitívne, lebo firma mohla svoj komerčný zámer realizovať aj bez podpory okolia, napr. namiesto podpory športu detí sa mohla propagovať cez klasickú reklamu.

Filantropická podpora založená na prvých dvoch motiváciách sa obvykle realizuje cez darovaciu zmluvu, pričom  firma dar hradí zo svojho zisku a v našej legislatíve za to nemá žiadne daňové zvýhodnenie. Oproti tomu podpora s komerčnou motiváciou sa rieši formou sponzorskej zmluvy či zmluvy o reklame a firma si ju uplatní ako svoj normálny podnikateľský náklad a znižuje si tak svoj daňový základ.

Čo môže firma darovať

Firma môže v prospech svojho okolia venovať:

  1. financie –poskytuje ich buď priamo firma ako právnická osoba, alebo podporu realizuje cez svoju firemnú nadáciu alebo cez svoj nadačný fond
  2. čas svojich zamestnancov (firemné dobrovoľníctvo) –firma motivuje zamestnancov, aby venovali svoj pracovný alebo voľný čas pre verejno-prospešný účel
  3. vecné dary alebo služby (in-kind) – vecné dary môžu byť buď komerčné produkty zdarma alebo i vyradený, ale funkčný materiál; v prípade, že firma venuje zdarma svoje komerčné odborné služby, jedná sa o pro bono

Navýšenie podpory

Ak na verejno-prospešný účel venuje vďaka iniciatíve firmy niekto ďalší, napr. zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, obchodní partneri, iné organizácie či štát, tieto prostriedky firma nemôže vykazovať ako svoje dary, ale ako svoje navýšenie (leverage). Častými formami "navýšenia" sú napr. zbierky medzi zamestnancami či kasičky, do ktorých zákazníci môžu vhodiť drobné mince.

Je poukázanie dane filantropiou?

Slovenská legislatíva umožňuje firmám vo svete jedinečnú možnosť usmerniť časť svojich daní (momentálne 1,5 – 2 %) na verejno-prospešný účel. Keďže tieto financie už nepatria firme, ale sú súčasťou štátneho rozpočtu, pri asignácii dane sa nejedná v striktnom zmysle o filantropiu. Aj asignácia dane patrí k „navýšeniu podpory“ firmy, keďže štát pridelí prostriedky vybranej neziskovke vďaka firme. Za filantropický vklad firmy však možno považovať čas, ktorý venuje zodpovednému a účelnému využívaniu asignácie dane, napr. keď firma poukáže 2 % dane do svojho nadačného fondu a následne venuje čas strategickému využitiu, hodnotiacim komisiám, výberu prijímateľov a monitoringu využívania prostriedkov.

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky