Som firma a ponúkam dar

Som firma a ponúkam dar

Ste firma, vyrábate alebo predávate zaujímavé produkty? Potrebujete efektívne alokovať nepotrebné skladové zásoby? Vyradili ste práve kancelársku techniku, ktorá by mohla dobre slúžiť ďalším používateľom? Venujte ich verejnoprospešným organizáciám. Ponúknite ich komunite prostredníctvom programu Vecné dary. Vďaka vašej štedrosti budú môcť slúžiť ďalej, všade tam, kde to je potrebné. Neviete ako?

Prečo dávať vecné dary

Ste firma, vyrábate alebo predávate zaujímavé produkty? Potrebujete efektívne alokovať nepotrebné skladové zásoby? Vyradili ste práve kancelársku techniku, ktorá by mohla dobre slúžiť ďalším používateľom? Venujte ich verejnoprospešným organizáciám. Ponúknite ich komunite prostredníctvom programu Vecné dary. Vďaka vašej štedrosti budú môcť slúžiť ďalej, všade tam, kde to je potrebné. Neviete ako?

Účasť v programe prináša firmám možnosť pomôcť komunite aj prostredníctvom darovania nefinančných vecných darov. Umožňuje napĺňať princípy zodpovedného podnikania a súčasne rozvíjať firemnú kultúru a pozitívnu atmosféru na pracovisku. Prepojenie komerčných aktivít firmy s podporou komunity dodáva väčší pocit zmysluplnosti práci zamestnancov.

Je vhodné prepojiť externú komunikáciu so zapojením firmy do programu darovania.

Je príjemné byť súčasťou siete firiem, ktorým záleží na komunite a ktoré vedia, čo pre to môžu urobiť.

Výhody spolupráce

Vysoký dosah na komunitu - darovaním prostredníctvom programu Vecné dary získate možnosť ľahko osloviť desiatky až stovky neziskových verejnoprospešných organizácií a tisícky ľudí, ktorým poskytujú svoje služby.

Úspora peňazí a času - svoje sklady uvoľníte jednoduchým spôsobom – zmysluplným umiestnením nadbytočných zásob. Získate pritom pohodlnú kontrolu nad darovaným tovarom.

Ochrana značky - pri získaní darov sa ich príjemcovia písomne zaväzujú, že váš tovar využijú výlučne na dobročinné a verejnoprospešné účely a nebudú ho neskôr predávať či zamieňať za iný tovar.

Inšpirácia - váš kreatívny prístup k nadbytočným zásobám môže inšpirovať vašich zamestnancov i zákazníkov ako príklad vhodný nasledovania.

Životné prostredie - darovanie funkčných produktov znamená aj prevenciu vzniku skládok odpadu, znižuje potrebu likvidácie odpadov alebo ich recyklácie.

Bezpečnosť využitia produktov

Nadácia Pontis zabezpečí, že tovar bude dodaný iba riadne registrovaným a posúdeným neziskovým verejnoprospešným, rozpočtovým alebo príspevkovým organizáciám na využitie pre budovanie ich kapacít, pri realizácii ich aktivít v komunite alebo na bezplatné rozdávanie ich klientom. Môže to byť napríklad krízové centrum, ktoré ženám rozdáva balíčky základných toaletných a hygienických potrieb; hospic, ktorý potrebuje zásoby pracích prostriedkov a toaletného papiera; škôlka, ktorá môže získať ďalšie hračky pre deti, ktoré ju navštevujú.

Rozdeľovanie vecných darov - vďaka spôsobu, akým pristupujeme k darovaným produktom, sa nestane, aby sme jednej organizácii dodali nadmerné množstvo vecných darov. Ak nám darca ponúkne napríklad 2-3 palety s určitým tovarom, v systéme ho rozdelíme na menšie dary a tie pošleme registrovaným organizáciám na posúdenie. Je možné, že napokon bude takýto väčší dar distribuovaný aj stovke rôznych príjemcov.

Výber príjemcov - všetky verejnoprospešné organizácie, s ktorými spolupracujeme, starostlivo posudzujeme a kontrolujeme. Každá prijímajúca organizácia sa zmluvne zaviaže, že nepredá ani nezamení darovaný tovar, nevyužije ho na získanie finančných prostriedkov ani ho neponúkne ako cenu v tombole. Plnenie tejto zmluvy kontrolujeme, aby sme zaručili, že produkty venované našimi darcami neskončia v aukciách na rôznych portáloch, v charitatívnych obchodoch alebo v stánkoch na trhoviskách. Ak zistíme, že niektorý príjemca vecných darov poruší dohodnuté podmienky spolupráce, okamžite ho vyradíme z distribučnej siete a môžu byť voči nemu podniknuté právne kroky.

Môžu darovať aj malé spoločnosti?
Samozrejme. Program Vecné dary prijíma vecné dary od akýchkoľvek komerčných firiem, bez rozdielu ich veľkosti. Firma môže darovať jednorazovo alebo opakovane, náhodne alebo na základe zvolenej dlhodobej stratégie. Všetko závisí od prístupu a aktuálnych možností darcu.

Existuje minimálna alebo maximálna hodnota alebo objem daru?
Nie. Program Vecné dary nemá takéto obmedzujúce kritériá. Žiaden poskytnutý dar nie je ani priveľký ani primalý, ak administrátor nájde organizáciu, ktorá by ho vedela využiť. Aj ten najmenší dar môže výrazne pomôcť, ak nájdeme príjemcu, ktorý ho akútne potrebuje. Naopak, veľké dary rozdelíme na menšie, aby sme ich poskytli čo najväčšiemu množstvu príjemcov a aby bol ich dopad čo najväčší. Výhodou programu Vecné dary je, že darca môže reagovať na publikované žiadosti, teda na aktuálne aj sezónne potreby komunity. Program sprostredkováva vecné dary celoročne, a tým posilňuje pozitívny vplyv firiem na komunitu aj z dlhodobého pohľadu.

Je nutné sa pred darovaním zaregistrovať?
Nie. Darovať môže neregistrovaný aj registrovaný firemný darca. Pri každej novej ponuke je nutné uviesť najmä kontaktné údaje, popis a stav produktu, zámer použitia daru, ponúkané množstvo, dátum, dokedy platí ponuka, adresu skladu, kde sa nachádza darovaný tovar atď. Registrovanému darcovi poskytuje darovací softvér niektoré funkcionality, ktoré nemôže využívať neregistrovaný darca.

Ako prebieha proces darovania?
Príjemca zadá svoju žiadosť o poskytnutie vecného daru. Darca môže reagovať na predloženú žiadosť alebo zadať vlastnú ponuku, podľa vlastného výberu a možností firmy. Vtedy administrátor predloží ponuku registrovaným žiadateľom a pokúsi sa nájsť vhodného príjemcu. V prípade, ak darca ponúka nevhodný tovar, resp. ponuka nevyhovuje potrebám komunity, administrátor ju môže odmietnuť a vrátiť darcovi.

Ako funguje doprava vecných darov?
Preprava tovaru bude zabezpečená podľa dohody darcu s príjemcami. V tejto fáze nemá program Vecné dary distribučný sklad, kde by bolo možné uskladniť darované produkty a neskôr ich zaslať adresátom efektívnejšie. Dopravu preto musí zabezpečiť príjemca alebo darca priamo.
Cieľom administrátora je nájsť partnera, ktorý by vedel ponúknuť služby dopravy a skladovania zadarmo alebo s výraznou zľavou.

Môžu poskytovať vecné dary aj jednotlivci?
Nie. Program Vecné dary sprostredkováva iba vecné dary firiem. Jednotlivci nás môžu podporiť finančnými darmi resp. svojou dobrovoľníckou prácou pre rozvoj programu darovania alebo priamou prácou v komunite.

Máme záujem poskytnúť vecný dar

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky