Správa o činnosti

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2016 prerozdelili 677 163,56 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovak Telekomu, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 677 163,56Eur, samostatnú položku tvoril poplatok Slovak Telekomu za správu fondu vo výške 68 583,00 Eur.

 

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 90 % objemu použitých finančných prostriedkov. 10  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

 

V prípade 2 % daní z príjmov a daru, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 608 580,56Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov – Podpora Nepočujúcich, Podpora pamiatok, Podpora komunitných projektov, Priama podpora

V roku 2016 sa Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis angažoval v týchto 4 oblastiach:

1. Podpora komunity Nepočujúcich

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis sa venuje podpore komunity Nepočujúcich už viac ako 10 rokov. Nižšie sú uvedené niektoré z projektov, ktoré sme počas roka 2016 realizovali.

Mobilný pedagóg

V roku 2016 bol úspešne zrealizovaný už IV. ročník programu Mobilný pedagóg. Vo IV. ročníku programu Mobilný pedagóg chodilo 14 mobilných pedagogičiek (sudropédky, logopédky, psychologičky) do 51 rodín po celom Slovensku, ktoré majú dieťa s poruchou sluchu.

Aj na základe vyjadrení od týchto rodičov vieme, že sme im pomohli prakticky zmeniť ich životy a životy celej rodiny k lepšiemu. Počas 10 mesiacov, ktoré u nich mobilná pedagogička strávila, sa naučili ako pracovať s dieťaťom, ako rozvíjať jeho zručnosti a čo je hlavné, ako sa zmieriť s ich terajšou situáciou. Lebo len spokojný rodič môže mať spokojné dieťa.

Na IV. ročník programu Mobilný pedagóg bola vyčlenená celková čiastka 112 729,93 €

OZ Nepočujúcedieťa.sk / Audiocentrum

Od augusta roka 2015 prebieha na portáli Dobrá Krajina zbierka OZ NepocujuceDieta.sk na podporu zriadenia prvého detského audiologického centra. Pre sluchovo postihnuté deti bude vznik tohto centra znamenať prístup k najmodernejším prístrojom, špecializovanému personálu a najnovším postupom, vďaka ktorým budú mať vyššiu šancu na „počujúci život“. Spoločne sa nám podarilo vyzbierať cieľovú sumu 20 000 €, ktorá bude tvoriť dôležitú časť potrebných prostriedkov.

Vďaka sume 6 108,47 € z Nadačného fondu Telekom sa podarilo dosiahnuť cieľovú čiastku 20 000 € na podporu zriadenia prvého špecializovaného audiologického centra na Detskej ORL klinike v Detskej fakultnej nemocnici s poliklinikou v Bratislave.

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského

Projekt „Chceme si rozumieť“ EFFETA ralizovala od februára do septembra roka 2016. Projekt bol zameraný na podporu, pomoc a služby deťom so sluchovým postihnutím a ich rodinám, ktoré sú v rannej starostlivosti, v predškolskej starostlivosti a vzdelávajú sa v integrovaných podmienkach na bežných základných školách. Obsahom projektu boli aktivity zamerané individuálnu surdopedickú starostlivosť, logopedické intervencie. Počas obdobia projektu bolo poskytnutých 169 dní v ktorých sa konali surdopedické, logopedické intervencie klientov ako aj intervencie rečového terapeuta.

Na podporu tohto projektu Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyčlenili sumu 10 000 €

Roma media, skr. ROMED - Putovné načúvatka

Cieľom projektu, tj. dokumentárneho filmu je poukázať na ťažkosti, s ktorými sa rodičia nepočujúcich detí stretávajú, upriamiť pozornosť rodičov a širokej verejnosti na dôležitosť sústavnej práce s týmito deťmi prostredníctvom surdopédov, logopédov, a pod., vyzdvihnúť a predstaviť prácu mobilných pedagogov a projektu Mobilný pedagog.

Film sa snažil poukázať aj na to, že aj nepočujúce deti, ako aj nepočujúci dospelí ľudia sú plnohodnotnými členmi spoločnosti, ktorí sú pre spoločnosť prínosom, nie príťažou. Dokument má plniť aj informatívny charakter a ponúknuť rodinám nové informácie. Film je otitulkovaný do slovenského a aj rómskeho jazyka, čím sa zabezpečili široký záber, dotkne sa teda aj rómskej národnej menšiny.

Tento projekt sme podporili sumou 5 000 €.

2. Podpora záchrany pamiatok

Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po dvanásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 €.

Prijatých bolo  46 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 24 projektov sumou 30 000 €.

3. Podpora komunitných projektov

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite bol taktiež vyhlásený už po dvanásty raz. Vďaka nemu Nadačný fond Telekom podporil užitočné komunitné prjekty, ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Maximálna výška jedného grantu bola 1 000 €.

V stanovenom termíne bolo prijatých 75 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 35 projektov a prerozdelených 29 999, 84 €.

4. Priama podpora organizácií a aktivít

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená na projektom, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 43 projektov. 

Takúto podporu získala napríklad aj organizácia Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica na projekt Komenského inštitút ktorého cieľom je prinášať konkrétne pozitívne príklady zmien v školských komunitách.

 

Všetky podporené projekty za rok 2016.

V rámci aktivít Nadačného fondu Telekom pri Nadácii Pontis sme v roku 2015 prerozdelili takmer 756 222, 05 Eur. Všetky prerozdelené finančné prostriedky pochádzali zo zdrojov Slovak Telekomu, a.s. – formou daru alebo formou asignácie 2 % dane z príjmu právnickej osoby. V rámci celkovej sumy 756 222, 05 Eur, samostatnú položku tvoril poplatok Slovak Telekomu za správu fondu vo výške 82 321, 47 Eur.

Celkovo sme finančné prostriedky prerozdelili na granty s verejnoprospešným účelom - tie predstavovali 89 % objemu použitých finančných prostriedkov. 11  % z celkového rozpočtu nadačného fondu bolo použitých na  správu fondu (mzdy, komunikácia, propagácia programov).

V prípade 2 % daní z príjmov a daru, bol celkový objem použitých finančných prostriedkov 673 900,58 Eur. Tieto prostriedky boli použité na financovanie grantových programov – Podpora Nepočujúcich, Podpora pamiatok, Podpora komunitných projektov, Priama podpora.

V roku 2015 sa Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis angažoval v týchto 4 oblastiach:

1. Podpora komunity Nepočujúcich

Mobilný pedagóg

V roku 2015 bol spustený už III. ročník programu Mobilný pedagóg. V tomto ročníku sa zapojilo 32 rodín, ku ktorým chodilo 12 mobilných pedagogičiek.

Na III. ročník programu Mobilný pedagóg bola vyčlenená celková čiastka 67 377, 52 €.

OZ Nepočujúcedieťa.sk

Minuloročná kampaň Nepočujúce dieťa pomohla vzbudiť veľký rozruch i v odbornej verejnosti a rozprúdiť diskusiu o zlepšení ranej diagnostiky a merania poruchy sluchu na Slovensku, včasnom nasadení načúvacích prístrojov a včasnom zapojení ranej starostlivosti, čo kriticky ovplyvňuje celý ďalší život Nepočujúceho.

Vznikol prvý internetový portál NepocujceDieta.sk pre rodičov detí s poruchou sluchu na Slovensku. V priebehu prvých mesiacov sa zaregistrovalo vyše 100 rodičov, ktorí na ňom aktívne komunikujú a pomáhajú tak celej komunite.

Tento projekt bol podporený sumou 25 000 €.

Online tlmočník

V roku 2015 sme spustili unikátnu službu Online tlmočník, ktorá je jediná svojho druhu na Slovensku. Do dnešného dňa máme zaregistrovaných viac ako 100 nepočujúcich, ktorí túto službu pravidelne využívajú.

Do 16 klubov nepočujúcich na Slovensku sme v roku 2015 rozdali 16 tabletov aj s internetom. Členovia klubov po celom Slovensku tak môžu bezplatne využívať Online tlmočníka.

Tento projekt bol podporený sumou 14 176 €.

Kurzy posunkového jazyka pre verejnosť

V roku 2015 sme spravili 9 kurzov v krajských mestách (2 v BA). Na každom kurze bola maximálna kapacita 20 ľudí. Po skončení kurzu zostávajú jeho účastníci v kontakte a na Facebooku je vytvorená skupina práve pre nich.

Tento projekt bol podporený sumou 15 738,79 €.

EFFETA – Stredisko sv. Františka Saleského

Zrealizovali sme aktivity zamerané na podporu a pomoc deťom so sluchovým postihnutím, ktoré sú v predškolskej starostlivosti a ich rodinám. Poskytli sme dieťaťu a rodine takú podporu, aby bolo schopné plnohodnotne sa rozvíjať počas raného vývinu a následne zvládať vzdelávanie v bežnej škole. Podporili sme aktivity zamerané na špeciálno-pedagogické poradenstvo v rodinách, individuálnu surdopedickú starostlivosť či logopédiu pre 18 klientov a ich rodičov.

Tento projekt bol podporený sumou 15 000 €.

2. Podpora záchrany pamiatok

Program motivuje zamestnancov spoločnosti Slovak Telekom k angažovanosti vo svojom okolí. Bol vyhlásený už po jedenásty raz. Podporu získali verejnoprospešné projekty, ktoré viedli k zachovaniu kultúrnych pamiatok alebo pamätihodností. Maximálna výška jedného grantu bola 2 500 €.

Prijatých bolo 63 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 31 projektov sumou 50 000 €.

3. Podpora komunitných projektov

Zamestnanecký grantový program Pomáhame komunite bol taktiež vyhlásený už po jedenásty raz. Vďaka nemu Nadačný fond Telekom podporil užitočné komunitné prjekty, ako aj ľudí v ťažkých životných situáciách. Maximálna výška jedného grantu bola 1 000 €.

V stanovenom termíne bolo prijatých 95 žiadostí, ktoré spĺňali kritériá. Celkovo bolo v tomto grantovom programe podporených 54 projektov a prerozdelených 49 945,94 €.

4. Priama podpora organizácií a aktivít

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis každý rok pomáha aj zaujímavým a hodnotným projektom prostredníctvom priamej podpory. Je určená na projektom, ktoré majú veľký potenciál v oblasti spoločenských inovácií, vzdelávania alebo rozvoja firemnej filantropie na Slovensku. Nadačný fond takto podporil 68 projektov. Pomoc získala aj napríklad organizácia Plamienok n.o. Vďaka prostriedkom z grantu mohli pre ťažko nevyliečiteľné deti v domácej starostlivosti zabezpečiť 24-hodinovú lekársku pohotovosť.

 

Všetky podporené projekty za rok 2015

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky