Tunisko

Tunisko prechádza dôležitými zmenami

Tunisko prechádza v posledných rokoch významnými politickými a spoločenskými zmenami. Revolučné hnutie ukončilo v januári 2011 vyše 23 ročnú autokratickú vládu prezidenta Ben Alího. Po slobodných voľbách v októbri 2011 bolo zvolené ústavodarné zhromaždenie a zostavená vláda s dočasným mandátom na rekonštrukciu politického a právneho rámca fungovania štátu.

Odvtedy prekonala krajina niekoľko vážnych i menej závažných politických kríz. Premiér Hamadi Jebali odstúpil po neúspešnom pokuse vytvoriť apolitickú vládu technokratov, po ktorej volali účastníci protestov proti vražde významného opozičného politika vo februári.Pod vedením nového premiéra Aliho Laarayedha,  nominanta vládnucej strany Ennahda predložilo ústavodarne zhromaždenie v júni 2013 návrh novej ústavy, ktorá je aktuálne zdrojom mnohých diskusií o povahe politického systému v krajine,  zakotvení niektorých práv a inštitúcií a vzťahu náboženstva a politiky.

Okrem dokončenia revízie základného zákona štátu sa budú členovia vlády  a parlamentu v najbližšom období musieť vyrovnať s viacerými výzvami a dedičstvom minulých režimov ako sú marginalizácia skupín obyvateľstva a regiónov, korupcia či dlhodobo neriešené ekonomické a sociálne problémy.

Tunisko

Kľúčovým faktorom úspešného ukončenia ústavodarného procesu bude miera jeho transparentnosti a inkluzivity, a v tejto súvislosti je nesmierne dôležité, aby sa občianska spoločnosť mala možnosť vyjadriť k jednotlivým otázkam, ktoré ústava upravuje.

Občianska spoločnosť v Tunisku do revolučných zmien v roku 2010/11 existovala len v obmedzených podmienkach v opozícii k autoritárskemu režimu. Skutočne nezávislé organizácie pôsobili v krajine takmer výhradne z exilu. Obdobie tohto obmedzeného fungovania negatívne ovplyvnilo znalosti a skúsenosti ľudí v oblasti asociatívneho hnutia, fungovania organizácií, ako aj ich povedomie o demokracii, politických právach, demokratických inštitúciách a fungovaní dialógu s vládnymi inštitúciami. Navyše, komunikačné kanály s vládou a štátnymi inštitúciami sa len začínajú budovať.
Nadácia Pontis začala v roku 2012 realizovať projekt Budovanie partnerstiev pre demokraciu v Tunisku, ktorý sa zameriava na podporu novovzniknutých mimovládnych organizácií, ktoré už aktívne podporujú transparentnosť, politickú zodpovednosť a boj proti korupcii, a majú rozvinutú sieť regionálnych a lokálnych pobočiek, ktoré zabezpečia rovnomernejšie regionálne rozloženie prínosov projektu a zvýšia jeho dopad.

Prenášame skúsenosti z tranzície

Vznikajúca občianska spoločnosť v Tunisku zohráva a bude naďalej zohrávať kritickú úlohu v procese prebiehajúcej politickej transformácie. Mimovládne organizácie by mohli vyťažiť z pozitívnych i negatívnych skúseností, ktoré získali počas tranzičných procesov v krajinách, ktoré taktiež prešli procesom budovania štátnych inštitúcií, občianskej spoločnosti a mechanizmov dialógu medzi obidvoma zložkami. Nadácia Pontis bola aktívne prítomná pri tranzičnom procese na Slovensku, ako aj v ďalších krajinách, ktoré týmto procesom prechádzajú, a v rámci svojho projektu má možnosť uplatniť súvisiace skúsenosti aj v Tunisku.

Cieľom projektu je budovanie odborných kapacít mimovládneho sektora a prispievanie k jeho profilovaniu sa ako relevantného aktéra vo vzťahu k štátnej moci. Zameriavame sa najmä na zvýšenie odborných kapacít zástupcov mladých mimovládnych organizácií v oblasti advokačných činností a verejnej politiky a transfer slovenského know-how z procesu tranzície. Projekt má ambície posilniť intenzitu a kvalitu dialógu medzi mimovládnym a vládnym sektorom, s cieľom umožniť tuniským mimovládkam zasiahnuť do tranzičných procesov v krajine.

Pomáhame miestnym mimovládkam

V rámci projektu vyškolíme 110 ľudí z mimovládneho sektora, ktorý pôsobia v Tunise a v ďalších regiónoch, podporíme tiež päť projektov advokačných kampaní za pomoci mikro-grantov a 20 mimovládnych organizácií sa zúčastní na podujatiach, ktoré posilnia dialóg s tuniskou vládou a nebudú chýbať ani študijné pobyty Tunisanov v slovenských organizáciách. Nadácia Pontis spolupracuje na projekte s tuniskou organizáciou I Watch, ich regionálnymi a lokálnymi partnermi a so slovenskými expertmi. Projekt sa začal v júni 2012 a pokračovať bude nadväzujúcim projektom, zameraným na prehĺbenie dialógu občanov s miestnou správou a súkromným sektorom.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky