Verejná politika

Podporujeme demokratizáciu a občiansku spoločnosť v Tunisku, Bielorusku a na západnom Balkáne.

Cieľom programu pre verejnú politiku je podporiť aktívnu participáciu občianskej spoločnosti na tvorbe verejnej politiky. Vychádzajúc z praxe v krajinách EÚ a OECD, kde vlády vytvárajú mechanizmy na zapojenie občianskej spoločnosti do legislatívneho procesu, sa Nadácia Pontis snaží poskytnúť zručnosti a nástroje aktívnym jednotlivcom, mimovládnym organizáciám, výskumným centrám, aby sa zapájali do tvorby verejnej politiky. Cieľom nie je len stať sa súčasťou konzultačného procesu; oveľa viac je potrebné, aby sa občianska spoločnosť aktívne zapájala do procesu tvorby jednotlivých politík. Táto spolupráca s vládou by mala byť založená na partnerskom princípe. Mechanizmus, ktorým Nadácia Pontis podporuje občiansku spoločnosť v cieľových krajinách, vychádza z budovania kapacít jednotlivých organizácií, či už prostredníctvom grantových schém, tréningových programov v oblasti projektového manažmentu, zvyšovania advokačných zručností, vedomostí o cykle tvorby práva, komunikácie s cieľovou skupinou advokačných aktivít a médiami, budovania trvalej udržateľnosti a foundraisingu, alebo poskytovania konzultácií s odborníkmi v daných sektoroch. Metodologické poradenstvo je súčasťou každej spolupráce s grantistami, ktorí môžu využiť skúsenosti slovenských alebo iných európskych odborníkov.

Politické, právne a najmä sociálne prínosy spolupráce občianskej spoločnosti a vlád sa ukazujú najmä pri otváraní komplikovaných a finančne náročných tém, prípadne problémov, ktorých podstata leží zakorenená hlboko v mysliach a návykoch ľudí, ktorí po desaťročia nemali príležitosť zapojiť sa do tvorby politiky. Najmä v krajinách, ktoré prechádzajú náročným tranzičným procesom, je slovenský príklad spolupráce vlády a občianskej spoločnosti, najlepšou motiváciou a ukážkou inkluzívneho a partnerského vzťahu. Vytváranie efektívnej a transparentnej verejnej správy, boj proti korupcii, štrukturálne a hospodárske reformy, prípadne vytváranie podmienok na európsku budúcnosť krajiny tvoria základ tranzičných skúseností Slovenska. Nadácia Pontis prostredníctvom svojho programu pre verejnú politiku podporuje mimovládne organizácie, aby práve v týchto oblastiach aktívne využívali všetky časti cyklu tvorby práva.

Aktuality Zobraziť všetky

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky