21. 09. 2020 Filantropia

Výzva na prevzatie projektu Online tlmočník

Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis vyhlasuje výzvu na prevzatie projektu Online tlmočník, ktorý vznikol v septembri 2015 ako pilotný projekt na uľahčenie komunikácie medzi počujúcimi a nepočujúcimi. Žiadosti môžete podávať do 30. októbra 2020.

Projekt Online tlmočník sme sa rozhodli spustiť vzhľadom na to, že každý má právo na plnohodnotný prístup k informáciám, ako aj na plnohodnotnú komunikáciu. Online tlmočník sa stal úspešným projektom s celoslovenskou pôsobnosťou a poskytuje uľahčenie komunikácie medzi počujúcimi a nepočujúcimi pomocou digitálnych technológií.

V súčasnosti máme zaregistrovaných takmer 400 klientov, ktorým tlmočí do slovenského posunkového jazyka 6 tlmočníkov. Na profesionalitu a prepracovaný etický kódex, ktorý v projekte Online tlmočník máme, dohliadalo do júna 2020 šesť garantov.

Po piatich rokoch úspešného fungovania prišiel čas postupne posunúť tento projekt ďalej a nájsť vhodný subjekt, ktorý by ho od roku 2022 prevzal a ďalej ho rozvíjal. O prevzatie projektu Online tlmočník sa môžete uchádzať prostredníctvom formulára, ktorý je potrebné vyplniť do 30. októbra 2020 do 23:59. Vyplnenú a podpísanú žiadosť spolu s povinnými prílohami (uvedené nižšie) pošlite na emailovú adresu eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk.

Oprávnení žiadatelia:

  • Právnické osoby – mimovládne organizácie, občianske združenia, ktoré sa venujú sluchovo znevýhodneným
  • Fyzické osoby spôsobilé na právne úkony v plnom rozsahu (pred prebratím projektu bude potrebné založiť organizáciu/občianske združenie)

 

Povinné prílohy k žiadosti:

  • rozpočtová tabuľka
  • v prípade, že ste právnická osoba: stanovy organizácie a správa o činnosti organizácie za rok 2019 alebo akýkoľvek prehľad aktivít organizácie za rok 2019
  • v prípade, že ste fyzická osoba: životopis a motivačný list

 

Časový harmonogram výzvy:

21. 9. 2020: vyhlásenie výzvy

30. 10. 2020: uzávierka prijímania žiadostí

2. 11. – 20. 11. 2020: hodnotenie žiadostí a výber max. 3 najvhodnejších kandidátov

23. 11. – 11. 12. 2020: osobné pohovory s vybranými kandidátmi

15. 1. 2021: vyhlásenie pokračovateľa projektu Online tlmočník*

*hodnotiaca komisia má právo nerozhodnúť o pokračovateľovi v prípade, že sa nezhodne vo výbere najúspešnejšieho kandidáta

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom emailu eva.mikolajczykova@nadaciapontis.sk alebo na t. č. 0917 429 981.

 

Ak momentálne nemáte možnosť uchádzať sa o prevzatie projektu Online tlmočník, budeme vďační aj za zdieľanie našej výzvy!

 

Otázky a odpovede:

Môžem sa uchádzať o projekt, ak momentálne moja organizácia neposkytuje tlmočenie z/do slovenského posunkového jazyka formou online?

Áno, aj v tomto prípade je možné sa o projekt uchádzať.

Môžem sa uchádzať o projekt, ak som jednotlivec, ktorý poskytuje/chce poskytovať tlmočnícku službu, ale nemám založenú organizáciu?

Áno, aj v tomto prípade je možné sa o projekt uchádzať. Avšak pred prebratím projektu bude potrebné založiť si organizáciu alebo občianske združenie, pričom pri výbere pokračovateľa projektu sa bude posudzovať zloženie budúceho združenia a jeho profesijné predpoklady.

Ako bude vyzerať proces výberu uchádzačov?

Žiadosti odoslané do 30. októbra 2020 do 23:59 budú posunuté na posúdenie hodnotiacou komisiou. Tá najneskôr do 20.11.2020 vyberie max. 3 najvhodnejších kandidátov, ktorí budú pozvaní na osobný pohovor v určený termín v období medzi 23.11. – 11.12.2020 (v závislosti od epidemiologickej situácie sa môže tento pohovor uskutočniť online formou). Začiatkom roka 2021 hodnotiaca komisia rozhodne o pokračovateľovi projektu Online tlmočník, ak sa zhodne na 1 najvhodnejšom kandidátovi. Výsledok bude oznámený najneskôr 15.1.2021.

Bude vybranému pokračovateľovi poskytnutá pomoc na začiatku prevzatia projektu?

V priebehu roka 2021 bude projekt fungovať stále pod Nadáciou Pontis, pričom bude prebiehať postupné odovzdávanie projektu založené na vzájomnej dohode. Zároveň bude novému subjektu poskytnutá supervízia a tiež finančná pomoc. Od roku 2022 bude projekt fungovať plne pod novým subjektom, pričom mu bude opäť poskytnutá finančná pomoc formou grantu a tiež supervízia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111