Západný Balkán

Krajiny západného Balkánu vedieme do Európy

Západný Balkán sa nepochybne posunul bližšie k Európskej únii aj napriek nerovnomernej realizácii reforiem a zmien, ktoré sa uskutočnili v rámci plnenia požiadaviek a podmienok vstupu týchto krajín do EÚ. Nasvedčuje tomu nielen rozvoj občianskej spoločnosti a zväčšovanie jej kompetencií a kapacít, ale aj charakter problémov, ktorým občianska spoločnosť v súčasnosti čelí. Napriek dosiahnutým úspechom má Západný Balkán pred sebou ešte dlhú cestu. Vo väčšine podporovaných krajín síce existuje veľa menších občianskych organizácií, ale drvivá väčšina z nich ešte nemá reálny vplyv na spoločenské problémy alebo na nedostatočne fungujúce politické systémy. Hoci štátne inštitúcie tvrdia, že majú v pláne spolupracovať s organizáciami občianskej spoločnosti, dobre fungujúci aparát takejto spolupráce je ešte hudbou budúcnosti. Navyše, vyvinuté a prijaté stratégie často ostávajú len na papieri.

Aktuality zo západného Balkánu nájdete TU.

Zameriavame sa na mladých

Štrukturálne a kontextuálne podmienky, nedostatočná propagácia dôležitých hodnôt spoločnosti a limitovaná kapacita na ovplyvňovanie chodu verejných politík, to všetko negatívne vplýva na občiansku spoločnosť v regióne. Hlavným cieľom projektu je využiť skúsenosti Slovenska z obdobia tranzície a prípravy na vstup do EÚ, a tak prispieť k budovaniu kapacít a k podporovaniu angažovania odbornej verejnosti v krajinách Západného Balkánu vo verejnej politike. Pomocou grantového mechanizmu sa Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne zameria na mladú generáciu analytikov, členov občianskej spoločnosti, akademikov, novinárov a motivovaných jednotlivcov. Malé grantové výzvy, ktoré ponúka fond, im umožnia prípravu rôznych analytických materiálov. Dôležitým komponentom je školenie ako písať analytické štúdie a policy brief v štýle európskych think-tankov. Jednotlivé štúdie, ktorých autori budú konzultovať so slovenskými odborníkmi, pomôžu zasadiť slovenskú skúsenosť z obdobia tranzície a s prípravou na členstvo v EÚ do širších súvislostí.

Od roku 2013 je dôležitým prvkom programu pre Západný Balkán možnosť absolvovať odborné stáže v mimovládnych organizáciách v krajinách V4. Mladí odborníci po dobu jedného mesiaca zberajú dáta a skúsenosti za účelom komparácie téz a nastavenia odporúčania pre stakeholderov vo svojich krajinách. Témy, ktoré Nadácia Pontis podporuje, vychádzajú z potrieb cieľových krajín a skúseností Slovenska v oblasti príprav na členstvo v EÚ, boja proti korupcii, zapájania občianskej spoločnosti do tvorby verejnej politiky a zdieľania tranzičných skúseností. 

Podporujeme komunitný aktivizmus a občiansku angažovanosť v severnom Kosove

Na základe niekoľkoročných skúseností so Slovenským fondom pre verejnú politiku na Balkáne, sme v roku 2014, zintenzívnili našu spoluprácu s občianskou spoločnosťou v municipalitách severného Kosova.  Aby sme podporili zapojenie mladých ľudí do občianskeho života, dobrej správy vecí verejných a vytvárania verejnej politiky, vytvorili sme pod značkou SBPPF grantový mechanizmus.

Prostredníctvom tohto nástroja sme podporili 6 komunitných a advokačných projektov a udelil celkom € 35.000.  Doplnkovou aktivitou programu boli tiež školenia pre podporených aktivistov, ako aj ostatných členov občianskej spoločnosti,  zamerané na účinné formy občianskej angažovanosti vo veciach verejného záujmu a budovanie ich kapacít pre dosiahnutie požadovanej úrovne zmien v komunite.

Program podporuje neformálne a formálne združenia občianskej spoločnosti, skupiny študentov, mladých ľudí a mimovládne organizácie. Títo majú možnosť spolupracovať so slovenskými mentormi – ktorí sú zdrojom odborných vedomostí a tiež zdrojom slovenských skúseností  s budovaním aktívnej občianskej spoločnosti. Prenos slovenských skúseností je posilnený prostredníctvom na mieru šitých študijných návštev grantistov na Slovensku, so zameraním na inovatívne prístupy k riešeniu problémov komunity.

Keďže jedným z hlavných cieľov programu je vytvorenie fungujúcej siete medzi municipalitami severného Kosova, štátnymi a regionálnymi inštitúciami Kosova, donormi a občianskou spoločnosťou, a zároveň zvyšovanie spoločenstva donorov a medzinárodných aktérov v oblasti  konkrétnych otázok občianskej spoločnosti v severnej časti Kosova, vyvrcholením projektu v roku 2015 bol „Trh mimovládok“, ktorý sa uskutočnil začiatkom decembra v Mitrovici. Jeho cieľom boli, okrem horeuvedených, aj prezentácia jednotlivých projektov a ich výsledkov, networking a prezentácia príležitostí pre spoluprácu municipalít, donorov a občianskej spoločnosti na „severe“.Cieľom projektu je prispieť k posilneniu kapacít občianskej spoločnosti Západného Balkánu (Macedónska, Srbska, vrátane Kosova) a jej zapojeniu do tvorby verejnej politiky týkajúcej sa európskej integrácie cez transfer slovenských skúseností. Prostredníctvom grantového kola, ktoré udelí pomoc vo výške 36 000 €, v rámci programu Slovenský fond pre verejnú politiku na Balkáne na zapojenie mladých analytikov (do 35 rokov) do procesu európskej integrácie Západného Balkánu a tvorby verejnej politiky, sa zintenzívni odborná diskusia k určitým aspektom prípravy na vstup do EÚ. Konzultácie pre realizátorov individuálnych projektov zvýraznia pozíciu slovenských expertov ako relevantného zdroja  informácií a skúseností z prístupového procesu. Študijné cesty do Bruselu zároveň umožnia sprostredkovať kontakty s Bruselom. Školenie pred začiatkom realizácie výskumno-advokačných kampaní sa zameria na písanie efektívnych analytických štúdií, prípravu advokačných stratégií a komunikácie so stakeholdermi.  Partnerom projektu je Balkan Civil Society Development Network, ktorý združuje 15 mimovládnych organizácií Západného Balkánu za účelom posilnenia občianskej spoločnosti v daných krajinách prostredníctvom výmeny skúseností, budovania kapacít lokálnych aktérov a efektívnej advocacy. Druhá fáza projektu (august 2013 – november 2014) nadväzuje na predchádzajúcu prvú fázu SBPPF (2011 – 2012)  a Slovensko-srbský fond pre rozšírenie EÚ (2009-2011). Projekt podporený z prostriedkov SlovakAid a USAID.

                                                                              

Vyšehradsko-balkánsky fond verejnej politiky: program pre mladých výskumných pracovníkov je 12-mesačný projekt zameraný na posilnenie regionálnej spolupráce a integrácie Západného Balkánu prostredníctvom podpory mladých výskumníkov z daného regiónu. Projektoví partneri zo Slovenska, Maďarska a Českej republiky ponúkajú pre vybraných účastníkov zo Západného Balkánu jednomesačné stáže. Šiesti mladí výskumníci majú príležitosť  získať bezprostredné skúsenosti s úspešnými prípadmi transformačného procesu a zapojenia občianskej spoločnosti do tvorby politiky. Počas štipendijného obdobia prebehne niekoľko doplnkových činností. Budú to napríklad stretnutia so zástupcami príslušného odboru Ministerstva zahraničných vecí; verejné stretnutia, pracovné raňajky so zástupcami občianskych spoločností, vládnych, akademických inštitúcií a médií. Tieto stretnutia stážistom poskytnú príležitosť diskutovať o svojom výskume s odborníkmi z danej oblasti. Okrem toho mladí výskumníci uskutočnia cyklus prednášok na slovenských, českých a maďarských univerzitách k témam, ktoré budú predmetom ich štúdia. Jedným z výstupov projektu budú komparatívne štúdie, ktoré budú zverejnené v súhrnnej zbierke prác. Tá bude distribuovaná stakeholderom v zapojených krajinách Vyšehradskej štvorky ako aj v domovských krajinách výskumníkom. Tí by mali po návrate domov organizovať verejné prezentácie dosiahnutých výsledkov.   

Zdieľanie skúseností mladých výskumných pracovníkov so svojimi kolegami v Kosove a Macedónsku prispeje k posilneniu spolupráce v regióne. Projekt prebieha od mája 2013 do apríla 2014 a jeho realizáciu finančne podporuje Medzinárodný vyšehradský fond.

Collection of Policy Papers of the Slovak Balkan Policy Fund 

The Slovak Balkan Public Policy Fund is focusing on supporting CSOs, think tanks and individual young researchers in the development of concrete policy products which analyze a range of important topics of public interest and strengthening their advocacy capacities and engagement with the public policy actors. In the second term of its operation, the Fund has supported 21 policy papers through a call for proposals. The common denominator of the otherwise diverse themes and one of the main driving forces of the reform agenda in the Western Balkans is the EU approximation process.

21 grantees have prepared quality policy outputs, revolving around two priority themes (i) democracy and the rule of law and (ii) non-majority communities. The policy recommendations have been disseminated through a series of public presentations and advocacy activities which demonstrated tangible results in the field policy interventions.

The Slovak Balkan Public Policy Fund is run by the Pontis Foundation and the Balkan Civil Society Network.  The programme is supported by the Slovak Aid, the USAID and the European Commission

Slovak Balkan Public Policy Fund: Collection of Selected Policy Papers

European integration has become an essential aspect on countries’ agendas in the Western Balkans. Individual countries are currently at various stages of negotiation with the European Union. Due to significant differences in levels of reform progress, the EU approaches the subject on an individual basis with each country. As a country with a recent memory of transition to democracy and EU integration, Slovakia is committed to sharing its experience in these processes with others. As a non-governmental organisation with an active interest in democracy and development in the Balkans, the Pontis Foundation established the Slovak Balkan Policy Fund in 2012. This built on the initial work of the pilot project, Slovak Serbian EU Enlargement Fund which began in 2009. It aims to contribute to public and expert discussion about countries’ functioning within the EU atmosphere and reflects the need to foster the capacity of civil society to be a natural partner to government in discussing European integration and public awareness of EU membership issues.

The Fund’s working methods include practical transfer of the Slovak experience of EU accession (study trips, mentorships) and most projects combine desk and field research. Grantees receive training in analytical writing and advocacy, as well as regular methodological advice.
Slovak Balkan Policy Fund: Collection of selected policy papers presents a selection of papers written as part of the Fund. They raise important topics about the integration debate and should be of interest to anyone interested in the current situation of the Western Balkans regarding EU accession.

Slovak-Serbian EU Enlargement Fund: Collection of Selected Policy Papers

Today Serbia is closer than ever to EU membership. In 2009 the Pontis Foundation established the Slovak-Serbian Enlargement Fund to support young, independent researchers and journalists in their work on topics of the EU agenda in Serbia and their interaction with Slovak counterparts. The involvement of non-state actors in wider discussion about Serbia’s European future is crucial so that citizens of Serbia are aware not just of the advantages, but also the responsibilities connected with EU membership. Slovakia is engaged in sharing its experience of a successful, if initially sluggish, journey to EU membership. The Slovak Serbian EU Enlargement Fund served as a fore-runner to the Slovak Balkan Public Policy Fund, which engaged in similar activities but at a larger scale, covering the Western Balkans.

As well as research and travel grants, the fund offered seminars on public policy, policy paper writing, dissemination, public outreach and communication with stakeholders. Thirteen young Serbian experts, researchers and journalists took part in the project to present findings and examinations of the benefits of EU membership for Serbia. Slovak Serbian EU Enlargement Fund: Collection of Selected Policy Papers presents some of the results from the project. The arguments put forward are still pertinent today and raise important questions for Serbia, Europe, and other countries in transition.

 

 

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky