Zodpovedná malá/stredná firma

Zodpovedná malá/stredná firma

Za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

V tejto kategórii oceňujeme prístup k zodpovednému podnikaniu a aktivity realizované v roku 2018 v nasledovných oblastiach:

  • zodpovednosť voči zamestnancom - napr. rovnosť príležitostí pre zamestnancov a uchádzačov, diverzita a inklúzia na pracovisku, aktivity v oblasti ochrany zdravia a bezpečnosti, pracovné podmienky pre zamestnancov a ich vzdelávanie, podpora zladenia práce a osobného života, firemné dobrovoľníctvo a pod.
  • zodpovednosť voči komunite - aktivity spoločnosti v oblasti firemnej filantropie a podpory občianskej spoločnosti, strategická a dlhodobá podpora tém, a pod.
  • zodpovednosť voči životnému prostrediu - konkrétne aktivity zamerané na znižovanie negatívneho a zvyšovanie pozitívneho vplyvu podnikania na životné prostredie;
  • zodpovednosť na trhu a etika - implementácia etických princípov a princípov transparentnosti do interných procesov firmy, ich monitorovanie a hodnotenie, protikorupčné opatrenia

Na ocenenie Zodpovedná malá a stredná firma sa môžu prihlásiť spoločnosti s počtom zamestnancov do 250.

KONZULTÁCIE: S vašimi otázkami ohľadom nominácie v kategórii Zodpovedná malá/stredná firma vám rád pomôže Marek Richter ([email protected], mobil - 0918 595 999). Odpovede na často kladené otázky nájdete aj tu: http://www.nadaciapontis.sk/faq-via-bona-slovakia 

Ako pomôcku pri vypĺňaní nominačného hárku môžete použiť tento dokument. Podľa platného Štatútu budú akceptované len nominácie prostredníctvom online formuláru.

Nominačný formulár pre kategóriu Zodpovedná malá/stredná firma

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky