O programe

Budúcnosť INAK je 3-ročný mimoškolský program pre mladých vo veku od 11 do 15 rokov. Cieľom je podporovať ich digitálne zručnosti, tvorivosť a podnikavosť a pomôcť im tak zvýšiť šance na ďalšie kvalitné štúdium a v budúcnosti lepšie uplatnenie na trhu práce.

Program prináša unikátnu spoluprácu: prepája mestá, ktoré chcú rozvíjať zručnosti mladých obyvateľov, expertov z firiem, ktorí sú ochotní odovzdávať svoje know-how pre dobrú vec a mladých ľudí, ktorí majú tú správnu motiváciu pracovať na sebe.

PRETOŽE VERÍME, ŽE TALENT JE VŠADE, NO PRÍLEŽITOSTI NIE. 

SVET INOVÁCIÍ

Prinášame špičkový svet startupov, inovácií a technológií bližšie do komunít a regiónov.

RIEŠENIA PRE REGIÓN

Práca pod dohľadom mentorov a mentoriek na vlastnom nápade, ktorý rieši sociálny problém v okolí.

ZÁZEMIE MIMO ŠKOLY

Coworkingový klub vybavený najnovšími digitálnymi technológiami a oddychovou zónou.

POMOC A MENTORING

2x týždenne mentoring od expertov na rôzne oblasti. Pomoc s domácimi úlohami či prijímačkami.

 

Vďaka mentoringu a kreatívnej práci na startupe sa zvyšuje motivácia detí do ďalšieho sebarozvoja a vzdelávania.

1 centrum
21 účastníkov
5 mentorov
2 dobrovoľníci

Čím je program unikátny?

Program podporuje spoluprácu mladých ľudí na spoločnom projekte, tímové riešenia problému, sociálne inovácie bez ohľadu na etnicitu či príslušnosť k inej menšine.

Program zabezpečuje bezpečné a inkluzívne prostredie pre deti (poskytovanie stravy, dlhšie otváracie hodiny, pomoc komunitného pracovníka a mentorov).

Prieskum podobných iniciatív, mentoringových schém a organizácií pôsobiacich na Slovensku ukázal, že podobne kvalitný a dlhodobý program priamo v regiónoch tu ešte nie je.

Vzdelávací obsah programu je zameraný na kľúčové zručnosti potrebné pre 21. storočie, motivuje a rozvíja potenciál účastníkov.

V akých oblastiach sa deti zdokonaľujú?

Podnikanie a IT technológie

Získavanie zručností ako je finančná gramotnosť, projektový manažment, rozvoj kritického myslenia, kreativity, STEM (Science, Technology, Engineering, Math).

Program Budúcnosť INAK podporuje účastníkov a účastníčky pri vytváraní projektov s dôrazom na podporu vlastných komunít a regiónov.

Sociálne podnikanie

Leadership

Program Budúcnost INAK posilňuje získavanie pracovných zručností zameraných na tímovú spoluprácu a riešenie problémov.

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja

v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

www.esf.gov.sk    www.minedu.sk

Aktuality

Načítať ďalšie