05. 09. 2019 Zodpovedné podnikanie

Súťaž o návrh umeleckého diela Via Bona Slovakia

Pri príležitosti blížiaceho sa 20. ročníka udeľovania prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia sa Nadácia Pontis rozhodla inovovať umelecké dielo, ktoré odovzdáva ako cenu víťazným firmám.

Nadácia Pontis so sídlom Zelinárska 2, 821 08 Bratislava, IČO: 317 848 28, DIČ: 2021 531 512 vyhlasuje súťaž na vytvorenie umeleckého diela, ktoré sa stane novou cenou Via Bona Slovakia. S umelcom, ktorého návrh bude vybraný, Nadácia Pontis uzatvorí zmluvu na vypracovanie diela v max. počte 9 kusov. Toto ocenenie bude odovzdané ako Via Bona Slovakia za rok 2019. Následne je veľmi pravdepodobná spolupráca s daným umelcom a zadanie objednávky na výrobu rovnakého diela v budúcich ročníkoch, maximálne po dobu piatich po sebe idúcich ročníkoch.

Čo je Via Bona Slovakia?

 • Via Bona Slovakia inšpiruje firmy na Slovensku k zodpovednému podnikaniu. Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.
 • Via Bona Slovakia je jediným ocenením, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Projekty firiem každoročne prejdú kritickým hodnotením a výberom hodnotiacich komisií. Tie sú zložené z odborníkov a expertov z vybraných oblastí týkajúcich sa jednotlivých kategórií.
 • Slávnostný galavečer je od roku 2016 vysielaný na Dvojke RTVS, v Európe je to jediné ocenenie tohto druhu, ktoré sa vysiela v TV.
 • Podrobnejšie informácie o ocenení Via Bona Slovakia nájdete na www.viabona.sk.

Prečo inovujeme cenu pre víťazov?

Téma zodpovedného podnikania (CSR) prešla za uplynulých 20 rokov prirodzeným vývojom. Z pôvodne okrajovej aktivity, zameranej predovšetkým na charitu, sa stala dôležitá súčasť podnikania firiem. Chceme, aby vizuálna podoba ceny pre tie najlepšie firmy, ktoré sa vydali na cestu zodpovedného podnikania, symbolicky odzrkadľovala aktuálne vnímanie tejto témy.

Doterajšie podoby ceny

Dielo, ktoré Nadácia Pontis udeľovala víťazom do roku 2014, vytvoril výtvarník Ján Sajkala. Ten umeleckú myšlienku diela zhrnul nasledovne: „Najlepším zhmotnením idey bolo vytvoriť cenu ako kinetický objekt, ktorý má v sebe pohyb. Cena je vyjadrením témy stability, nestability a kooperácie jednotlivcov, tímov či firiem, ktoré medzi sebou spolupracujú. Ich spoločným cieľom je pritom jediné – ísť dopredu, pohybovať sa a zakaždým si zachovávať stabilitu, ktorá je výsledkom motivácie, odozvy a snaženia. Centrom objektu je sklenená schránka so vzácnym drobným predmetom, ktorý zviditeľní až presne nastavené priblíženie lupy. Tým je krištáľ drahého kameňa – rubínu. Pri sledovaní voľným okom je tento malý kúsok takmer nerozoznateľný. Až v pohybe celého objektu, ktorý rozhýbe lupu tak, že sa priblíži k rubínu do takej vzdialenosti, v ktorej bude dostatočne zväčšený, sa zviditeľní so všetkými detailmi. Sklo charakterizuje krehkosť, transparentnosť a ochranu. Hodnota a vyjadriteľnosť drahého šperku je skrytá a záleží od tvorcu, ale aj od nositeľa, ako zaobchádza s touto tajomnosťou.

Ceny Via Bona Slovakia pre ročníky 2014 – 2018 vytvoril Mikuláš Zahatňanský, ktorý sa venuje úžitkovému umeniu, dizajnu a voľným umeleckým objektom z dreva. Možno aj pre svoje zrakové postihnutie dokáže k tomuto materiálu pristupovať s mimoriadnou trpezlivosťou a citom. Táto umelecká realizácia ocenenia v sebe obsahovala viacero odkazov. „Kruhový, diskovitý tvar vyjadruje ľudský život, ktorý sa začína a končí.  Základný materiál, ktorým je drevo a ktoré za svoju jedinečnosť vo farbe a štruktúre vďačí svojmu rastu, symbolizuje vytrvalosť a úsilie niečo dosiahnuť,“ opisuje Mikuláš Zahatňanský. Strieborné drôtiky sú pomyselné hviezdy na nočnej oblohe, ktoré reprezentujú našu odvekú túžbu po veciach, ktoré nás presahujú. Každý rok bolo vyobrazené iné súhvezdie. Pri tvorbe drevených objektov autor využíva ich textúru.

Čo by mala vyjadrovať nová cena?

Konkrétny symbolický význam novej ceny môže definovať umelec podľa svojho videnia. Všeobecne by však cena mala odzrkadľovať nasledovné hodnoty:

 • zodpovednosť firmy dovnútra i navonok, a to voči zamestnancom, zákazníkom, dodávateľom, komunite a životnému prostrediu;
 • vernosť hodnotám zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
 • odvahu otvárať nové témy, ísť proti prúdu a byť inovatívny;
 • prepájať komunity a partnerov so snahou o vytvorenie novej myšlienky, prístupu, produktu či projektu prinášajúcich zlepšenie v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie;
 • inšpirovať ostatných k pozitívnej zmene a trvalej udržateľnosti.

Ako by mala cena Via Bona Slovakia vyzerať?

 • 3-rozmerné dielo;
 • voľne stojaca (víťazi ju mávajú vystavenú v reprezentatívnych priestoroch);
 • s priestorom na vygravírovanie názvu Via Bona Slovakia 2019 vrátane názvu konkrétnej kategórie (pozri časť Kategórie Via Bona Slovakia 2019);
 • v menšej a väčšej variante (2 väčšie/hlavné a 7 menších).

Podmienky súťaže a časový harmonogram:

 • 5. september 2019 – otvorenie súťaže na umelecké zhotovenie novej ceny Via Bona Slovakia.
 • 27. september 2019 – termín na doručenie záväznej prihlášky e-mailom na viabona@nadaciapontis.sk alebo poštou na Nadácia Pontis, Zelinárska 2, 821 08 Bratislava (označiť obálku „Via Bona Slovakia“).
 • 2. október 2019 – 1. kolo hodnotenia, výber 3 finalistov.
 • Do 3. októbra 2019 – po prvom zasadnutí hodnotiacej komisie zverejní Nadácia Pontis informácie o umelcoch postupujúcich do druhého kola súťaže na www.nadaciapontis.sk a všetkých prihlásených upovedomí o výsledku 1. kola. Všetci umelci, ktorí postúpia do druhého kola dostanú skicovné vo výške 100 eur.
 • 11. október 2019 – odovzdanie grafických návrhov/skíc na realizáciu 2 hlavných a 7 menších cien spolu s rozpočtom na ich realizáciu. Rozpočet na výrobu cien nesmie prekročiť maximálne sumy uvedené v časti Finančná odmena. Podklady je potrebné doručiť do Nadácie Pontis – a to buď osobne/poštou na adresu Zelinárska 2, 821 08 Bratislava do 17:00 h. alebo e-mailom na adresu ivana.kompasova@nadaciapontis.sk. Odborná komisia z nich následne vyberie víťaza súťaže.
 • 17. október 2019 – 2. kolo hodnotenia, výber víťaza.
 • 25. október 2019– oficiálne vyhlásenie víťaza súťaže o návrh ceny Via Bona Slovakia.
 • November 2019 – uzavretie zmluvy o dielo s víťazom súťaže.
 • Január 2020 – odovzdanie textov na gravírovanie (všetky ocenenia na Via Bona Slovakia 2019 by mali byť do 25. marca vyrobené).
 • Apríl 2020 – slávnostný galavečer Via Bona Slovakia.

Ostatné:

 • Nadácia Pontis (ďalej len Organizátor) si vyhradzuje právo nevybrať víťaza súťaže, a to v tom prípade, ak hodnotiaca komisia neodporučí žiaden súťažný návrh na realizáciu.
 • Umelci dávajú účasťou v súťaži v súlade s § 12 Občianskeho zákonníka súhlas s vyhotovením a použitím svojej podobizne, podobizne svojho diela, svojich písomných prejavov, obrazových snímok a záznamov týkajúcich sa svojej osoby v súvislosti s účasťou v súťaži o návrh umeleckého diela Via Bona Slovakia. Organizátor si vyhradzuje právo komunikovať víťaza súťaže obvyklým spôsobom, a to cez médiá a komunikačné kanály Nadácie Pontis.
 • Tento súhlas sa vzťahuje aj na tretie osoby, ktorým Organizátor snímky, obrazové, zvukové prípadne iné záznamy v súlade s jeho určením poskytne.

Finančná odmena:

 • Skicovné 100 eur získavajú všetci účastníci postupujúci do 2. kola.
 • Za výrobu hlavnej ceny môže umelec (víťaz tejto súťaže) získať maximálnu odmenu vo výške 500 eur/kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2019 sú vyhlásené 2 hlavné ceny, čiže za výrobu 2 hlavných cien je maximálna odmena 1 000 eur.
 • Za výrobu menšej ceny môže umelec (víťaz tejto súťaže) získať maximálnu odmenu vo výške 200 eur/kus. V rámci ocenenia Via Bona Slovakia 2019 je vyhlásených 7 menších cien, čiže za výrobu 7 menších cien je maximálna odmena 1 400 eur.                                                                                                                                                                                   

Kategórie Via Bona Slovakia 2019

Hlavné ceny:

 • Zodpovedná veľká firma – za komplexný a výnimočný prístup k zodpovednému podnikaniu.
 • Zodpovedná malá/stredná firma – za uplatňovanie princípov zodpovedného podnikania v praxi.

Menšie ceny:

 • Skvelý zamestnávateľ – za vytváranie čo najlepších podmienok pre zamestnancov.
 • Zelená firma – za výnimočný projekt zameraný na ochranu životného prostredia.
 • Dobrý partner komunity – za strategický prístup firmy k darcovstvu, podporu komunít a riešenie celospoločenských problémov.
 • Sociálne inovácie – za výnimočný projekt alebo aktivity zamerané na inovatívne riešenia spoločenských problémov.
 • Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí – za projekty podporujúce diverzitu a inklúziu.
 • Dobre spravovaná firma – za presadzovanie princípov Corporate Governance v hodnotách firmy.

Ďalšie nefinančné prínosy:

 • predstavenie súťažných návrhov v druhom kole na nadaciapontis.sk a ďalších komunikačných kanáloch Nadácie Pontis,
 • zviditeľnenie víťaza pred predstaviteľmi významných firiem na Slovensku počas slávnostného galavečera Via Bona Slovakia,
 • možnosť získať opakovanú zákazku na minimálne 5 nasledujúcich rokov.

Viac informácií:

Ivana Kompasová, programová manažérka, e-mail: ivana.kompasova@nadaciapontis.sk

Beata Fekiačová, programová manažérka, e-mail: beata.fekiacova@nadaciapontis.sk

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram