ETICKÝ KÓDEX NADÁCIE PONTIS

 

Záleží nám nielen na udržaní dobrého mena Nadácie Pontis, dôvere a rešpekte voči našej práci, ale i na pozitívnom formovaní prostredia a sveta, s ktorým prichádzame do kontaktu. Uvedomujeme si, že zvyšovanie úrovne etiky, integrity, transparentnosti, zodpovednosti a odstraňovania korupcie patrí k najkľúčovejším potrebám Slovenska i ďalších krajín.

Snažíme sa preto klásť si na seba vyššie nároky ako len dodržiavanie zákonov. Veríme, že ak sa v rôznych dilemách orientujeme podľa našich kľúčových hodnôt, sú to správne rozhodnutia, aj keď môžu byť bezprostredne ťažšie a bolestnejšie. Pri riešení etických dilem postupujeme uvážlivo, spoločným dialógom s čo najviac zainteresovanými stranami, riešenie prijímame po zvážení čo najviac možných aspektov a zohľadnení všetkých dostupných informácií. S identifikovaním a riešením etických dilem nám pomáha Etická rada Nadácie Pontis.

Kľúčom pri rozhodovaní o etických otázkach sú najmä:

 • hodnoty nadácie (zodpovednosť, empatia, férovosť, udržateľnosť, inovatívnosť);
 • verejný prospech;
 • Etický kódex nadácie.

Rozhodovanie sa podľa tohto Etického kódexu vyžadujeme od:

 • správnej a dozornej rady nadácie;
 • vedenia nadácie;
 • pracovníkov a pracovníčok nadácie;
 • dobrovoľníkov/dobrovoľníčok a stážistov/stážistiek v nadácii;

a k rešpektovaniu princípov definovaných v tomto kódexe vyzývame i:

 • širší okruh ľudí, s ktorými spolupracujeme;
 • členov a členky expertných komisií;
 • organizácie či ľudí, ktorí sú príjemcami grantov či inej pomoci;
 • donorov a donorky a partnerov;
 • našich dodávateľov a dodávateľky.

Naše etické zásady voči verejnosti:

 • dodržiavame zákony a právne normy SR;
 • vykonávame len činnosť v súlade so všeobecno-prospešným účelom, nevykonávame činnosť ani nespolupracujeme s organizáciami, firmami či ľuďmi, ktorých aktivity by ohrozovali slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a ktoré by mali výrazne negatívne účinky na životné prostredie;
 • nepodporujeme politické strany ani konkrétnych politikov a političky a zdržiavame sa takého konania, ktoré by mohlo spochybniť našu nezávislosť;
 • uchovávame si vnútornú slobodu a neprijímame takú podporu od vlád, firiem, organizácií či ľudí, ktorá by ohrozila našu nezávislosť, možnosť otvorene a kriticky sa vyjadrovať alebo nás nútila robiť morálne kompromisy;
 • uvedomujeme si, že žiaden človek, organizácia, firma alebo vláda nie sú dokonalé a neomylné, akceptujeme aj spoluprácu s tými, ktorí v minulosti spravili chyby, ale odmietame spoluprácu a neprijímame dary od tých, ktorí aktuálne alebo dlhodobejšie a bez ochoty nápravy ohrozujú slobodu, ľudské práva, etiku, demokraciu a životné prostredie alebo o ktorých existujú závažné indície, že ich prostriedky pochádzajú z nelegálnej alebo neetickej činnosti;
 • prostredníctvom webstránok, výročných správ a iných publikácií poskytujeme komukoľvek možnosť oboznámiť sa so štatútom, poslaním, víziou, hodnotami, činnosťou, výsledkami práce, s naším hospodárením a zdrojmi financovania, s partnermi, grantovými podmienkami a príjemcami grantov či s ľuďmi, ktorí sú súčasťou našej správnej a dozornej rady alebo pracujú v nadácii;
 • usilujeme sa o to, aby naše aktivity mali minimálny negatívny dopad na životné prostredie, pri výbere tovarov a služieb sa snažíme zohľadniť aj ich eticko-environmentálny rozmer;
 • propagujeme svoju činnosť etickým spôsobom.

Naše etické zásady voči neziskovým organizáciám a ďalším príjemcom pomoci:

 • uvedomujeme si, že sme dôležitými reprezentantmi neziskového sektora a konáme tak, aby sme nepoškodili jeho dobré meno;
 • našu grantovú činnosť realizujeme v súlade s naším štatútom, poslaním, hodnotami a Etickým kódexom;
 • dbáme na to, aby sa rozhodovanie o grantovej a inej podpore riadilo jednoznačnými a vopred stanovenými pravidlami, a to buď na základe vopred zverejnených výziev, alebo na základe stratégií dohodnutých s donormi a donorkami;
 • uplatňujeme rovnosť príležitostí pre všetkých a poskytujeme im včasné a presné informácie;
 • dbáme na to, aby rozhodovanie o podpore bolo nestranné a nedochádzalo ku konfliktu záujmov, korupcii alebo klientelizmu;
 • prijímateľov a prijímateľky podpory považujeme za rovnocenných partnerov, uzatvárame s nimi zrozumiteľné a jednoznačné zmluvy, načas si plníme naše záväzky a vyžadujeme zmluvné plnenie záväzkov prijímateľmi;
 • snažíme sa minimalizovať nadbytočné a nezmyselné administratívne požiadavky, no trváme na naplnení formálnych náležitostí, ktoré sú nevyhnutné a potrebné pre prehľadnú evidenciu žiadostí, jasné deklarovanie projektových zámerov a pre pravdivé a merateľné reportovanie použitých prostriedkov a dosiahnutých výsledkov;
 • dbáme na kontrolu riadneho využitia poskytnutej podpory v súlade so zmluvou;
 • chránime intelektuálne hodnoty vložené do predložených projektov a dbáme na to, aby originálne myšlienky žiadateľov a žiadateliek neboli bez ich vedomia využité v prospech iného subjektu;
 • dbáme na ochranu osobných údajov.

Naše etické zásady voči donorom a donorkám:

 • vzťah s darcami a darkyňami staviame na partnerskom princípe, rešpektujeme ich vôľu, pokiaľ nie je v rozpore so zákonom alebo pravidlami nadácie, a plne ich informujeme o použití zverených prostriedkov;
 • pracujeme efektívne, zabezpečujeme primerané využitie finančných a ľudských zdrojov, dbáme na minimalizáciu zbytočných sprievodných nákladov;
 • dbáme o riadnu evidenciu prijatých darov a poskytnutých príspevkov;
 • zabezpečujeme primeranú internú kontrolu rozhodovacích procedúr, finančných a ľudských zdrojov a pravidelne evaluujeme a zlepšujeme svoju činnosť a programy;
 • vedieme riadne svoje účtovníctvo a naše hospodárenie pravidelne prechádza nezávislým auditom.

Naše etické zásady voči pracovníkom/pracovníčkam, dobrovoľníkom/dobrovoľníčkam a stážistom/stážistkám:

 • vážime si a rešpektujeme všetkých ľudí v nadácii, odmietame diskrimináciu a vytvárame inkluzívne prostredie;
 • vytvárame otvorené, príjemné a bezpečné pracovisko s rodinnou a priateľskou atmosférou;
 • dodržiavame vzájomné záväzky i termíny platieb;
 • s každým človekom osobitne riešime jeho ohodnotenie, popis práce, ciele, výzvy i príp. výhrady k jeho výkonu;
 • sme ústretoví k osobným potrebám, umožňujeme využívať flexibilný pracovný čas, podporujeme osobné vzdelávanie a rozvoj, umožňujeme prácu z domu a pod.;
 • dbáme na ochranu osobných údajov či informácií o výške odmeny a pod.;
 • ak ktokoľvek v nadácii cíti, že mu je z akékoľvek dôvodu (či už pracovného alebo súkromného) ťažko alebo sa pri svojej práci stretáva s neželaným správaním, oporu nájde u Pontis dôverníkov/dôverníčok.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111