Via Bona Slovakia inšpiruje firmy na Slovensku k zodpovednému podnikaniu

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2018 na fotografii s prezidentkou Zuzanou Čaputovou, bývalým prezidentom Andrejom Kiskom a bývalou riaditeľkou Nadácie Pontis Lenkou Surotchak.

Vedeli ste, že…?

 • Via Bona Slovakia píše svoju históriu a oslavuje svoj 20-ty ročník.
 • Via Bona Slovakia je unikátne ocenenie, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie.
 • Celkovo sa od roku 1998 sa prihlásilo až 465 firiem s 1062 nomináciami, a Nadácia Pontis celkovo udelila 137 ocenení a 41 čestných uznaní.

„O tom, ako vyzerá naša krajina, rozhodujeme my všetci. Tým, ako sa správame k ľuďom okolo nás, tým, aké produkty a služby kupujeme, tým, ako žijeme. Firmy nie sú odlišné od jednotlivcov a dokážu meniť tvár Slovenska. A rovnako ako aj jednotlivci aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť a spravodlivosť. Hľadáme práve tie firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec zákona a nie je im ľahostajné, ako sa tu žije a podniká,“ vysvetľuje Michal Kišša, riaditeľ Nadácie Pontis.

Kategórie prešli malou zmenou

V tomto ročníku Nadácia Pontis udelí ocenenie Via Bona Slovakia v šiestich kategóriách. Hlavné ceny odovzdáme veľkým aj stredným a malým firmám s komplexným prístupom v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii. V už tradičných kategóriách Zelená firma s dôrazom na obehovú ekonomiku, Skvelý zamestnávateľ či Dobrý partner komunity sa za ostatné roky výrazne zvýšila kvalita nominovaných projektov. V kategórii Sociálne inovácie vidíme čoraz viac efektívnu medzisektorovú spoluprácu, ktorej výsledkom je prínos riešení či produktov na celospoločenské problémy. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. Môže ísť napríklad o inovatívny spôsob podpory vytvárania pracovných príležitostí, vývoj nových produktov či služieb na pomoc znevýhodneným skupinám,“ vysvetľuje Michal Kišša.

Zmena sa týka kategórie Férový hráč na trhu, ktorú budeme udeľovať každé 2 roky. Dávame tak firmám šancu prihlásiť projekty, ktoré majú dlhodobejší charakter, nie sú záležitosťou jedného roka a majú v sebe potenciál prinášať dlhodobé riešenia. Udržateľnosť riešení je základným predpokladom, aby projekty mohli prispievať k pozitívnej zmene v danej oblasti.

Ceny udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Tradične udelíme aj Cenu verejnosti, o ktorej budete môcť hlasovať i Vy na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

Ceny SDGs dostali novú podobu

V spolupráci s našimi partnermi oceňujeme firmy s inšpiratívnym prístupom k zamestnancom či efektivitu riadenia firmy. V rámci ocenenia Via Bona sme dvakrát po sebe udeľovali aj Cenu za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Vzhľadom k dôležitosti tejto témy, ktorej sa nevenujú len firmy, ale aj verejné a neziskové organizácie či samotní jednotlivci, rozhodli sme sa udeľovanie tejto ceny odčleniť od Via Bona Slovakia. Ceny SDGs boli po prvýkrát udelené na BLF CSR Summite 12.11.2018.

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelíme cenu Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2019. Hľadáme inšpiratívne príklady firiem, ktoré vytvárajú kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí.

Cenou Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí upriamujeme pozornosť na podniky, ktoré vo svojich firemných hodnotách a projektoch podporujú diverzitu a inklúziu a zároveň ju uplatňujú v praxi. „Najväčší kapitál každého podniku sú kvalitní ľudia a rozmanitosť je motorom inovácií. Túto skutočnosť už dávno pochopili vo vedení väčšiny globálnych korporácií a snažia sa preto vytvárať čo najlepšie podmienky na to, aby si udržali a motivovali dobrých zamestnancov a zamestnankyne. Na Slovensku takýto prístup zatiaľ nie je pravidlom, preto by sme chceli zviditeľniť tie podniky, ktoré prinášajú a podporujú dôležité spoločenské zmeny v postavení žien i mužov, ako aj rôznych znevýhodnených skupín v našej spoločnosti,“ hovorí Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance po druhýkrát udelíme cenu Dobre spravovaná firma za rok 2019. „Kódexy Corporate Governance sú zostavené na podporu vytvorenia efektívnej správy spoločností s cieľom posilniť u zainteresovaných strán pocit vzájomnej dôvery, ktorá má viesť k úspešnému dosahovaniu strategických cieľov. Kódexy upravujú vnútorné a vonkajšie vzťahy spoločnosti, na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti. Pokladáme za dôležité vyzdvihnúť a zviditeľniť tie spoločnosti, ktoré sa riadia princípmi Corporate Governance vo vnútri spoločnosti i vo vzťahu k svojmu okoliu. To je cesta k vytvoreniu vyváženého, transparentného a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku,“ hovorí predsedníčka Správnej rady Slovenskej asociácie Corporate Governance pani Ing. Elena Kohútiková, PhD., členka dozornej rady VÚB, a.s.

Ako správne vyplniť prihlášku?

Ako najlepšie vyplniť prihlasovací hárok? Čo spraviť preto, aby bola prihláška dobre ohodnotená? Tu je zopár tipov a trikov:

 • Vyberte si kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlásite
 • Rozpovedzte svoj príbeh
 • Vypĺňajte stručne a konkrétne
 • Dodržiavajte stanovený počet znakov
 • Sústreďte sa na merateľné výsledky vašich aktivít – čísla, štatistiky, interné prieskumy
 • Zozbierajte dáta od všetkých zainteresovaných strán
 • Nebojte sa citovať zamestnancov, partnerov či dodávateľov
 • Buďte otvorení a transparentní
 • Nenechávajte si vypĺňanie na posledný týždeň
 • Neváhajte kontaktovať konzultantov kategórií

Pozrite si kategórie ocenenia Via Bona Slovakia:

Hlavné ceny 

Zodpovedné podnikanie a firemná filantropia

Špeciálne ceny

Cena verejnosti

Kontakt na organizačný tím: viabona@nadaciapontis.sk

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram