Via Bona Slovakia je jedinečné ocenenie pre firmy za inšpiratívne príklady v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej filantropie.

Deväť cien udeľuje nezávislá porota. Desiatu ocenenú firmu vyberá verejnosť hlasovaním na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

Nominujte svoju firmu do 15. marca.

O tom, ako vyzerá naša krajina, rozhodujeme my všetci. Tým, ako sa správame k ľuďom okolo nás, tým, aké produkty a služby kupujeme, tým, ako žijeme. Firmy nie sú odlišné od jednotlivcov a dokážu meniť tvár Slovenska. A rovnako ako aj jednotlivci aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť a spravodlivosť.

Martina Kolesárová a Michal Kiššavýkonní riaditelia Nadácie Pontis

Hľadáme firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec zákona a nie je im ľahostajné, ako sa tu žije a podniká.

20 rokov ocenenia Via Bona Slovakia

503 firiem
1118 nominácií
146 udelených ocenení
41 čestných uznaní

Nadácia Pontis udelí ocenenie Via Bona Slovakia 2020 v 8 kategóriách:

V spolupráci s hlavným mediálnym partnerom udelíme aj špeciálne ocenenie Cena verejnosti. O jeho víťazovi rozhodnú čitatelia v ankete.

Ceny udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií.

Kategórie prešli malou zmenou

Hlavné ceny odovzdáme veľkým aj stredným a malým firmám s komplexným prístupom v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii. V už tradičných kategóriách Zelená firma s dôrazom na obehovú ekonomiku, Skvelý zamestnávateľ či Dobrý partner komunity sa za ostatné roky výrazne zvýšila kvalita nominovaných projektov. V kategórii Sociálne inovácie vidíme čoraz viac efektívnu medzisektorovú spoluprácu, ktorej výsledkom je prínos riešení či produktov na celospoločenské problémy. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. Môže ísť napríklad o inovatívny spôsob podpory vytvárania pracovných príležitostí, vývoj nových produktov či služieb na pomoc znevýhodneným skupinám,“ vysvetľuje Michal Kišša.

Zmena sa týka kategórie Férový hráč na trhu, ktorú budeme udeľovať každé 2 roky. Dávame tak firmám šancu prihlásiť projekty, ktoré majú dlhodobejší charakter, nie sú záležitosťou jedného roka a majú v sebe potenciál prinášať dlhodobé riešenia. Udržateľnosť riešení je základným predpokladom, aby projekty mohli prispievať k pozitívnej zmene v danej oblasti.

Ceny udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej správy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Tradične udelíme aj Cenu verejnosti, o ktorej budete môcť hlasovať i Vy na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR udelíme cenu Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí za rok 2019. Hľadáme inšpiratívne príklady firiem, ktoré vytvárajú kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí.

Cenou Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí upriamujeme pozornosť na podniky, ktoré vo svojich firemných hodnotách a projektoch podporujú diverzitu a inklúziu a zároveň ju uplatňujú v praxi. „Najväčší kapitál každého podniku sú kvalitní ľudia a rozmanitosť je motorom inovácií. Túto skutočnosť už dávno pochopili vo vedení väčšiny globálnych korporácií a snažia sa preto vytvárať čo najlepšie podmienky na to, aby si udržali a motivovali dobrých zamestnancov a zamestnankyne. Na Slovensku takýto prístup zatiaľ nie je pravidlom, preto by sme chceli zviditeľniť tie podniky, ktoré prinášajú a podporujú dôležité spoločenské zmeny v postavení žien i mužov, ako aj rôznych znevýhodnených skupín v našej spoločnosti,“ hovorí Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

V spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance po druhýkrát udelíme cenu Dobre spravovaná firma za rok 2019. „Kódexy Corporate Governance sú zostavené na podporu vytvorenia efektívnej správy spoločností s cieľom posilniť u zainteresovaných strán pocit vzájomnej dôvery, ktorá má viesť k úspešnému dosahovaniu strategických cieľov. Kódexy upravujú vnútorné a vonkajšie vzťahy spoločnosti, na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti. Pokladáme za dôležité vyzdvihnúť a zviditeľniť tie spoločnosti, ktoré sa riadia princípmi Corporate Governance vo vnútri spoločnosti i vo vzťahu k svojmu okoliu. To je cesta k vytvoreniu vyváženého, transparentného a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku,“ hovorí predsedníčka Správnej rady Slovenskej asociácie Corporate Governance pani Ing. Elena Kohútiková, PhD., členka dozornej rady VÚB, a.s.

 

Nech vám nič neunikne

Kedy sa otvoria nominácie? Ako postupovať pri vypĺňaní prihlášky? Všetky potrebné informácie o ocenení si môžete nájsť v svojej e-mailovej schránke.

Prihláste sa na odber noviniek o Via Bona Slovakia a už vám nič neunikne.

Chcem dostávať novinky o ocenení

Aktuality

Načítať ďalšie

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram