Via Bona Slovakia inšpiruje firmy na Slovensku k zodpovednému podnikaniu

Nadácia Pontis každoročne oceňuje výnimočné projekty a zodpovedné prístupy firiem, ktoré menia Slovensko k lepšiemu.

Víťazi ocenenia Via Bona Slovakia 2017 na fotografii s riaditeľkou Nadácie Pontis Lenkou Surotchak.

Vedeli ste, že…?

 • Via Bona Slovakia je už plnoletá, minulý rok oslávila svoje 18-te narodeniny.
 • Via Bona Slovakia je jediným ocenením, ktoré na Slovensku už od roku 1998 zviditeľňuje príklady zodpovedného podnikania a firemnej filantropie. Projekty firiem každoročne prejdú kritickým hodnotením a výberom hodnotiacich komisíí. Tie sú zložené z odborníkov a expertov z vybraných oblastí týkajúcich sa jednotlivých kategórií.
 • Na Via Bona Slovakia za rok 2017 sme prijali 48 nominácií.
 • Od roku 1998 sa prihlásilo až 410 firiem s 1006 nomináciami, a Nadácia Pontis celkovo udelila 126 ocenení a 41 čestných uznaní.

Nadácia Pontis už devätnásty krát hľadá firmy, ktoré robia poctivý a zodpovedný biznis. Do ďalšieho ročníka prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia môžu malé, stredné a veľké firmy nominovať svoje projekty a inšpiratívne príbehy do 25. januára 2019.

„O tom, ako vyzerá naša krajina, rozhodujeme my všetci. Tým, ako sa správame k ľuďom okolo nás, tým, aké produkty a služby kupujeme, tým, koho volíme. Firmy nie sú odlišné od jednotlivcov a dokážu meniť tvár Slovenska. A rovnako ako aj jednotlivci aj firmy môžu byť angažovanými občanmi a nahlas sa postaviť za slušnosť, férovosť a spravodlivosť. Hľadáme práve tie firmy, ktoré robia zodpovedné aktivity nad rámec,“ vysvetľuje Lenka Surotchak, riaditeľka Nadácie Pontis.

Tradičné kategórie, ale aj tri špeciálne ceny

V tomto ročníku Nadácia Pontis udelí ocenenie Via Bona Slovakia v siedmich kategóriách. Hľadáme silné príbehy, zodpovedné prístupy k témam a projekty s merateľnými výsledkami a dopadom. Udržateľnosť riešení je základným predpokladom, aby projekty mohli prispievať k pozitívnej zmene v danej oblasti. Hlavné ceny odovzdáme veľkým aj stredným a malým firmám s komplexným prístupom v zodpovednom podnikaní a firemnej filantropii. V  už tradičných kategóriách akou je Zelená firma, Skvelý zamestnávateľ, Férový hrč na trhu či Dobrý partner komunity sa za ostatné roky výrazne zvýšila kvalita nominovaných projektov. Najviac nominácií sme v minulom roku prijali v kategórii Sociálne inovácie, čo svedčí o tom, že firmám nie sú celospoločenské problémy ľahostajné. „Chceme zdôrazniť projekty, ktoré adresujú dôležitý spoločenský problém a majú potenciál zmeniť prístup k riešeniu danej témy. Projekty, ktoré spoluprácou medzi súkromným, štátnym a neziskovým sektorom vytvárajú sociálnu, ako i ekonomickú pridanú hodnotu, a prispievajú tak k spoločnému dobru. Môže ísť napríklad o inovatívny spôsob podpory vytvárania pracovných príležitostí, vývoj nových produktov či služieb na pomoc znevýhodneným skupinám,“ vysvetľuje Lenka Surotchak.

Ceny udeľuje nezávislá porota zložená zo zástupcov biznisu, štátnej sprá­vy, mimovládneho sektora a vzdelávacích inštitúcií na základe nominácií firiem a ich osobných prezentácií. Tradične udelíme aj Cenu verejnosti, o ktorej budete môcť hlasovať i Vy na webovej stránke hlavného mediálneho partnera.

Novinkou je špeciálna cena Dobre spravovaná firma

V minulom roku sme po prvýkrát udelili špeciálne ceny. V spolupráci s našimi partnermi sme ocenili firmy s inšpiratívnym prístupom k zamestnancom ako aj k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja. Na Slovensku je dostatok firiem, ktoré robia poctivý biznis, ich aktivity sú nad rámec zákona, sú transparentné a prinášajú inovácie.

V spolupráci s Ministerstvom práce, sociálnych vecí­ a rodiny SR udelí­me cenu Zamestnávateľ ústretový k rodine, k rodovej rovnosti a rovnosti prí­ležitostí­ za rok 2018. Hľadáme inšpiratí­vne prí­klady firiem, ktoré vytvárajú kultúru vzájomného rešpektu, dôvery, empatie, vzdelávania a inklúzie v pracovnom prostredí.

Cenou „Zamestnávateľ ústretový k rodine, rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí“ upriamujeme pozornosť na podniky, ktoré vo svojich firemných hodnotách a projektoch podporujú diverzitu a inklúziu a zároveň ju uplatňujú v praxi. „Žiadny podnik nemôže byť prevádzkovaný v sociálnom vákuu. Pre mnoho ľudí je ich osobná identita zviazaná s ich postavením v práci. Pritom platí aj to, že najväčší kapitál každého podniku sú kvalitní ľudia a rozmanitosť je motorom inovácií. Túto skutočnosť už dávno pochopili vo vedení väčšiny globálnych korporácií a snažia sa preto vytvárať čo najlepšie podmienky na to, aby si udržali a motivovali dobrých zamestnancov a zamestnankyne. Na Slovensku takýto prístup zatiaľ nie je pravidlom, preto by sme chceli zviditeľniť tie podniky, ktoré prinášajú a podporujú dôležité spoločenské zmeny v postavení žien i mužov, ako aj rôznych znevýhodnených skupín v našej spoločnosti. Želáme si, aby tieto pozitívne príklady slúžili ako vzor aj ostatným zamestnávateľom a motivovali ich vo vytváraní ústretového prostredia k rodine, rodovej rovnosti, rovnosti príležitostí,“ hovorí Oľga Pietruchová, riaditeľka odboru rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Nadácia Pontis podporuje snahu o napĺňanie 17 Cieľov udržateľného rozvoja (ďalej v texte SDGs), ktoré jednohlasne prijalo 193 krají­n OSN a ktoré predstavujú nový univerzálny štandard pre udržateľný rozvoj, ktorý myslí­ na všetkých obyvateľov planéty. V spolupráci s Úradom podpredsedu vlády SR pre investí­cie a informatizáciu preto udelí­me špeciálnu Cenu za prí­spevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja za rok 2018. Projekt musí prispievať k napĺňaniu jednej či viacerých priorít, ktoré si v rámci Cieľov udržateľného rozvoja zvolilo Slovensko.

 1. Smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí
 2. Vzdelanie pre dôstojný život
 3. Dobré zdravie
 4. Udržateľné sídla, regióny a krajina v kontexte zmeny klímy
 5. Znižovanie chudoby a sociálna inklúzia
 6. Právny štát, demokracia a bezpečnosť

„Cena za príspevok k napĺňaniu Cieľov udržateľného rozvoja (ďalej v texte Cena SDGs) ukazuje na konkrétnych projektoch, akým smerom by sa mala naša spoločnosť uberať. Pre naplnenie vízie Slovenska, ako krajiny úspešných udržateľne sa rozvíjajúcich regiónov a komunít, si musí štát, občianska spoločnosť aj podnikatelia osvojiť myšlienku Agendy 2030 a cieľov udržateľného rozvoja a premietnuť ju do každodennej praxe. Veľmi si vážim firmy, ktoré si uvedomujú, že zodpovedné podnikanie má prínos pre celú spoločnosť a som rada, že Cena SDGs ich motivuje k udržateľnému podnikaniu aj do budúcna,“ vysvetľuje Sandra Salamonová, riaditeľka Odboru koordinácie Agendy 2030 na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Novinkou je cena Dobre spravovaná firma za rok 2018, ktorú udelíme v spolupráci so Slovenskou asociáciou Corporate Governance za spravovanie spoločnosti v súlade s princípmi kódexu o riadení spoločností, –  t.j. kódexu Corporate Governance (§20 ods. 6 zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). Kódexy Corporate Governance sú zostavené na podporu vytvorenia efektívnej správy spoločností s cieľom posilniť u  zainteresovaných strán pocit vzájomnej dôvery, ktorá má viesť k úspešnému dosahovaniu strategických cieľov. Kódexy upravujú vnútorné a vonkajšie vzťahy spoločnosti, na princípe otvorenosti, poctivosti a zodpovednosti. Je dôležité, aby orgány spoločnosti vo svojej činnosti aplikovali vysoké etické štandardy. Na Slovensku zatiaľ nie je takýto prístup k správe a riadeniu spoločnosti bežný. Preto pokladáme za dôležité vyzdvihnúť a zviditeľniť tie spoločnosti, ktoré sa riadia princípmi Corporate Governance vo vnútri spoločnosti i vo vzťahu k svojmu okoliu. Zodpovedné správanie týchto inšpiratívnych spoločností presahuje rámec zákona v pozitívnom zmysle slova a malo by slúžiť ako štandard pre konanie ostatných. To je cesta k vytvoreniu vyváženého, transparentného a dôveryhodného podnikateľského prostredia na Slovensku,“ hovorí predsedníčka Správnej rady Slovenskej asociácie Corporate Governance pani Ing. Elena Kohútiková, PhD., členka dozornej rady VÚB, a.s.

Odborná komisia hodnotí úroveň dodržiavania princípov kódexu najmä z pohľadu zverejňovaných informácií a transparentnosti.

Ako správne vyplniť prihlášku?

Ako najlepšie vyplniť prihlasovací hárok? Čo spraviť preto, aby bola prihláška dobre ohodnotená? Tu je zopár tipov a trikov:

 • Vyberte si kategóriu, do ktorej svoj projekt prihlásite
 • Rozpovedzte svoj príbeh
 • Vypĺňajte stručne a konkrétne
 • Dodržiavajte stanovený počet znakov
 • Sústreďte sa na merateľné výsledky vašich aktivít – čísla, štatistiky, interné prieskumy
 • Zozbierajte dáta od všetkých zainteresovaných strán
 • Nebojte sa citovať zamestnancov, partnerov či dodávateľov
 • Buďte otvorení a transparentní
 • Nenechávajte si vypĺňanie na posledný týždeň
 • Neváhajte kontaktovať konzultantov kategórií

Pozrite si kategórie ocenenia Via Bona Slovakia:

Hlavné ceny 

Zodpovedné podnikanie a firemná filantropia

Špeciálne ceny

Cena verejnosti

Kontakt na organizačný tím: viabona@nadaciapontis.sk

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/6745fd7ce9c20089163e2e3a3209f007/5DA6EB23/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/66393187_143524580169989_6197700913115751997_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/6ca08178ae5117a0049154ec800d9bd1/5DB29F1A/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/65311414_350796512251044_426007230454821000_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/8126988855a139c3c7422e46dbc8410e/5DBEB0E4/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/64685889_170054640699453_4138808952382819808_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/62d09e4155ea286b5013995fffedca5c/5DB874E1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768/s640x640/64227403_362489617704662_1066046805947156746_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/943b2d6ea842fee8787bc075f7c4e1be/5DC915D1/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61867593_688501004914053_3960268482690185412_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/027e2649f68e47519d0a7338b751177f/5DA74B12/t51.2885-15/sh0.08/e35/c128.0.768.768a/s640x640/61557754_866688083687276_7860166959489541014_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/2d7b3605a45efbf2e749c40eff17032f/5D2F73AB/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/61193144_2363120533909587_2078569332570106972_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/6e6c71096a86dc2dada658b016a45d2d/5DB7D494/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62258966_616818295470943_3518485659806152501_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/cd2aeba2c3d94b7d0d18d3f93b6c7308/5DBF9D3F/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62527139_2194600100635800_3613212266893958668_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/6d6048088540ee724c8ed5868c1d5cec/5DC1D7F1/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.838.838a/s640x640/62443287_1225791067589519_6009383599878338953_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/19ff76fabbc640a6e540a168fc276e68/5DC89645/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/62008064_208725723435146_7174959910609939690_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.comhttps://scontent-mrs2-1.cdninstagram.com/vp/efbae45b4e4e5da1f545e87e03c2f55f/5DABBFD9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/60921166_143790520074846_3443835114569287719_n.jpg?_nc_ht=scontent-mrs2-1.cdninstagram.com