Pontis n.o.

Nezisková organizácia Pontis n.o. bola zaregistrovaná 18. januára 2008 v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby vedeného Obvodným úradom Bratislava pod registračným číslom OVVS−3789/245/2008−NO. Zakladateľom neziskovej organizácie je Nadácia Pontis.

Pontis n.o. v súčasnosti realizuje programy Techsoup Slovensko a Meet and Code. Svoje služby poskytuje najmä pre:

neziskové organizácie (občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy)

organizácie Slovenského Červeného kríža

cirkevné organizácie

verejné knižnice

školy

nemocnice

sociálne zariadenia

záujmové združenie právnických osôb

organizácie s medzinárodným prvkom

Správna rada

Michal Kišša

správca Nadácie Pontis, predseda správnej rady


Radoslav Derka

konzultant, člen správnej rady


Marcel Imrišek

riaditeľ firmy ProRate, člen správnej rady


Dozorná rada

Slavomíra Hvizdošová

členka DR od 20.3.2023


Janka Encingerová

členka DR od 20.3.2023


Marek Richter

člen DR od 20.3.2023


Ľudia

Martina Kolesárová

riaditeľka (od 7.6.2021)


Maroš Silný

programový manažér, zodpovedný za programy Techsoup Slovensko a Meet and Code


Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111