Venujte 2 % systémovým zmenám

Dnes to potrebujeme viac ako kedykoľvek predtým

Ďakujeme, že aj vám záleží na tom, aby zo Slovenska bolo miesto, kde sa nám všetkým žije lepšie. Kde sa darí inováciám, modernému vzdelávaniu a podniká sa zodpovedne. Nechceme snívať o živote, ktorý sa žije v iných krajinách, chceme ho vytvárať tu a teraz – doma.

Hľadáme cesty, ako odstrániť príčiny problémov, nielen ich dôsledky. Je to náročná cesta, ktorá nevyvoláva silné emócie a príbehy. Sme však presvedčení, že na dosiahnutie udržateľnej zmeny je tento prístup nevyhnutný.

Venujeme sa rozvoju sociálnych inovácií, najmä vo vzdelávaní, podpore zodpovedného podnikania a filantropii s dopadom.

Každý váš príspevok investujeme do lepšieho Slovenska.

Ďakujeme!

Podieľajte sa na tom, ako sa na Slovensku:

Darí celospoločenským inováciám v dôležitých oblastiach

Mení vzdelávanie v školách naprieč všetkými regiónmi

Zlepšuje podnikateľské prostredie smerom k zodpovednosti

K čomu prispejú vaše 2 %

V oblasti sociálnych inovácií

Pomôžeme vzdelávacím organizáciám v raste a šírení na školy

Rozšírime počet EDUpointov – vzdelávacích centier pre učiteľov

Zlepšíme EDUmapu – databázu inovatívnych vzdelávacích prístupov

Otvoríme mimoškolské centrum Budúcnosť INAK aj vo Zvolene

V oblasti filantropie

Spustíme kampaň #GivingTuesday, aby sme motivovali ľudí k darcovstvu

Poskytneme viac než tisíc grantov v nadačných fondoch

Pomôžeme desiatkám rodín so znevýhodnením

V dvoch zbierkach prerozdelíme niekoľko ton šatstva a vecí

V oblasti zodpovedného ponikania

Zorganizujeme počas Nášho Mesta tisícky ľudí pre pomoc komunitám

Budeme vzdelávať zamestnávateľov, ako pracovať s diverzitou a inklúziou

Oceníme zodpovednosť firiem, neziskoviek a osôb na Via Bona Slovakia a Cenách SDGs

Na bezplatnom BLF CSR Summite prinesieme top rečníkov

Vlani sme to ani napriek zložitej situácii nevzdali, toto sú naše výsledky:

2000 Vyškolených učiteľov v EDUpointoch
80 Vzdelávacích aktivít pre deti v centre Budúcnosť INAK
814 Grantov pre organizácie
85 Signatárov Charty diverzity

Naše údaje

 • Obchodné meno (názov): Nadácia Pontis
 • Sídlo – obec, PSČ, ulica, súpisné/orientačné číslo: Zelinárska 2, 821 08 Bratislava
 • Právna forma: Nadácia
 • Identifikačné číslo prijímateľa (IČO): 31784828

Ako postupovať?

 1. Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane.
 2. Vypíšte Vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z prijímov fyzickej osoby.
 3. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. 04. 2021 na daňový úrad v mieste vášho bydliska.

Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

 1. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2 %  z dane v prospech jedného prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete vyššie v časti „Naše údaje“.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31. 03. 2021) na váš daňový úrad v mieste vášho bydliska, v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Darovať môžete aj 3 % z dane, pokiaľ ste v minulom roku odpracovali aspoň 40 dobrovoľníckych hodín. V takom prípade je nutné predložiť aj potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti, ktoré vám vystaví organizácia, v ktorej ste pomáhali.

 1. Právnické osoby môžu poukázať 1 % resp. 2 % z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.
 2. Ak právnická osoba v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31. 3. 2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2 % z dane.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby– časť VI., sú už uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, nájdete v Zozname prijímateľov pri organizácii, ktorú ste si vybrali. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na váš daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité termíny

 • 15. február 2021 – posledný termín pre zamestnancov, aby požiadali zamestnávateľov o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov fyzických osôb
 • 31. marec 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane (3 % v prípade dobrovoľníkov). Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2 % poukazuje v tomto predĺženom termíne.
 • 31. marec 2021 – posledný termín na podanie daňového priznania pre právnické osoby – v rámci DP sa poukazujú aj 2 % z dane. POZOR! ak chce právnická osoba poukázať 2 % z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5 %. Ak právnická osoba nedaruje 0,5 %, tak v roku 2021 môže poukázať iba 1,0 % z dane.
  Ak právnická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak „2 %” poukazuje v tomto predĺženom termíne!
  Pokiaľ má právnická osoba hospodársky rok odlišný od kalendárneho roka, podáva daňové priznanie a poukazuje 2 % v termíne na podanie daňového priznania.
 • 30. apríl 2021 – posledný termín pre zamestnancov na podanie Vyhlásenia o poukázaní 2 % z dane (spolu s Potvrdením o zaplatení dane).

Ako sme použili 2 % v minulých rokoch

Asignácia dane tvorí dôležitú súčasť našich príjmov. Ďakujeme, že nám dôverujete a poukazujete osobné či firemné 2 % z dane práve Nadácii Pontis. Kliknite si na jednotlivé roky a sledujte, ako sme podiel dane použili.

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2019

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 931 444,91 € 77,36%
Podpora vlastných projektov 275 933,73 € 11,05%
Správa grantových kôl 252 555,66 € 10,11%
Pokrytie administratívnych nákladov 36 911,59 € 1,48%
Celkom 2 496 845,89 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2018

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 501 496,85 € 79,64%
Podpora vlastných projektov 217 615,13 € 11,54%
Správa grantových kôl 155 284,39 € 8,24%
Pokrytie administratívnych nákladov 10 900,07 € 0,58%
Celkom 1 885 296,44 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2017

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 440 040,58 € 72,20%
Podpora vlastných projektov 367 432,76 € 18,42%
Správa grantových kôl 149 006,05 € 7,47%
Pokrytie administratívnych nákladov 38 112,79 € 1,91%
Celkom 1 994 592,18 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2016

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 151 040,72 € 67,81%
Podpora vlastných projektov 390 037,09 € 22,98%
Správa grantových kôl 143 930,97 € 8,48%
Pokrytie administratívnych nákladov 12 446,14 € 0,73%
Celkom 1 697 454,92 € 100,00%

Prehľad o použití fin. prostriedkov z asignácie dane za rok 2019

 • Podpora projektov iných slovenských neziskoviek
 • Podpora vlastných projektov
 • Správa grantových kôl
 • Pokrytie administratívnych nákladov
Názov Hodnota %
Podpora projektov iných slovenských neziskoviek 1 277 270,95 € 53,75%
Podpora vlastných projektov 871 321,76 € 36,67%
Správa grantových kôl 226 774,19 € 9,54%
Pokrytie administratívnych nákladov 1 031,97 € 0,04%
Celkom 2 376 398,87 € 100,00%

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram