Adresa a bankové spojenie

Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava
Slovenská republika

tel.: (421 2) 5710 8111
[email protected]
[email protected]
www.nadaciapontis.sk

IČO: 317 848 28
DIČ: 2021531512
IČ DPH: SK2021531512

číslo 1. bankového účtu: 2721062753/0200
IBAN: SK33 0200 0000 0027 2106 2753
SWIFT: SUBASKBX
názov banky: VUB, a.s.
adresa banky: Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika

V nadácii nás spravidla nájdete v týchto časoch

Pondelok: 9:00 – 17:00
Utorok: 9:00 – 17:00
Streda: 9:00 – 17:00
Štvrtok: 9:00 – 17:00
Piatok: 9:00 – 17:00

Vždy si však, prosím, dohodnite s príslušným kolegom či kolegyňou termín stretnutia vopred, keďže máme veľa aktivít a častokrát nie sme k dispozícii.

Nadačná listina Nadácie Pontis

Nadácia je registrovaná podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách
na Ministerstve vnútra SR dňa 27.10.1997 pod registračným číslom: 203/Na - 96/463.

Stiahnuť PDF

Naši ľudia

Lenka Surotchak

výkonná riaditeľka

02 5710 8120
[email protected]

Lenka strategicky a exekutívne vedie našu nadáciu od roku 2002. Stála pri jej počiatkoch prerodu na slovenskú organizáciu, všetkých medzníkových programových aktivitách, viedla projekty technickej asistencie MVO, firemnej filantropie, dobrovoľníctva.

Martina Kolesárová

programová riaditeľka

0907 516 852
[email protected]

Martina zodpovedá za strategické riadenie timov vzdelávania, strategickej filantropie a inklúzie. Okrem toho zastrešuje fundraisingové aktivity nadácie a rozvoj vzťahov s firemnými a inštitucionálnymi partnermi.

Michal Kišša

programový riaditeľ

0917 429 985
[email protected]

Michal je programovým riaditeľom Nadácie Pontis a výkonným riaditeľom združenia zodpovedných firiem Business Leaders Forum.

Slavomíra Hvizdošová

finančná riaditeľka

02 5710 8116
[email protected]

Slávka finančne riadi našu nadáciu. Zodpovedá za efektívnosť a transparentnosť využívania získaných prostriedkov v súlade s legislatívnymi normami a príslušnými zákonmi.

Simona Fiabáne

senior PR manažérka

0903 619 549
[email protected]

Simona vedie PR tím nadácie. Koordinuje PR stratégiu, má na starosti správu sociálnych sietí a online marketingové aktivity. Okrem toho zastrešuje PR pre protikorupčný tím nadácie a tím firemného dobrovoľníctva. Administruje tiež web nadácie.

Judita Majerová

senior manažérka pre stratégie vo filantropii

0944 165 467
[email protected]

Vedie tím strategickej filantropie. Rozvíja a nastavuje procesy a stratégie v oblasti individuálnej filantropie. Vytvára príležitosti pre individuálnych donorov a komunikuje s podporovateľmi programu Generácia 3.0.

Dominika Horňáková

senior programová manažérka

0917 260 899
[email protected]

Dominika vedie tím inklúzie, ktorý koordinuje nadačné fondy zamerané najmä na podporu sociálne a zdravotne znevýhodnených skupín obyvateľstva. Zároveň spravuje Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis.

Ivana Vagaská

senior programová manažérka

0948 341 741
[email protected]

Ivana vedie tím zodpovedného podnikania. Zodpovedá za aktivity združenia Business Leaders Forum a Charty diverzity Slovensko, za organizáciu ocenenia Via Bona Slovakia, konferenciu CEE CSR Summit ako aj za poskytovanie individuálneho CSR poradenstva firmám.

Marek Richter

senior programový manažér

0918 595 999
[email protected]

Marek vedie tím firemného dobrovoľníctva, ktorý ma na starosti najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva Naše Mesto, pro bono tréningy, podujatia expertného dobrovoľníctva a darcovskú sieť DokraKrajina.sk.

Radana Deščíková

senior programová manažérka

0918 580 097
[email protected]

Radana vedie tím boja proti korupcii. Zodpovedá za manažment Fondu pre transparentné Slovensko a každoročne pripravuje správu o stave neziskového sektora na Slovensku. Zaujíma ju téma boja proti korupcii, transparentnosti, efektívne využívanie verejných zdrojov, protikorupčné nástroje a tvorba verených politík.

Norbert Maur

senior programový manažér

0918 778 780
[email protected]

Norbert vedie tím, ktorý rieši zmenu vzdelávania na Slovensku. Má na starosti program Generácia 3.0, ktorý pomáha šíriť overené vzdelávacie prístupy na Slovensku. Zodpovedá za odborné vedenie programu, celkový manažment aktivít a koordináciu zapojených stakeholderov.

Eva Braxatorisová

programová manažérka


[email protected]

Eva koordinuje program Advokáti Pro Bono, prostredníctvom ktorého rozvíja spoluprácu medzi advokátmi a neziskovými organizáciami.

Zuzana Schaleková

PR manažérka

0902 558 567
[email protected]

Zuzka pracuje v nadácii od roku 2016. Má na starosti copywriting a budovanie vzťahov s novinármi. Okrem toho zastrešuje všetky PR aktivity pre tím vzdelávania, inklúzie a tím stratégií vo filantropii. Koordinuje aj onlinový magazín Zaplotom.sk.

Radoslav Kmec

PR manažér

02 5710 8113
[email protected]

Rado je členom PR tímu. Zastrešuje aktivity digitálneho marketingu, e-mail marketingu a spravuje web nadácie. Okrem toho pokrýva PR aktivity pre tím zodpovedného podnikania. Je študentom marketingu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave.

Ivana Mikudíková

Finančná koordinátorka/ účtovníčka

02 5710 8116
[email protected]

Ivana je zodpovedná za kontrolu a účtovanie dodávateľských faktúr, cestovných príkazov, interných pokynov, zmlúv o dielo, agendu zrážkovej dane a umeleckých fondov.

Tibor Krátky

grafik

0902 329 443
[email protected]

Tibor je členom PR tímu. Je zodpovedný za jednotnú vizuálnu identitu nadácie a prípravu grafických podkladov či propagačných materiálov nadácie.

Ivana Lövingerová

programová manažérka

0917 452 409
[email protected]

Veronika Sedláčková

programová manažérka

0918 885 011
[email protected]

Veronika má na starosti podujatie Giving Tuesday a komunikáciu s členmi skupiny Firmy komunite. Okrem toho sa podieľa na správe portálu DobraKrajina.sk a príprave podujatia Naše Mesto.

Andrea Lelovics

programová manažérka


[email protected]

Andrea v Nadácii Pontis manažuje projekt Social(i)Makers.

Fero Pauliny

manažér pre stratégie vo filantropii

02 5710 8113
[email protected]

Vytvára príležitosti pre individuálnych filantropov s cieľom dosiahnuť pozitívnu zmenu v danej oblasti. Venuje sa príprave podujatí súvisiacich s rozvojom strategickej filantropie a pripravuje podklady pre podporovateľov Generácie 3.0.

Martina Čapová

programová manažérka

0948 479 350
[email protected]

Maťa má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, komunikáciu s rodinami a zaobstarávanie schválenej pomoci. Okrem toho koordinuje aj projekt Billa Chlebodarca a projekt spoločnosti Lidl – Od začiatku v dobrých rukách.

Eva Mikolajczyková

programová manažérka

0917 429 981
[email protected]

Eva je súčasťou tímu inklúzie. Má na starosti Nadačný fond dm drogerie markt a Generali. Zároveň koordinuje program Online tlmočník a kurzy posunkového jazyka v rámci Nadačného fondu Telekom.

Adriana Jančulová

programová manažérka

0911 571 081
[email protected]

Adriana má na starosti koordináciu programu Srdce pre deti, grantové výzvy a komunikáciu s hlavným donorom programu.

Daniela Kellerová

programová manažérka

0903 437 462
[email protected]

V tíme inklúzie má na starosti nadačné fondy Johnson Controls, Philip Morris a Mercedes Benz Financial Services, ktoré sa venujú sociálnej inklúzii ľudí na okraji. Zároveň koordinuje pilotný projekt mimoškolských centier so zapojením expertných dobrovoľníkov.

Kristína Marušová

programová manažérka

0917 260 904
[email protected]

Kristína je členkou tímu transparentnosti a boja proti korupcii. Podieľa sa na aktivitách Fondu pre transparentné Slovensko a má na starosti nadačný fond Lidl a grantové výzvy Nadácie Tesco.

Veronika Gilanová

programová manažérka

0918 885 001
[email protected]

Veronika má v rámci programu Generácia 3.0 na starosti koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora.

Tomáš Janeček

programový manažér

0917 965 277
[email protected]

Tomáš je zodpovedný za koordináciu EDUpointov a proces výberu inovatívnych vzdelávacích prístupov do programu Generácia 3.0. Na starosti má aj koordináciu EDUcampu a EDUakcelerátora.

Katarína Teglassyová

programová manažérka

0918 579 816
[email protected]

Katka sa venuje nadačným fondom Bekaert, Embraco, Strabag a Adient. Okrem toho koordinuje aj granty pre Nadáciu Slovenskej sporiteľne a spolupracuje na projekte Generácia 3.0.

Jakub Šimek

programový manažér

02 5710 8121
[email protected]

Jakub Šimek má na starosti projekt globálneho vzdelávania a venuje sa aj podpore sociálnych inovácií cez projekt Soci SDGs.

Jana Desiatniková

programová manažérka

0918 522 554
[email protected]

Janka má na starosti aktivity Dobrej krajiny a komunikáciu s neziskovkami. Okrem toho zastrešuje podujatie Giving Tuesday.

Hana Hradská

programová manažérka

0911 463 610
[email protected]

Hanka sa podieľa na príprave podujatia Naše Mesto a má na starosti aj individuálne firemné dobrovoľnícke programy.

Beata Fekiačová

programová manažérka

0918 058 932
[email protected]

Bea pripravuje podujatia piliera zodpovedného podnikania, najmä galavečer Via Bona Slovakia, CEE CSR Summit a Zodpovedné trhovisko. Podieľa sa na organizácii odborných podujatí a externej komunikácii združenia Business Leaders Forum.

Ivana Kompasová

programová manažérka

0917 750 319
[email protected]

Ivana má na starosti hodnotiaci proces ocenenia Via Bona Slovakia. Okrem toho administruje Chartu diverzity, komunikuje so signatármi a zastrešuje aktivity Charty.

Zuzana Pakanová

finančná asistentka

02 5710 8116
[email protected]

Zuzka má na starosti evidenciu či úhrady dodávateľských faktúr a prevody finančných prostriedkov na základe pokynov na úhradu v rámci vyplácania grantov.

Lucia Ružičková

finančná manažérka

0948 333 027
[email protected]

Lucia má na starosti vedenie podvojného účtovníctva, pomoc s prácami na ročnej uzávierke účtovníctva, evidenciu došlých faktúr, vystavovanie odoslaných faktúr, bankové úhrady a podobné administratívne práce.

Adriana Petrová

finančná manažérka

0911 111 837
[email protected]

Adriana pracuje v Nadácii Pontis od júna 2015. Má na starosti finačný reporting pre projekty oddelenia demokratizácie a rozvojovej spolupráce v zahraničí.

Martina Petrová

účtovníčka

02 5710 8116
[email protected]

Martina je neodmysliteľnou súčasťou finančného oddelenia v Nadácii Pontis. Má na starosti účtovníctvo, mzdy a dane v Nadácii Pontis.

Janetta Balšanová

office manažérka

0903 458 573
[email protected]

Janetta má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Daniela Snyder

office manažérka

02 5710 8111
[email protected]

Daniela má na starosti zabezpečenie chodu kancelárie nadácie.

Maroš Silný

programový manažér

0948 016 123
[email protected]

Maroš vedie organizáciu Pontis, n.o. a koordinuje programy TechSoup a vecné dary.

Miroslava Gočálová

programová manažérka

0948 333 028
[email protected]

Mirka je členkou tímu zodpovedného podnikania. Administruje združenie Business Leaders Forum, organizuje CEE CSR Summit a podieľa sa na organizácii podujatia Naše Mesto.

Maryia Hushcha

programová manažérka

0944 976 956
[email protected]

Maryia sa podieľa na organizačnom zabezpečení projektu expertného dobrovoľníctva Digital Skills, ktorý sa rozvíja v rámci platformy Business Leaders Forum.

Pavel Hrica

programový manažér

0917 429 983
[email protected]

Pavel spolupracuje s tímom inklúzia, kde má na starosti rozvoj online tlmočenia na Slovensku.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f97b24fef0a262e5df6b0b0b634e4048/5D0435B7/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/52001903_154766925399308_4882883595485075901_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d1ca351486221bcaadec33cf1f67ff4/5CE1C2B4/t51.2885-15/sh0.08/e35/c88.0.720.720/s640x640/50622487_1481371858659843_1836202917332522588_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/ab309afee65c78af9c5167e669eff63c/5D25F5CF/t51.2885-15/sh0.08/e35/c99.0.882.882/s640x640/50174031_624142041373653_6152351790626840836_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/f5cbfe76dacb87560ae465d8eaca78a3/5D074CEC/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51091073_2291613944455916_8531625672267776512_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/73a1f64c7d329f6f72a8d87978445fb6/5CE2620C/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49774275_174042860241240_5113709560065956152_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c7de4a2d03550480a94c03135bc7494f/5D01E837/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/51287983_2255423448049779_3039935479185144921_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/7b42e5b0605feba4933022d44c30407a/5CF30441/t51.2885-15/e35/c0.80.640.640/49858592_384311305657535_3614573739500642172_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/c0436c80f862bca53c2f6980ddbf453a/5CF7AED9/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/47582656_2244987192422742_5268285729637359685_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1dd0c6f7562a1a4fa6bb5837f8a85f58/5CEA1132/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/50055487_2175721556022685_6288752751739371503_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4c0327329e0af288acc84f71b3c6fc77/5CE69931/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/49744002_369126290308135_3092171224519510765_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/be813f01bd739b9a7efca8cdb04ce58f/5CEEBBC3/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/46730645_162695078039034_5323438783107170299_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e1338e5c29cac2d46502555b99e411fc/5CF9C5C3/t51.2885-15/e35/c110.0.409.409/46764585_537024800109464_4642329002739723474_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net