Na EDUcampe budú zástupkyne a zástupcovia 14 organizácií a 1 startupu, ktorí sa so svojimi projektami tento rok dostali do užšieho výberu Generácie 3.0:

Preventívny vzdelávací program Školy za demokraciu funguje od roku 2017.

Ide o jediný program tejto intenzity a typu na Slovensku. Systematicky, dlhodobo a konštruktívne sa venuje prevencii radikalizácie a extrémizmu mládeže a posilneniu podpory otvorenej a tolerantnej občianskej spoločnosti a aktívneho občianstva.

Názov projektu: Školy za demokraciu

Predkladateľ: Centrum komunitného organizovania

Názov projektu: BUĎ SÁM SEBE KOUČOM – zmeň perspektívu na to, čo robíš každý deň

Predkladateľ: EduCoach

Projekt pre učiteľov v Trnavskom kraji má za cieľ zaviesť koučovací prístupu na pôdu 2 stredných škôl v Trnavskom kraji.

Obohatí kompetenčný profil učiteľa a jeho emocionálne a sociálne zručnosti. Zároveň podporí žiaka priamo na pôde školy a pomôže mu rozvinúť jeho potenciál. Zmenou uhla pohľadu a postoja pomáha projekt učiteľom skvalitniť ich vlastné prežívanie, životné nastavenie a vzťahy, čo má pozitívny dopad na jeho prácu so žiakmi.

Kompas je program rozvoja sociálnych a emocionálnych zručností pre deti, učiteľov a školy. Dlhodobým cieľom programu je zlepšiť duševné zdravie, akademické výsledky a vzťahy žiakov prostredníctvom rozvoja kľúčových životných zručností v oblasti emocionálnej a sociálnej gramotnosti (sebapoznanie, empatia, sebaovládanie, budovanie vzťahov, motivácia a pod.) na školách aj mimo nich.

Učiteľom poskytuje zážitkové školenia a vnútorné posilnenie a rodinám pracovné listy.

Názov projektu: KOMPAS

Predkladateľ: EMTEGRA

Názov projektu: I AMbitious Academy

Predkladateľ: I AMbitious

I AMbitious je ročný intenzívny vzdelávací program, ktorý sa zameriava na rozvoj ambicióznych stredoškolákov v regiónoch, čím prispieva k ich prosperite.

Tiež sa snaží o vytváranie inovatívnych hubov a angažovaných komunít priamo v regiónoch. Zapája do nich nielen študentov, ale aj inovatívne spoločnosti, mladých profesionálov, ľudí z verejného, neziskového a súkromného sektora, ktorí majú chuť posúvať svoje okolie vpred.

Projekt vychádza z poznatkov, že hry neponúkajú len zábavu, ale vedia poslúžiť aj ako efektívny nástroj na získavanie kľúčových kompetencií 21. storočia ako kritické myslenie alebo vynaliezavosť pri riešení problémov.

Gamifactory na jednom mieste ponúka (vzdelávacie) hry pre školy, praktické metodiky ako ich využiť v praxi, tréningy, ako aj priestor na výskum a zdieľanie dobrej praxe.

Názov projektu: Gamifactory: urobme zo vzdelávania zábavu!

Predkladateľ: Impact Games

Názov projektu: Informatika s Emilom

Predkladateľ: Indícia

Informatika s Emilom je unikátna metóda vyučovania informatiky. Orientuje sa na školu a vzniká na základe vedeckých výskumov a mnohoročnej práce s učiteľmi a žiakmi.

Projekt prvýkrát buduje informatiku ako premyslený a systematický poznávací proces pre každého žiaka. Mení informatiku z používania počítača na novú formu bádania, riešenia problémov a spolupráce medzi predmetmi. Informatika s Emilom učí žiakov, ako zodpovedne žiť a pracovať v digitálnom prostredí, ako poznávať a meniť svet.

Cieľom projektu je rozšíriť obľúbený program Školy, ktoré menia svet na materské školy a 1. stupeň základných škôl v rámci celého Slovenska. Zameria sa na rozvoj občianskych a životných schopností, zručností, hodnôt, postojov a akcieschopnosti tých najmenších, a to prostredníctvom zážitkových, hravých, zábavných, neformálnych a veku primeraných metód a prostriedkov a úzkej spolupráce s rodičmi.

Názov projektu: Škôlky, ktoré menia svet

Predkladateľ: Inštitút pre aktívne občianstvo

Názov projektu: Krabička bezpečia – pomoc pri sebapoškodzovaní pre mladých ľudí

Predkladateľ: IPčko

Psychológovia a psychologičky z IPčka vytvorili Krabičku bezpečia, ktorá predstavuje nový a jedinečný nástroj pomoci na zvládanie náročných situácií. Tie doposiaľ niektorí mladí ľudia v ťažkostiach riešili tým, že ubližovali sami sebe.

Súčasťou projektu je vzdelávanie pre odborníkov z pomáhajúcich profesií, učiteľov a rodičov v téme sebapoškodzovania, pomoci pri sebapoškodzovaní a metodika práce s Krabičkou bezpečia a tvorba pomáhajúceho obsahu.

Program združuje školy, ktoré chcú vytvárať také prostredie, ktoré je prospešné pre duševné zdravie. Prostredie školy má moc predchádzať duševným poruchám a znižovať výskyt negatívnych fenoménov ako je šikana, absencia kritického myslenia, predsudky voči marginalizovanýmch skupinám obyvateľstva alebo výskyt fyzického alebo psychického násilia. Škola podporujúca duševnú pohodu detí a učiteľov prispieva k pozitívnym zmenám v celej spoločnosti.

Názov projektu: Koalícia škôl za duševné zdravie

Predkladateľ: Liga za duševné zdravie SR

Názov projektu: Olympiáda kritického myslenia

Predkladateľ: Slovenská debatná asociácia

Program si kladie za cieľ vyplniť medzeru vo formálnom vzdelávaní v oblasti kritického myslenia a mediálnej gramotnosti.

Napĺňa sa v 3 krokoch:
1.  Vyškolenie učiteľov a učiteliek stredných škôl v oblasti mediálnej gramotnosti a základov kritického myslenia.
2. Vyškolení učitelia a učiteľky využijú nadobudnuté znalosti a trénerské materiály od SDA vo vzdelávaní svojich žiakov a žiačok.
3. Realizácia Olympiády, v rámci ktorej si žiaci a žiačky môžu získané vedomosti osvojiť a premeniť na zručnosti.

Projekt predstavuje online portál pre inovatívne vzdelávanie. SmartBooks je prvá digitálna smart učebnica a inteligentná cvičebnica s kompletným učivom všetkých predmetov a ročníkov základných škôl podľa inovovaného Štátneho vzdelávacieho programu.

Názov projektu: SmartBooks – digitálne vzdelávanie bez hraníc

Predkladateľ: SmartBooks, a.s.

Názov projektu: Učíme s Hardvérom

Predkladateľ: SPy

Misiou projektu je vniesť do výučby informatiky na základných a stredných školách praktické zadania, ktoré žiakom ukážu zaujímavé možnosti využitia informatiky a vďaka ktorým sa žiaci sami začnú zaujímať o rozvíjanie svojich informatických zručností.

Od roku 2018 sa do projektu zapojilo vyše 300 základných a stredných škôl. Organizácia vyškolila takmer 750 učiteľov a jej aktivity zasiahli vyše 10000 žiakov a žiačok.

Projekt chce overeniť Nurture princípy učenia v slovenskom školskom systéme, so zreteľom na kultúrnu a sociálnu diverziu regiónov i komunít na Slovensku. Inkluzívny a holistický Nurture prístup k výchove a vzdelávaniu má prostredníctvom cieleného rozvoja emocionálnych, sociálnych, komunikačných a kognitívnych zručností priamy vplyv na odstraňovanie prekážok v učení a prelomenie cyklu správania.

Názov projektu: Pilotný projekt Nurture Škola

Predkladateľ: STAR

Názov projektu: Vyjadrujeme sa bez nenávisti

Predkladateľ: SYTEV

Organizácia projektom pokračuje v šírení myšlienky No Hate – kampane Rady Európy. Túto myšlienku multiplikuje medzi mladými vedúcimi a mládežníckymi vedúcimi, ako aj pracovníkmi s mládežou.

Vyškolení multiplikátori tejto kampane organizujú na základných a stredných školách workshopy na témy ako prevencia radikalizácie mladých, prejavy extrémizmu, podpora a ochrana ľudských práv a slobôd, predchádzanie všetkým formám diskriminácie, rasizmu, xenofóbie, antisemitizmu a ostatným prejavom intolerancie.

Viacfázové vzdelávanie pre učiteľov v metodike neformálneho vzdelávania, ktoré rozvíja kompetencie mladých ľudí, potrebné pre úspešný život v 21. storočí. Táto metodika je roky úspešne overená v kontexte práce s mládežou. a pilotné vzdelávanie učiteľov ukázalo, že väčšina týchto princípov je prenositeľná do vzdelávania v školách a žiaci/študenti na tieto zmeny veľmi pozitívne reagujú.

Názov projektu: Marker do škôl

Predkladateľ: YouthWatch

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.