O programe

Advokáti pomáhajú neziskovkám pro bono

19 advokátov a advokátskych kancelárií poskytuje bezplatnú právnu pomoc dobročinným organizáciám cez program Advokáti Pro Bono. Pomáhajú posilňovať spravodlivosť v spoločnosti, obhajujú verejný záujem alebo práva tých najnúdznejších. Tým, že sa zameriavajú na právnu podporu neziskových organizácií, posilňujú právne povedomie v občianskej spoločnosti a ich pomoc je mnohonásobne účinnejšia. Združenia, nadácie či iné verejnoprospešné iniciatívy môžu vďaka tomu dlhodobejšie a účinnejšie pomáhať väčšiemu počtu detí, seniorom, ľuďom s mentálnym či fyzickým postihnutím, ľuďom bez domova, rodinám v kríze, utečencom či prírode.

Pro bono je skratka latinského pro bono publico, ktorým sa označuje odborná práca poskytnutá bezplatne alebo za symbolickú cenu s významom "pre verejný prospech".

Program Advokáti Pro Bono vďaka otvorenej podpore 19-tich advokátov a advokátskych kancelárií zlepšuje dostupnosť kvalifikovanej právnej pomoci pre neziskové organizácie, pre ktoré by bola inak z finančných alebo iných dôvodov nedostupná. Nadácia Pontis ako expert na tretí sektor prepája právnikov s dôveryhodnými a skutočne prospešnými organizáciami, ktoré pro bono pomoc potrebujú.

Ako iniciatíva Advokáti Pro Bono vznikla

S myšlienkou založiť iniciatívu Advokáti Pro Bono na Slovensku prišla medzinárodná organizácia PILnet (The Global Network for Public Interest Law), ktorá rozvíja bezplatné právne služby prostredníctvom svojich pobočiek vo viac ako dvadsiatich krajinách sveta. Medzi inými aj v susednom Česku (Pro Bono Aliance), Maďarsku (PILnet Budapest) a Poľsku (Centrum Pro Bono). Na Slovensku oslovil PILnet začiatkom roka 2011 Nadáciu Pontis a advokátske kancelárie Allen&Overy, Kinstellar a White&Case, s ktorými spolupracuje v zahraničí. 

Pro Bono deklarácia

K programu Advokáti Pro Bono sa od roku 2011 prihlásilo 71 advokátov a advokátskych kancelárií pôsobiacich na Slovensku. Nad iniciatívou prevzala pri oficiálnom otvorení programu v máji 2011 záštitu vtedajšia ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská. Členstvo v programe je založené na dobrovoľnosti a je otvorené všetkým advokátom a advokátskym kanceláriám pôsobiacim na Slovensku. Členovia programu svojím podpisom Pro Bono deklarácie vyjadrujú súhlas s pro bono princípmi a pravidlami iniciatívy Advokáti Pro Bono.

Ako sa môžete zapojiť

Pre viac informácií o fungovaní programu a možnosti zapojiť sa si vyberte z nášho menu:

Čo sa nám podarilo

Prečítajte si našu prehľadnú a informatívnu výročnú správu za rok 2015 a tiež 2014. Pokiaľ vás zaujímajú konkrétne témy prezrite si prehľad úspešných spoluprác advokátov a advokátskych kancelárií s neziskovkami, ktorým poskytli právnu pomoc bez nároku na odmenu.

Hľadáte právnu pomoc ako fyzická osoba?

Program Advokáti Pro Bono je zameraný na poskytovanie právnej pomoci výlučne neziskovým organizáciám a v špecifických prípadoch ich klientom. Pre tých ľudí, ktorí vzhľadom na svoje majetkové pomery a príjmy nemôžu využívať existujúce právne služby právnej pomoci, Ministerstvo spravodlivosti SR zriadilo Centrum právnej pomoci, ktoré poskytuje právnu pomoc pre ľudí v materiálnej núdzi. 

Inštitucionálni partneri 

   

 

Program Advokáti Pro Bono bol podporený v rámci projektu Hlavy pomáhajú: zapájanie ľudí z firemného sektora do riešenia spoločenských problémov, ktorý bol podporený sumou 45 399,96 eur z Fondu pre mimovládne organizácie. Tento Fond je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014 a jeho správcom je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation. Cieľom projektu je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti.

Vďaka Nadácii ERSTE a ich projektu Pro Bono Driving Social Change in Slovakia, máme podporu na projekty právnej kliniky pre ľudí bez domova a taktiež podujatia Pro Bono inšpirácie, ktoré sa uskutoční na jeseň roku 2016. 

Ďakujeme spoločnosti Phillip Morris Slovakia s.r.o., za ich podporu projektu pracovnej skupiny Advokátov Pro Bono v spolupráci s neziskovými organizáciami OZ Vagus, OZ Proti Prúdu a Domov sv. Jána z Boha, zameranej na systémovú pomoc pri riešení problematiky bezdomovectva na Slovensku.

Ďakujeme aj spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s., ktorá v roku 2014 rovnako finančne podporila tento projekt. 

Členovia programu v roku 2016

advokátske kancelárie:

 samostatne pôsobiaci advokáti:

Accace Legal, o.z.

Mgr. Eva Braxatorisová, advokátka

Allen & Overy Bratislava, s.r.o. 

Mgr. Gabriela Hornáčková, advokátka

bnt attorneys-at-law, s.r.o.  

Lexpert, s.r.o. - JUDr. Roman Dula

Dentons Europe CS LLP

Mgr. Miroslav Kriak

DLA Piper WEISS-TESSBACH 

Miškolci Legal, s.r.o. - Mgr. Marián Miškolci

Hillbridges, s.r.o. 

 

Kinstellar, s.r.o. 

 

Krivak & Company, Spoločenstvo advokátov 

 

Marton & Partner, s.r.o.

 

Relevans, s.r.o.

 

Schönherr Rechtsanwälte GmBH, o.z.

 

Squire Patton Boggs, s.r.o.

 

White & Case, s.r.o.

 

 

 

 korporátny partner programu:

 

 spoločnosť DELL (zapojenie právneho oddelenia)

 

Slovenské neziskové organizácie

Aliancia žien Slovenska Klub Detskej Nádeje
OZ Proti Prúdu
Autistické centrum Andreas K.U.K.o
Platforma mimovládnych rozvojových organizácií 
Brána do života K Veci
P-Mat
Bratislavské regionálne ochranárske združenie Liga proti rakovine Priatelia Zeme- SPZ
C.A.R.D.O. Liga za ľudské práva
Relevant, n.o. 
Centrum Slniečko, n.o. Materské centrum HOJDANA Rodinné centrum Macko
Centrum Memory n.o. Materské centrum Nevedko Sloboda zvierat
Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica Myslím- centrum kultúry Nepočujúcich Šanca 
CVČ- Trend Nový priestor Slovenský skauting
Človek v ohrození Nadácia Pontis
Spoločenstvo čitateľov Biblie
Depaul Slovensko Nadácia pre záchranu kultúrneho dedičstva Spoločnosť detskej onkológie Košice
Daphne - Inštitút aplikovanej ekológie Náruč - pomoc deťom v kríze Spoločnosť ľudí dobrej vôle 
Daruj nádej Občan, demokracia a zodpovednosť Svetielko pomoci 
Detská organizácia Fénix, o.z. Občianske združenie TATRY
Transfúzia
Detské Centrum Ochrana dravcov na Slovensku (RPS)
Trenčianske Hradné Divadlo
Domov sv. Jána z Boha, n.o. Oikos Teach for Slovakia
Diecézna charita Nitra Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
Trvalka, o.z.
Dobrovoľný hasičský zbor Nitrianske Pravno OZ Barlička
The Most OZ
DSS Most OZ Hafiry Ulita
Epic OZ Mládež ulice Únia materských centier
FarmReal GDK, n.o. OZ Mamám Slovenska Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska
Fontis OZ Návrat Úsmev ako dar
go-ok, o.z. Centrum Návrat v Žiline Unicef
Hory a mesto OZ Odyseus
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy
INEX Slovakia OZ Pomoc ohrozeným deťom- Centrum Nádej Vznikajuce OZ na pomoc kardiopacientom z Klubu Detskej nadeje
INEKO OZ Iniciatíva Inakosť Združenie hradu Bystrica
Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť OZ Prima
Združenie mladých Rómov
Inštitút pre rovnosť príležitostí OZ Kaspian Ženské Kruhy
Junior Achievement Slovensko, n.o. OZ Ynet
 
Karpatská nadácia OZ Vagus   
     

Zahraničné neziskové organizácie

NGO Fedaration of Nepal The Media Legal Defence Initiative   
Non-Profit Organization Nochlezhka (Homelessness) The Human Rights House Network  
The European Rome Rights Centre    
The legal resources centre (Centrul de Resurse Juridice), Republic of Moldova    
The Regional Environmental Center for Central and Eastern Europe    
Unicef    
United Way , Romania  (UWRo)    

Medzinárodná organizácia PILnet (The Global Network for Public Interest Law) s regionálnym sídlom v Budapešti je naším silným partnerom v programe Advokáti Pro Bono od jeho začiatku. Vďaka jej iniciatívne pravidelných regionálnych stretnutí pro bono programov a organizácií (angl. clearinghouse), v rámci Európy máme možnosť zdieľať aktuálne skúsenosti so zahraničím, rozvíjať existujúce koncepty a sledovať nové trendy v oblasti pro bono spoluprác. Spolu s PILnetom a ďalšími regionálnymi partnermi sme v roku 2013 založili spoločnú platformu - Európsku Pro Bono Alianciu, ktorá má aktuálne 13 členov.

Od roku 2010 sme pravidelnými aktívnymi účastníkmi medzinárodného Pro Bono Fóra, ktoré sa v minulosti konalo v Paríži (2010), Berlíne (2011), Madride (2012), Varšave (2013), Londýne (2014) a Ríme (2015). Tento rok prebehne Pro Bono Forum Amsterdame.

 V rámci krajín V4 spolupracujeme s organizáciami:

V akademickom roku 2012/2013 sme s Právnickou fakultou Univerzity Komenského v Bratislave rozbehli nový výberový predmet Právna klinika neziskového sektora. Prostredníctvom právnej kliniky študenti riešia skutočné prípady z prostredia neziskového sektora pod supervíziou vyučujúcich. Právna klinika neziskového sektora má za cieľ prepojiť teóriu a prax ešte počas štúdia a umožniť tak študentom získavať cenné praktické skúsenosti. V rámci spolupráce na klinickom vzdelávaní, poskytujeme študentom fakulty možnosť absolvovať odbornú stáž počas 1 semestra v programe Advokáti Pro Bono.

zimnom semestri akademického roku 2014/2015 riešilo dvadsať študentov práva 3. a 4. ročníkov právne problémy 8 neziskových organizácií. Študenti boli rozdelení do tímov a pracovali pod supervíziou šiestich advokátov zapojených v programe Advokáti Pro Bono a vyučujúcich z PraF UK. V zimnom semestri akademického roku 2015/2016 riešilo 32 študentov 3., 4. a 5. ročníka právne problémy 9 neziskových organizácií. Študenti boli rozdelení do tímov a pracovali pod supervíziou ôsmich advokátov zapojených v programe Advokáti Pro Bono a vyučujúcich z PraF UK. Po prvýkrát bol predmet rozšírený aj do letného semestra, v ktorom bola študentom umožnená dlhodobejšia a hĺbkovejšia práca na vybraných prípadoch. V letnom semestri akademického roku 2015/2016 riešili študenti problémy 9 neziskových organizácií pod supervíziou šiestich členov programu APB.

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky