13. 04. 2021 Vzdelávanie

Mäkké zručnosti v Budúcnosti INAK

Prečo sme sa rozhodli v našom programe dať taký veľký priestor mäkkým zručnostiam? A ktoré z nich konkrétne u detí rozvíjame?

Organizácia Education Endowment Foundation na základe rôznych štúdií určila, že zručnosti, ktoré majú najväčší dopad na učenie, osobný rozvoj a budúce uplatnenie detí a mladých ľudí sú:

 • Spätná väzba a sebareflexia – pod týmito pojmami rozumieme informáciu pre žiaka a učiteľa, či sa žiak naučil to, čo sa mal naučiť vzhľadom na predom vytýčené ciele. Tento proces pomáha nasmerovať činnosti žiaka a učiteľa na aktivitu, ktorá by napomáhala učiacemu procesu v čo najväčšej miere.
 • Metakognícia a sebaregulácia – pomáhajú žiakom premýšľať nad svojím vlastným učebným procesom. Štúdie preukázali, že učením sa špecifických stratégií pre plánovanie, monitorovanie a hodnotenie vlastného učenia sa, môže žiak dosiahnuť ešte dodatočný progres v učení sa až v rozsahu siedmych školských mesiacov.

Prieskum portálu Profesia z roku 2018 zase ukázal dva dôležité trendy pre budúcnosť práce a zručnosti absolventov. Sú to:

 • Znižujúca sa potreba tvrdých zručností
 • Väčší dôraz a potreba mäkkých zručností

Medzi potrebné mäkké zručnosti radí prieskum komunikačné zručnosti, flexibilitu, kreativitu, schopnosť prezentácie a tímovej spolupráce, ktoré sa majú možnosť rozvíjať práve pri neformálnom zážitkovom vzdelávaní mimo školy.

V našom programe dostali preto mäkké zručnosti veľký priestor, keďže môžu byť pre našich účatsníkov a účastníčky obrovským prínosom.

Ako tieto témy rozvíjame v Budúcnosti INAK s deťmi?

Práve pri mäkkých zručnostiach je spôsob učenia veľmi špecifický, ťažko merateľný a pritom je zároveň základom pre učenie čohokoľvek iného.

Medzi hlavné rozvíjané zručnosti u nás patria:

 • Kritické myslenie
 • Komunikácia
 • Sebapoznávanie, sebareflexia
 • Schopnosť učiť sa
 • Emočná inteligencia

Mäkké zručnosti rozvíjame súčasne v niekoľkých rovinách:

 • Ako samostatnú tému – pri špecifických zručnostiach ako schopnosť učiť sa, kritické myslenie či riešenie konfliktov je na ich rozvoj vyhradený priestor, kedy sa vedome rozvíjajú.
 • Ako vedľajšiu tému – zručnosti ako tímová spolupráca, komunikácia či kreativita a tvorivosť sa v našom kurikule rozvíjajú v spojení s učením iných zručností, ako sú digitálne alebo podnikateľské zručnosti. Ide teda o nevedomé učenie, ktoré v pravidelných cykloch s deťmi reflektujeme. Napríklad pri učení podnikavosti, pri tvorbe vlastného projektu, naši účastníci rozvíjajú aj tímovú zručnosť, komunikáciu či sebareflexiu. Iným príkladom môže byť programovanie, pri ktorom sa okrem algoritmického učenia zdokonaľujeme aj v kritickom myslení.
 • Individuálne – v rámci programu máme pre účastníkov nastavený osobný rozvojový program, o ktorý sa stará koordinátor. Jeho súčasťou sú individuálne stretnutia, osobné profily či mesačné reflexie s účastníkmi.

Koordinátor pri práci s účastníkmi reaguje na ich aktuálne potreby a rozvíja zručnosti v súvislosti s realitou, ktorú deti žijú, napríklad ak často nastávajú v skupine konflikty, koordinátor vyhradí viacero stretnutí k téme komunikácie, dávaniu spätnej väzby či priamo riešeniu konfliktov.

Učenie mäkkých zručností prebieha neformálnym vzdelávaním, tzn. metódami a technikami, ktoré sú účastníkom prirodzené, ktoré zodpovedajú ich stupňu vývoja a učia sa im ľahko. Týmito technikami sú najmä projektové učenie, skupinová práca, hra a v neposlednom rade zážitok, pri ktorom sa mení postoj účastníkov k danej téme, čo je veľakrát kľúčovým prvým krokom k rozvoju zručnosti.

Napríklad pri často opakovanej zručnosti, akou je tímová práca, je v prvom kroku rovnako dôležité ukázať deťom, že spolupráca je prínosná a môže pomôcť, pomôcť im uvedomiť si zodpovednosť za výsledok s ohľadom na ostatných v tíme, ale aj to, že i spolupráca s ľuďmi, ktorí sú iní alebo majú iný názor, je dôležitá. Opäť ide o postoj účastníka či účastníčky, na ktorom sa dá následne stavať.

V rámci kurikula totiž rozvíjame kompetencie komplexne, tzn. rozvíjame na rovnakej úrovni vedomosť, zručnosť i postoj detí.

Prečítajte si viac o téme v rozhovore s garantom nášho programu pre soft skills.

Odborník na mäkké zručnosti Arnold Kiss: Najväčším problémom je, keď škola izoluje deti od reality

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram