Pre neziskovky

Prihláste sa s právnym problémom o pomoc advokáta bezplatne

Program Advokáti Pro Bono je dobrovoľná iniciatíva prihlásených advokátov a advokátskych kancelárií pôsobiacich na Slovensku na poskytovanie bezplatných právnych služieb výhradne verejnoprospešným organizáciám a v špecifických prípadoch aj ich klientom.

Potrebujete právnu pomoc pre vašu organizáciu?

O pro bono právne služby sa môžete uchádzať zaslaním jednoduchej žiadosti, v ktorej zadefinujete svoj právny problém. V prípade, že vaša žiadosť spĺňa podmienky na sprostredkovanie, požiadame vás o písomný súhlas s podmienkami programu. Na sprostredkovanie žiadosti a poskytnutie pro bono právnej služby nie je právny nárok. Advokáti sa prihlasujú na riešenie žiadostí dobrovoľne podľa svojích časových možností a záujmu. Sprostredkovanie bezplatnej právnej pomoci v programe je bezplatné. Aktuálnu výzvu na podávanie žiadostí zverejňujeme pravidelne raz za štvrť roka na týchto stránkach a na portáli www.darca.sk. 

Kto môže žiadať o pro bono právne služby

Program je zameraný na pomoc výlučne neziskovým organizáciám. Podmienkou zaradenia žiadosti do programu je verejnoprospešný charakter práce organizácie a/alebo verejnoprospešný charakter žiadosti. Oprávnenými žiadateľmi sú:

 • organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby
 • neziskové organizácie
 • občianske združenia
 • nadácie
 • rozpočtové organizácie
 • príspevkové organizácie
 • záujmové združenie právnických osôb (za podmienky, že jeho členmi nie sú komerčné trhové subjekty a súčasne tieto subjekty nevykonávajú aj podnikateľské aktivity)

V špecifických prípadoch môže oprávnená organizácia žiadať o pomoc aj pre svojho klienta. Podmienkou ježe majetkové pomery a príjmy klienta mu neumožňujú zaistiť si právnu pomoc inak, resp. vyriešenie žiadosti klienta je vo verejnom záujme.

Žiadať môžete o rôzne typy právnej pomoci, napr. o:

 • konzultácie k prípadom, ktorým sa sami venujete
 • pomoc vašej organizácii s prípravou, či revíziou zmlúv, v otázkach daňového, autorského, či pracovného práva, medzinárodnej spolupráce a pod.
 • pomoc s revíziou stanov, vnútorného poriadku organizácie, tvorbou interných predpisov
 • výklad právnych predpisov, či pomoc s pripomienkovaním zákonov
 • vypracovanie právnej analýzy, stanoviska, komparatívnej štúdie k vybranej téme
 • právny tréning pre pracovníkov organizácie v oblasti právnej argumentácie, aplikácie právnych predpisov a pod.
 • zastupovanie vašej organizácie, príp. vašich klientov v súdnych konaniach, ak má žiadosť verejnoprospešný charakter a klient zodpovedá kritériám programu

Sprostredkovanie pro bono pomoci
Žiadosti zbiera Nadácia Pontis. Žiadosť, ktorá spĺňa podmienky programu, následne postúpime zapojeným advokátom. Viac informácií o podmienkach programu a formulár žiadosti o bezplatnú právnu pomoc nájdete tu:

Ako sa dostane žiadosť k advokátovi

Po schválení žiadosti potvrdíme jej zaradenie do programu a posielame ju zapojeným advokátom vo forme Pro Bono newslettra raz za tri mesiace. Advokátske kancelárie a samostatne pôsobiaci advokáti sa prihlásia na riešenie jednotlivých prípadov dobrovoľne podľa svojich časových možností a tematických preferencií.

Ako prebieha spolupráca s pro bono advokátom 

Po prebratí žiadosti advokátom alebo advokátskou kanceláriou zabezpečíme prepojenie medzi ním a žiadateľom (organizáciou). O rozsahu pro bono služby sa dohodne advokát so žiadateľom na základe posúdenia konkrétnej žiadosti. Pro bono pomoc sa vzťahuje len na konkrétnu žiadosť, t.j. nevzniká nárok na ďalšiu, resp. kontinuálnu pomoc. Výnimkou sú žiadosti, ktoré majú dlhodobý charakter s nastavením spolupráce na jeden rok.

Komu sme už pomohli

Pozrite si prehľad úspešných spoluprác advokátov a advokátskych kancelárií s neziskovkami, ktorým poskytli právnu pomoc bez nároku na odmenu.

Máte na nás otázky?

Ozvite sa nám v prípade otázok, nejasností alebo s návrhom na spoluprácu k programu:

Barbora Pálešová, programová koordinátorka

e-mail: barbora.palesova@nadaciapontis.sk

t: 02/ 5710 8126

m: 0918 595 909

Newsletter

Vložte svoje požadované údaje a vyberte program, z ktorého chcete dostávať novinky a odošlite.

Povinné položky