bnt attorneys-at-law

Názov advokátskej kancelárie: bnt attorneys-at-law, s.r.o.

Webstránkahttps://www.bnt.eu/sk/

Medzinárodná advokátska kancelária bnt attorneys-at-law sa zameriava najmä na problematiku nehnuteľností. Pôsobí prevažne v strednej a východnej Európe a ich filozofia sa dá charakterizovať jednoduchým, no veľavravným výrokom: „Niektoré právne poradenstvo sa nedá zaplatiť.“

Vo svete je už štandardom, že advokáti poskytujú svoje služby nielen solventným klientom, ale vo vybraných prípadoch, keď ide o dobrú vec, pomáhajú aj zdarma (pro bono). Práve takéto prípady im dodávajú dobrý pocit a občas chýbajúce osobné naplnenie v ich práci a vylepšujú meno celej právnickej obce. V rámci advokátskej kancelárie sa minimálne raz do roka zapájajú do pro bono právnej pomoci piati advokáti – Mgr. Vladimír Kordoš, LL.M., Mgr. Filip Takáč, Mgr. Ivana Kováčová, Mgr. Marek Laca a JUDr. Martin Provazník.

Dobrovoľnícke podujatia a zodpovedné podnikanie

Advokáti v kancelárii bnt attorneys-at-law si uvedomujú svoju zodpovednosť voči komunite, v ktorej pracujú a žijú. Snažia sa podeliť o vedomosti, čas a zdroje v rámci rozličných pro bono projektov, sponzorstva a charitatívnych aktivít ako napríklad: vzdelávacie aktivity, ktoré zvyšujú konkurencieschopnosť nášho regiónu, aktívna spolupráca na rozvoji miestneho právneho a obchodného prostredia, príspevky na charitatívne aktivity, ktoré pomáhajú zlepšiť sociálnu situáciu v regióne. V rámci svojej spoločnosti sú si vedomí toho, že udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie je v podstate podnikateľský koncept, ktorého cieľom nie je len maximalizácia zisku. Je to aj činnosť zameraná na environmentálne, sociálne a komunitné aspekty a ciele. Advokátska kancelária bnt attorneys-at-law sa snaží po všetkých týchto stránkach podporiť svoje zodpovedné podnikanie a taktiež prihliadať čo najviac na životné prostredie pri svojej činnosti. Pre bnt je dôležité zlepšovanie vzťahov s klientmi a dodávateľmi a všeobecne obchodnými partnermi, preto pre nich organizujú rôzne akcie a snažia sa o čo najčastejší kontakt s nimi aj mimo pracovnej oblasti. V environmentálnej oblasti je ich cieľom najmä motivácia zamestnancov firmy, aby sa snažili znižovať negatívny dopad na životné prostredie pri svojej práci – separácia odpadu, využívanie výdajníkov vody namiesto plastových fliaš a optimálne nastavenie tlače dokumentov (úsporné). V rámci sociálnej oblasti dbajú o to, aby sa ich zamestnanci cítili v pracovnom prostredí čo najlepšie, preto organizujú pravidelné teambuildingy na utuženie kolektívu, vzdelávacie podujatia (jazykové a iné kurzy) a pravidelné športové aktivity.

Ocenenia

V rámci ocenenia Via Bona Slovakia za rok 2014 právnická kancelária zvíťazila v kategórii Podporovateľ dobrovoľníctva. Čestné uznanie dostala za účinné pro bono právne riešenie urgentného problému na sídlisku Kopčany v Bratislave. V roku 2016 bola kancelária shortlistovaná medzi finalistami na Európskom Pro Bono Awards za spoluprácu s OZ Proti prúdu na zmene zákona o osobnom bankrote. V roku 2017 bol projekt zaradený medzi finalistov v súťaži Via Bona Slovakia 2016 v kategórii Dobrý partner komunity.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke  nemusia byť uverejnené.

2017

Odyseus – Zapojenie sa do projektu Výmena injekčných striekačiek sa oplatí v rámci podujatia Pro Bono Maratón spolu s Inštitútom finančnej politiky a Fiprou.

25 účastníkov neziskoviek a advokátskych kancelárií – Právny tréning pre advokátov a sociálnych pracovníkov. Tréning aj v nadväznosti na stretnutie s CPP ponúkol informácie ohľadom novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazne mení proces oddlženia pre obe zúčastnené skupiny.

130 CSR zástupcov firemného sektora – Prednáška o právnych aspektoch firemného dobrovoľníctva v spojení s osvetou o tomto druhu firemnej filantropie. Prednáška bola súčasťou podujatia Seminár o firemnom dobrovoľníctve, ktorú organizuje Nadácia Pontis.

OZ Proti prúdu, Vagus, Domov sv. Jána z Boha – Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti pomáhajú v priestoroch partnerských organizácií priamo ľuďom bez domova a so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient. V roku 2016 advokáti pomáhali spolu 11-tim klientom.

OZ Proti prúdu – Potreba riešiť komplexný a narastajúci problém bezdomovectva na Slovensku vyústila v roku 2014 do spolupráce medzi OZ Proti prúdu, vydavateľa časopisu Nota Bene a viacerých členov programu Advokáti Pro Bono. Skupina sa časom zmenšila na 2 členov, bnt attorneys-at-law a Squire Patton Boggs, ktorí sa úspešne začlenili do pracovnej skupiny MS SR. Cieľom spolupráce bolo zmeniť podmienky a proces osobného konkurzu tak, aby bol dostupný aj pre tzv. NINA skupinu dlžníkov (No Income No Assets), aby nebol taký nákladný a aby obsahoval určité mechanizmy na prevenciu vzniku bezdomovectva. Novela zákona s účinnosťou od 1. marca 2017 nastavila kritéria vstupu do procesu oddlženia (formou konkurzu či splátkového kalendára) tak, že do neho môže vstúpiť veľká väčšina ľudí bez domova. Povinné zastupovanie dlžníkov Centrom právnej pomoci zároveň vytvára možnosť nadviazania dlhodobejšej sociálnej spolupráce s dlžníkmi.

Úlet s knihou – Nakoncipovanie zmluvy o spolupráci s externými odbornými spolupracovníkmi vznikajúcej webovej platformy Uletsknihou.sk a tiež podmienok a pravidiel používania webovej platformy.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím – Revízia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby. Právne poradenstvo vo veci čiastočnej alebo chýbajúcej úhrady za sociálnu službu.

Liga za ľudské práva – 1. Právne zastúpenie klientov Ligy v konaní pred súdmi vo veciach zaistenia / vyhostenia s osobitým zameraním na zraniteľné skupiny (možnosť výberu prípadu podľa záujmu a kapacít)
2. Právna analýza jednotlivých čiastkových problematických oblastí pre účely advokácie témy (možnosť výberu čiastkovej problematiky na analýzu podľa záujmu a kapacít)

A volunteers´ initiative, Germany – Právny preklad a doplnenie základných chýbajúcich slov do online multilingvistického slovníka primárne pre utečencov a tiež pre dobrovoľníkov, koordinátorov a pod.

OZ Free Food – Právna pomoc v otázke súvisiacej s potravinami, potravinovým odpadom, darovaním potravín za účelom nastavenia konceptu bistra.

Zasadnutie Národného konventu o EÚ v Albánsku – Reprezentácia Slovenska na zasadnutí pracovnej skupiny, ktorá pracuje na projekte Národného konventu o EU v Albánsku. Projekt sa zameriava na inštitucionalizáciu verejnej debaty o otázkach európskej integrácie na báze partnerstva vládnych, mimovládnych, podnikateľských a záujmových inštitúcií v Albánsku, na posilnenie kapacít Albánska na rokovania s EÚ. (nešlo o Pro Bono spoluprácu)

Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova – Právny tréning v oblasti ochrany osobných údajov. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

OZ Cyklokoalícia – Právna stratégia na podporu rozvoja cyklodopravy a bezpečného pohybu pre chodcov v Bratislave. Právna stratégia je jedným z výstupov z 12-hodinového Pro Bono Maratónu, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

P-MAT – Nakoncipovanie všeobecných podmienok pre organizáciu sústredení detí.

Liga za ľudské práva – Nakoncipovanie  prehľadu zákonných povinností voči úradom a praktických informácií pri podnikaní na Slovensku pre klienta Ligy za ľudské práva- cudzinca s doplnkovou ochranou.

Liga za ľudské práva – Analýza práv a povinností vyplývajúcich Lige za ľudské práva ako obstarávateľovi v oblasti verejného obstarávania.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Pripravenie zmluvy o mediálnej spolupráci s človekom, ktorý sa bez nároku na honorár stal „tvárou“ portálu odkazprestarostu.sk.

Relevant n.o. – Poradenstvo v oblasti pracovného práva, revízia zmluvy o spolupráci s detským domovom, poradenstvo týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova – Právny tréning v oblasti strategického právneho myslenia. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis

Nadácia Pontis – Právna revízia zmluvného systému v rámci projektu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex na podporu ľudí so sklerózou multiplex.

OZ Relevant – Právna revízia pracovných a nájomných zmlúv uzatváraných OZ, právna konzultácia a pomoc pri založení podniku so sociálnym dopadom a právne poradenstvo v otázke ochrany osobných údajov.

OZ Ulita – Právna pomoc v otázke ďalšieho postupu pri porušení zmluvy zo strany dodávateľa.

Klub detskej nádeje – Právna revízia pripravovanej zmluvy medzi Klubom detskej nádeje a Detskej fakultnej nemocnice s poliklinikou (DFNsP) Kramáre a stanov Klubu detskej nádeje.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Právna pomoc pri nastavení podmienok zabezpečenia vplyvu organizácie ako zriaďovateľa na činnosť ňou založenej obchodnej spoločnosti.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť – Pripravenie zmluvy o mediálnej spolupráci s človekom, ktorý sa bez nároku na honorár stal „tvárou“ portálu odkazprestarostu.sk.

Nadácia Pontis – Právna konzultácia k zmluve o výpožičke pre pacientov v rámci programu Kvalitnejší život so sklerózou multiplex.

OZ Prima – Právne stanovisko pre organizáciu: Je podľa platnej právnej úpravy možné, aby organizácia vykonávala výmenu a zber použitého zdravotníckeho materiálu pre ľudí trpiacich drogovou závislosťou priamo v teréne.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vypracovanie právneho stanovisko pre Úniu nevidiacich a slabozrakých Slovenska ako potenciálneho zriaďovateľa krajských rehabilitačných stredísk ohľadom súvisiacich plánovaných zmien v právnej organizácii v rámci vnútornej štruktúry.

Nadácia Pontis – Nastavenie zmluvného systému pre pilotný projekt Vecné dary, ktorý spojil ponuku firemných darcov a dopyt príjemcov z neziskového sektora.

OZ Prima – Vypracovanie právneho stanoviska pre OZ Prima k otázke možnosti spáchania trestného činu držby omamnej a psychotropnej látky len zberom injekčných striekačiek a ihiel použitých užívateľmi drog, v ktorých sa nachádzajú zvyšky takýchto látok.

OZ Odyseus – Právna analýza v otázke preskúmania zákonných možností realizovať testovanie na protilátky HIV, HCV a syfilisu z kapilárnej krvi prostredníctvom rýchlo-testov.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111