DLA Piper

Názov advokátskej kancelárie: DLA Piper Weiss-Tessbach Rechtsanwälte GmbH, organizačná zložka

Webová stránka: https://www.dlapiper.com/en/us/locations/bratislava/

DLA Piper je na medzinárodnej úrovni dlhodobo jedným z najaktívnejších podporovateľov pro bono pomoci spomedzi najväčších svetových právnických kancelárií. Mimo programu Advokáti Pro Bono aktívne poskytli právnu pomoc v oblasti ľudských práv detí, sociálne znevýhodnených osôb a osôb so zdravotným postihnutím. V minulosti sa venovali tiež témam ako ochrana osobných údajov a koncipácii rozličných druhov zmlúv. Na Slovensku sa snažia aktívne podporovať a šíriť myšlienky a hodnoty, na ktorých bola ich firma založená – podpora komunít,  inklúzia a sociálna zodpovednosť vo všetkých oblastiach.

V duchu hesla „Právo je umenie dobrého a spravodlivého“ sa advokáti kancelárie DLA Piper pravidelne angažujú v podpore verejne prospešných tém a pomoci spoločnosti. Program Advokáti Pro Bono zapadá do filozofie DLA Piper – pomáhať najmä v oblastiach, v ktorých advokáti vynikajú a cítia sa sebaisto. Prostredníctvom programu má kancelária možnosť spolupracovať s množstvom zaujímavých organizácií, ktoré sa trápia s problémami z rôznych právnych oblastí, čo spestruje prax zamestnaných advokátov. A keďže poskytovanie pro bono právnej pomoci a iných CSR aktivít je pre kanceláriu veľmi dôležité, do týchto aktivít sa aktívne zapájajú všetci členovia tímu. Advokáti DLA Piper počas finančného roku 2015 odpracovali vyše 30 pro bono hodín na hlavu. Medzi tých, ktorí už majú skúsenosť aj s programom Advokáti Pro Bono patria: Mgr. Daniela Končierová, Mgr. Ján Farbiak, JUDr. Eva Skottke, Mgr. Lucia Holotová, Mgr. Andrej Liška a Mgr. Martin Čurilla.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Slovenská pobočka kancelárie sa aktívne venuje aj podpore vzdelávania mladých právnikov prostredníctvom sponzorovania predmetu „Rakúska škola súkromného práva“, v rámci ktorého sa študenti práva môžu oboznámiť so základnými princípmi civilného práva v Rakúsku. Najlepším študentom tohto predmetu, ktorý je často zabezpečovaný renomovanými odborníkmi z Viedne, je poskytnutá možnosť stáže v ich viedenskej kancelárii. Okrem toho poskytujú pro bono spoluprácu aj mimo projektu Advokáti Pro Bono, najmä pri väčších medzinárodných projektoch, do ktorých sa zapája viacero kancelárií DLA Piper. Čo sa týka zodpovedného podnikania, DLA Piper ako jedna z najväčších advokátskych kancelárií má vypracovanú dôkladnú stratégiu udržateľného rozvoja a zodpovedného podnikania. Aj vďaka tejto stratégii sú držiteľmi environmentálneho certifikátu ISO 14001 a ako takí si pravidelne dávajú ciele v oblasti zlepšenia dopadu ich podnikania na životné prostredie, či už v oblasti spotreby energií a papiera alebo v množstve recyklovaného odpadu a zníženia frekvencie cestovania v rámci práce.

Ocenenia

Čo sa týka slovenskej pobočky, tak na svoje prvé pro bono ocenenie ešte stále čakajú, avšak kompletný zoznam ich ocenení na medzinárodnej úrovni je možné nájsť tu.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2016

Nadácia pre deti Slovenska – Právne poradenstvo v oblasti ochrany osobných údajov a to najmä zosúladenie činnosti nadácie so zákonnými požiadavkami.

OZ Relevant – Právna konzultácia vo veci evidencie pracovných úrazov, k zákonu NR SR č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach. Právna revízia vzorovej zmluvy medzi detským domovom a organizáciou v rámci projektu prípravy mladých dospelých na osamostatnenie. Právna analýza možnosti regrantovania zisku z 2%.

Slovenský skauting – Právna pomoc v oblasti revízie zmlúv medzi o.z. a autormi publikácií, ktoré nie sú určené na komerčný predaj, ale pre potreby o.z. a zmlúv medzi o.z. a dobrovoľníkmi.

OZ Hrad Uhrovec – Právna revízia novej nájomnej zmluvy medzi OZ a Rímskokatolíckou cirkvou v Nitre.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111