Kinstellar

Názov advokátskej kancelárie: Kinstellar, s.r.o.

Webstránkahttp://www.kinstellar.com/locations/detail/bratislava-slovakia

V Kinstellare, tak v Bratislave, ako aj v ďalších kanceláriách v regióne, sú presvedčení, že nerobia program spoločenskej zodpovednosti. Robia, čo považujú za správne, robia to najlepšie, ako vedia a robia to spolu. Aby povzbudili svoju prácu a aktivitu, stanovili si aj ašpiračný cieľ minimálne 10 pro bono hodín, ktoré každý rok komunite venuje každý právnik Kinstellaru v každej z 9 jurisdikcií, v ktorých pôsobia. Veria, že aj vďaka nadšeniu svojich zamestnancov a podpore regionálneho manažmentu sa im tento cieľ podarí dosiahnuť. Vzhľadom na ich dlhodobú regionálnu komunitnú stratégiu podpory témy Vzdelávanie a cieľovej skupiny Deti a mládež sú inšpirovaní projektami v oblasti vzdelávania a budovania budúcich lídrov, akými sú Teach for Slovakia či Nexteria.  Pomoc však poskytli aj Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska, think-tanku INEKO, dlhodobo sa angažujú aj v právnej klinike neziskového sektora na PF UK, boli partnerom seminára UNICEF „Súdnictvo priateľské k dieťaťu“ a veľmi prínosné bolo aj poskytnutie školenia v oblasti ochrany osobných údajov v rámci Nášho Mesta v roku 2015. Ich podpora je preto mnohostranná a pri poskytnutí pomoci sa snažia využiť nielen nadšenie svojich ľudí pre danú oblasť či tému, ale aj ich akumulované know-how a výhodu intenzívnej spolupráce kancelárií Kinstellar v regióne. Vďaka tomu mohli pomôcť aj PDCS pri partnerskej zmluve v rámci implementácie projektov financovaných z EuropeAid na Slovensku i v Maďarsku, či Transparency International pri pripomienkovaní ich výročnej správy o stave korupcie vo svete za štyri jurisdikcie vrátane Slovenska, alebo nadácii United Way v súvislosti s otázkou ohľadne slovenského práva, hoci táto nadácia je dlhodobým partnerom našej kancelárie v Bukurešti.

Ako jedna z kancelárii, ktorá pomáhala Nadácii Pontis vytvoriť, nastaviť a propagovať program Advokáti Pro Bono, sú hlboko presvedčení o význame prepájania advokátov a advokátskych kancelárií s neziskovým sektorom na Slovensku.  Právne pro bono služby považujú za dar komunite s najvyššou pridanou hodnotou.  Sú hrdí, že tento program funguje a že aj vďaka nemu mohli získať zaujímavé pro bono spolupráce. Do programu Advokáti Pro Bono sa v roku 2015 aktívne zapojilo 6 právnikov kancelárie, pričom ďalší poskytujú právnu pomoc dlhodobým komunitným partnerom a zapájajú sa do regionálnych pro bono spoluprác.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

Kinstellar bol aktívne pri tom, keď sa formovala skupina Engage na Slovensku, no aj pri vzniku najväčšieho projektu firemného dobrovoľníctva Naše Mesto. Členstvo v Engage a intenzívna komunikácia s Nadáciou Pontis im pomáha pri budovaní a rozvíjaní vlastného programu komunitného investovania, v rámci ktorého poskytujú nielen strategickú finančnú podporu neziskovým organizáciám, ale rozvíjajú aj firemné dobrovoľníctvo a darovanie komunite. Ich dlhoročnými a stálymi partnermi v komunite je nízkoprahový klub KASPIAN či dom na polceste Brána do života, ale za dlhé roky existencie ich programu podporili desiatky organizácií a pomohli priamo stovkám konečných príjemcov. Programom komunitného investovania sa okrem iného snažia podporovať aj individuálne darcovstvo, preto ich zamestnanci môžu získať od firmy finančné dorovnanie ich daru alebo čas na dobrovoľnícku činnosť podľa svojho výberu.  V kancelárii Kinstellar majú definovanú stratégiu komunitného investovania v regióne, vytvorený regionálny tím a manažérsku štruktúru v jednotlivých kanceláriách, ako aj príslušné vnútorné predpisy na podporenie snahy o rozvíjanie tohto programu a podpory darcovstva.

Ocenenia

Za spoluprácu s nízkoprahovým klubom KASPIAN bola advokátska kancelária Kinstellar zaradená na shortlist ocenenia Via Bona Slovakia v kategórii Dlhodobá podpora komunite.

Pro bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2017

Výcvikova škola pre vodiace a asistenčné psy – Pomoc pri vytvorení právneho vzťahu medzi majiteľom súkromného pozemku a Všvap o bezplatnom používaní zariadenia (pôrodnica pre psov), ktoré je na ňom postavené.

Medicc – Spolu proti rakovine, o.z. – Právne poradenstvo vo veci publikovania odborných článkov bez súhlasu autora.

15 účastníkov neziskových organizácií – Celodenný tréning pre neziskové organizácie, ktorý predstavil základné pravidlá súvisiace s ochranou osobných údajov, naučíte sa ako ich spracovávať v rámci internej administratívy, klientskej agendy, fundraisingových či marketingových aktivitít.

OZ Vagus – Právna klinika pre ľudí bez domova je prvý projekt svojho druhu v Európe, v rámci ktorého advokáti pomáhajú ľuďom bez domova so širokým spektrom právnych problémov (hoci najčastejšie s dlhmi). Spolupráca v rámci kliniky je postavená na trojstrannej spolupráci advokát – sociálny pracovník – klient.

INEKO – Právna analýza a stanovisko na podporu ratingového portálu základných a stredných škôl na Slovensku.

OZ Priatelia Zeme – SPZ – Revízia stanov OZ. Právny výklad súvisiaci so zákazom spaľovania odpadov. Nakoncipovanie Dohody o triedení a kompostovaní odpadov medzi občanmi a samosprávou. Právny výklad ustanovení zákona o odpadoch.

PRIMA n.o. – domov sociálnych služieb pre dospelých – Právna pomoc v oblasti revízie zmlúv, kontrola prevádzkového poriadku a pomoc pri príprave interných predpisov.

Slovenská debatná asociácia – Právne nakoncipovanie poučenia o zodpovednosti pre dobrovoľníkov združenia.

Byť v pohybe/B in Motion – Právne poradenstvo vo veci systémového nastavenia pracovných zmlúv tanečníkov.

Aspekt – Nakoncipovanie verejne dostupných vzorov zmlúv s komentárom. Právne poradenstvo ku konkrétnym nejasnostiam: autorská zmluva, zmluva o dielo, dohody.

Teach for Slovakia

  1. Právna revízia zmlúv, oblasť ľudských zdrojov. Vzory zamestnaneckých zmlúv, výpovedí, Overenie a správne nastavenie zmlúv s tzv. fellows – mladými lídrami, ktorí 2 roky učia na základných školách v znevýhodnenom prostredí.
  2. Právna konzultácia pre pracovníkov združenia v oblasti materskej a rodičovskej dovolenky v prípade SZČO.
  3. Právna revízia zmlúv o dobrovoľníctve pri nestálych zamestnancoch Teach for Slovakia, ktorí pracujú len pri konkrétnych podujatiach.
  4. Právne poradenstvo pri použití zmluvy o dobrovoľníctve pri neplnoletej osobe.
  5. Právna revízia zmluvy o dielo a prípadné nakoncipovanie novej zmluvy o dielo u osôb bez živnosti na danú pozíciu.
  6. Právne poradenstvo v oblasti nájomných vzťahov medzi Teach for Slovakia a ich “fellows“.
  7. Právne poradenstvo v prípadoch poistenia pre fellows.

Pracovníci 15-tich NO z Bratislavy, Žiliny a Prešova – Právny tréning v oblasti ochrany osobných údajov. Tréning bol jedným zo série štyroch tréningov v rámci podujatia Pro Bono Maratón, ktorý organizovala Nadácia Pontis.

Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy – Nakoncipovanie zmlúv medzi OZ a klientmi, ktorým OZ poskytuje vodiacich psov.

Vznikajúce OZ na pomoc dospelým kardiopacientom – Právne nakoncipovanie stanov vznikajúceho občianskeho združenia.

Nadácia Pontis – Právna konzultácia a pomoc vo veci ochrany autorských práv k fotografiám nepočujúceho fotografa.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Právna revízia zmlúv o spolupráci OZ so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revízia súhlasu rodiča, ktorým rodičia súhlasia s dobrovoľníckou pomocou ich detí pri zabezpečení tejto zbierky.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Poradenstvo vo veci ekonomicko-právneho postavenia organizačnej jednotky občianskeho združenia.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Právna revízia dvoch zmlúv o spolupráci únie so školami pri realizácii verejnej zbierky Biela pastelka a revízia súhlasu rodiča.

NO United way, Romania – Právna analýza v rámci medzinárodného komparatívneho výskumu pre NO United way, Romania na tému daňových stimulov pre filantropiu za účelom presadenia lepšej legislatívnej štruktúry v Rumunsku.

NGO Fedaration of Nepal – Právna analýza slovenskej legislatívy týkajúcej sa neziskových organizácií, ich registrácie, možnosti asignácie dane, vrátane možnosti prijímania grantov zo zahraničia.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111