Squire Patton Boggs

Názov advokátskej kancelárie: Squire Patton Boggs, s.r.o.

Webstránkahttp://www.squirepattonboggs.com/locations/bratislava

Advokátska kancelária Squire Patton Boggs je na slovenskom trhu prítomná už 25 rokov, počas ktorých sa svojou účasťou na najväčších transakciách na trhu a v regióne podieľala na formovaní a smerovaní slovenskej ekonomiky nielen vnášaním odbornosti do procesov, ale i presadzovaním elementov transparentnosti a etickosti. Na princípoch odbornosti a transparentnosti stavajú dodnes a prostredníctvom aktívneho členstva ich partnerov  vo vrcholových orgánoch zahraničných komôr a rôznych asociácii sa snažia šíriť princípy etického vedenia transakcií a riadenia spoločnosti i medzi ostatné subjekty na trhu. Zameriavajú sa najmä na poradenstvo v oblasti obchodného práva, práva obchodných spoločností, insolvenčného práva, práva nehnuteľností, alternatívneho riešenia sporov ako aj na poradenstvo v oblasti pracovno-právnych záležitostí.

Do programu Advokáti Pro Bono sa zapojili najmä preto, aby v rámci svojich možností pomohli neziskovému sektoru  zlepšovať túto krajinu a pomáhať ľuďom, ktorí ich pomoc potrebujú. Nadácia Pontis je nielen pre nich už dlhé roky symbolom  podpory celospoločenskej zodpovednosti u firiem aj jednotlivcov a dôveryhodným partnerom a sprostredkovateľom pomoci, preto sa s radosťou zapojili do tohto programu a prepojili právnikov s tretím sektorom. Veľmi aktívnou v oblasti pro bono pomoci je ich partnerka Silvia Belovičová, ktorá stála pri zrode programu Advokáti Pro Bono a ktorá nedávno v spolupráci s Advokáti Pro Bono pracovala v rámci pracovnej skupiny MS SR spolu s OZ Proti Prúdu na novelizácii zákona o osobnom bankrote. V roku 2016 sa k Silvii pripojili aj ďalší dvaja advokáti – Alexandra Gacíková a Stanislav Ďurica. Tí prisľúbili právnu pomoc neziskovým organizáciám v rámci projektu Advokáti Pro Bono.

Dobrovoľnícke aktivity a zodpovedné podnikanie

V rámci Nadácie Pontis sa už od roku 2015 zapájajú do projektu Naše Mesto, a pomohli tak k zlepšeniu vizuálnej stránky Bratislavy. Pravidelne tiež podporujú neziskovú organizáciu Plamienok. Okrem toho, viacerí z ich zamestnancov sa angažujú v programe expertného dobrovoľníctva, ktoré zastrešuje LEAF, ako aj v programe mentoringu vynikajúcich študentov, ktorý zastrešuje Veľvyslanectvo Spojených štátov amerických v Slovenskej republike a Americká obchodná komora. Firma už od začiatku svojho pôsobenia na Slovensku podporuje praktické vzdelávanie študentov práva aj tým, že zamestnáva na čiastočný úväzok študentov právnických fakúlt a poskytuje im možnosť aplikovať nadobudnuté teoretické vedomosti v praxi a pracovať na reálnych prípadoch a transakciách. Jana Pagáčová v rámci pro bono zastáva funkciu honorary counsel veľvyslanca Veľkej Británie na Slovensku, pána Andrewa Johna Gartha. Najnovšie firma spolupracuje aj s Nadáciou proti korupcii. V rámci tejto spolupráce pomáhajú s riešením právnych problémov, na ktoré nadáciu upozorní verejnosť. Čo sa týka starostlivosti o životné prostredie, celosvetovo sa ich spoločnosť snaží prostredníctvom implementovania interných smerníc znižovať dopady svojej činnosti na životné prostredie. Výsledkom tejto snahy je separovanie odpadu, používanie recyklovaného papiera a obojstrannej tlače a edukácie zamestnancov pri ich dopade na životné prostredie.

Ocenenia

Spolupráca s OZ Proti Prúdu na zákone o oddlžení bola v roku 2016 shortlistovaná medzi finalistami na Európskom Pro Bono Awards. V roku 2016 bol projekt zaradený medzi finalistov v súťaži Via Bona Slovakia v kategórii Dobrý partner komunity.

Pro Bono spolupráce

Uvedené sú príklady spoluprác, v ktorých advokáti poskytli bezplatnú právnu pomoc neziskovým organizáciám a ich klientom v núdzi. Advokátske kancelárie a advokáti často pomáhajú aj mimo programu Advokáti Pro Bono, informácie o týchto spoluprácach však na stránke nemusia byť uverejnené.

2017

25 účastníkov neziskoviek a advokátskych kancelárií – Právny tréning pre advokátov a sociálnych pracovníkov. Tréning aj v nadväznosti na stretnutie s CPP ponúkol informácie ohľadom novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá výrazne mení proces oddlženia pre obe zúčastnené skupiny.

OZ Cziffer – Právny výklad zákona v súvislosti s podnikateľskými aktivitami občianskeho združenia

OZ Proti prúdu – Potreba riešiť komplexný a narastajúci problém bezdomovectva na Slovensku vyústila v roku 2014 do spolupráce medzi OZ Proti prúdu, vydavateľa časopisu Nota Bene a viacerých členov programu Advokáti Pro Bono. Skupina sa časom zmenšila na 2 členov, Squire Patton Boggs a bnt attorneys-at-law, ktorí sa úspešne začlenili do pracovnej skupiny MS SR. Cieľom spolupráce bolo zmeniť podmienky a proces osobného konkurzu tak, aby bol dostupný aj pre tzv. NINA skupinu dlžníkov (No Income No Assets), aby nebol taký nákladný a aby obsahoval určité mechanizmy na prevenciu vzniku bezdomovectva. Novela zákona s účinnosťou od 1. marca 2017 nastavila kritéria vstupu do procesu oddlženia (formou konkurzu či splátkového kalendára) tak, že do neho môže vstúpiť veľká väčšina ľudí bez domova. Povinné zastupovanie dlžníkov Centrom právnej pomoci zároveň vytvára možnosť nadviazania dlhodobejšej sociálnej spolupráce s dlžníkmi.

EPIC – Právne poradenstvo vo veci vyhodnotenia jednotlivých modelov zamestnávania klientov organizácie v rámci projektu Deafinitely Clean a návrh kauzúl o zodpovednosti za možnú škodu, bezpečnosti pri práci, pravidiel spolupráce a etických štandardov organizácie.

Slovenská humanitná rada – Komplexná revízia pracovno-právnych dokumentov vrátane pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Návrh riešeníia štruktúry pracovných vzťahov vo vzťahu k financovaniu jednotlivých projektov.

Epic – Analýza právnych predpisov SR a nariadení EÚ v oblasti sociálnej pomoci v SR v rámci tzv. udržateľných projektov súvisiacich s podporou určenou pre vytváranie pracovných miest pre ťažko zamestnateľné skupiny.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111