OZNÁMENIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vyhotovené v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7, čl. 13 a čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a v zmysle § 13 ods. 1 písm. a), § 14, § 19 a § 20 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“)

1. Úvodné ustanovenia

V súvislosti s organizáciou projektu s názvom „Mapa sociálnych inovátorov“ (ďalšie informácie môžete nájsť na https://www.nadaciapontis.sk/mapa-socialnych-inovatorov-gdpr/) dochádza k spracúvaniu osobných fyzických osôb (dotknuté osoby). Organizátormi projektu a zároveň spoločnými prevádzkovateľmi vo vzťahu k Vašim osobných údajom sú:

 • ASHOKA, so sídlom 1700 North Moore St. Suite 2000 (20th Floor) Arlington, VA 22209, Spojené štáty americké, reg. č. 20113024736, FEIN: 510255908 (ďalej len „Prevádzkovateľ 1“);
 • Nadácia Pontis, so sídlom Zelinárske 5389/2, 821 08 Bratislava-Ružinov, IČO: 31 784 828, zapísaná v Registri mimovládnych neziskových organizácii vedenom Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, reg. č. 203/Na-96/463, tel.: 02/571081111, email: pontis@nadaciapontis.sk (ďalej len „Prevádzkovateľ 2; Prevádzkovateľ 1 a Prevádzkovateľ 2 ďalej spoločne len „Prevádzkovatelia“)

Prevádzkovateľ 1 určil v zmysle čl. 27 GDPR svojho zástupcu – spoločnosť ASHOKA gemeinnützige GmbH, so sídlom Haus der Philanthropie, Schottenring 16, 3. OG, 1010 Viedeň, Rakúska republika, FN 362512g, email: privacy@ashoka.org, na ktorého sa môžu obracať dozorné orgány aj dotknuté osoby. Ak sa uvádza v tomto oznámení Prevádzkovateľ 1 alebo Prevádzkovatelia, tak sa tým myslí aj tento zástupca.

Prevádzkovatelia uzatvorili v zmysle čl. 26 GDPR zmluvu o spolupráci, v zmysle ktorej si transparentne určili svoje príslušné zodpovednosti za plnenie povinností.

2. Zdroje osobných údajov

Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje dvoch kategórii fyzických osôb:

 • iniciačnej skupiny – fyzické osoby, ktorých osobné údaje Prevádzkovatelia spracúvajú v rámci dotazníka; a
 • odporúčanej skupiny – fyzické osoby, ktorých kontaktné údaje boli Prevádzkovateľom poskytnuté fyzickými osobami z iniciačnej skupiny za účelom kontaktovania fyzických osôb z odporúčanej skupiny a následnej spolupráce na projekte.

3. Spracúvané osobné údaje

Prevádzkovatelia spracúvajú nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, telefónne číslo, email, sociálne účty, pohlavie, vek a ostatné osobné údaje uvedené v dotazníku.

Prevádzkovatelia môžu na základe Vášho súhlasu spracúvať aj Vašu fotografiu. V prípade, ak ako fyzická osoba v rámci iniciačnej skupiny poskytujete Prevádzkovateľom osobné údaje fyzickej osoby z odporúčanej skupiny, tak Prevádzkovatelia spracúvajú osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a email.

4. Účel spracúvania osobných údajov

Prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje na nasledovné účely:

 • za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci projektu „Mapa sociálnych inovátorov“ v rozsahu meno, priezvisko, sociálny účet, fotografia a osobné údaje v dotazníku;
 • za účelom zaslania informácií o programoch pre podporu sociálnych inovácií (priamy marketing) v rozsahu kontaktných údajov;
 • za účelom spoločnej komunikácie a spolupráce v súvislosti s budúcimi projektmi pre podporu sociálnych inovácii a kolektívneho dopadu v rozsahu spracúvaných osobných údajov;
 • za účelom kontaktovania fyzických osôb z odporúčanej skupiny a nadviazanie spolupráce v rozsahu kontaktných údajov.

5. Právny základ spracúvania osobných údajov

Právnym základom spracúvania Vašich osobných údajov za účelom zverejnenia osobných údajov v rámci projektu „Mapa sociálnych inovátorov“ v rozsahu meno, priezvisko, telefónne číslo, email, sociálny účet a osobné údaje v dotazníku je právny základ zmluvy, resp. rokovaní o uzatvorení zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR. Zmluvný vzťah vzniká odoslaním vyplneného dotazníka ktorémukoľvek z Prevádzkovateľov a predmetom tohto zmluvného vzťahu je participácia na projekte Prevádzkovateľov. V prípade neposkytnutia týchto osobných údajov nebudú môcť s Vami Prevádzkovatelia uzatvoriť zmluvný vzťah.

Právnym základom zaslania informácií o programoch pre podporu sociálnych inovácií (priamy marketing) a spoločnej komunikácie a spolupráce v súvislosti s budúcimi projektmi pre podporu sociálnych inovácii a kolektívneho dopadu sú oprávnené záujmy Prevádzkovateľov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorými sú propagácia Prevádzkovateľov a ich projektov ako aj priame a bezchybné zabezpečenie komunikácie.

Právnym základom spracúvania Vašej fotografie a osobných údajov v rozsahu titul, meno, priezvisko, telefónne číslo a email fyzických osôb v rámci odporúčanej skupiny je Váš slobodne daný súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR. V prípade, ak ako fyzická osoba v rámci iniciačnej skupiny poskytujete Prevádzkovateľom osobné údaje fyzickej osoby z odporúčanej skupiny, tak udeľujete v jej mene Prevádzkovateľom súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR ako splnomocnenec fyzickej osoby z odporúčanej skupiny.

Udelenie súhlasu je dobrovoľné, preto ak nemáte záujem na spracúvaní uvedených osobných údajov, tento súhlas udeliť nemusíte. Udelením súhlasu môžu Prevádzkovatelia získať Vašu fotografiu z voľne dostupných zdrojov alebo priamo od Vás a zverejniť ju na vyššie uvedený účel. Prevádzkovatelia zároveň môžu spracúvať osobné údaje fyzických osôb z odporúčanej skupiny. V prípade, ak neudelíte tento súhlas, Prevádzkovatelia nebudú môcť získať a zverejniť Vašu fotografiu a ani spracúvať osobné údaje fyzických osôb z odporúčanej skupiny..

Udelením súhlasu potvrdzujete, že tento súhlas je Vašim slobodne daným, konkrétnym, informovaným a jednoznačným prejavom vôle, a že pred udelením súhlasu ste sa oboznámili s celým obsahom tohto oznámenia.

Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať podľa nižšie uvedených inštrukcii. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na Vami udelenom súhlase pred jeho odvolaním. Súhlas môžete odvolať na všetky účely zároveň alebo na ktorýkoľvek účel, ktorý si zvolíte.

6. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov Vám, ako dotknutej osobe, vznikajú nižšie uvedené práva, ktoré si môžete kedykoľvek uplatniť u ktoréhokoľvek z Prevádzkovateľov a to vo forme žiadosti. Prevádzkovatelia sú v takomto prípade povinný Vám poskytnúť informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe Vašej žiadosti a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 1 mesiaca. Prevádzkovatelia môžu túto lehotu predĺžiť o ďalšie 2 mesiace, pričom v takomto prípade Vás informujú o každom takomto predĺžení do 1 mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

 • Právo na prístup (čl. 15 GDPR)

Máte právo získať potvrdenie, či Prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje, pričom v prípade, ak áno, tak máte právo získať k týmto osobným údajom prístup. Zároveň máte právo na poskytnutie všetkých informácii v rámci tohto súhlasu, pričom Prevádzkovatelia pravidelne aktualizujú informácie tu uvedené.

 • Právo na opravu (čl. 16 GDPR)

Máte právo na opravu osobných údajov, ktoré Prevádzkovatelia o Vás spracúvajú a to bez zbytočného odkladu. Zároveň máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

 • Právo na vymazanie/zabudnutie (čl. 17 GDPR)

Máte právo na vymazanie osobných údajov, ktoré Prevádzkovatelia o Vás spracúvajú a to bez zbytočného odkladu. Právo na výmaz avšak nie je absolútne a je potrebné, aby bol splnený aspoň niektorý z dôvodov v zmysle čl. 17 ods. 1 GDPR, resp. Prevádzkovatelia nie sú povinní vymazať takéto osobné údaje v prípadoch uvedených v zmysle čl. 17 ods. 3 GDPR

 • Právo na obmedzenie spracúvania (čl. 18 GDPR)

Máte právo, aby Prevádzkovatelia obmedzili spracúvanie Vašich osobných údajov za podmienok uvedených v čl. 18 GDPR.

 • Právo na prenosnosť (čl. 20 GDPR)

Máte právo získať osobné údaje, ktoré ste poskytli Prevádzkovateľom a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak ste poskytli Vaše osobné údaje na základe súhlasu a tieto osobné údaje spracúvajú Prevádzkovatelia automatizovanými prostriedkami.

 • Právo namietať (čl. 21 GDPR)

Máte právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovatelia o Vás spracúvajú, ak sa takéto spracúvanie vykonáva na právnom základe oprávnených účelov Prevádzkovateľov alebo tretích strán vrátane namietania proti profilovaniu založenému na týchto právnych základoch Máte taktiež právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré Prevádzkovatelia o Vás spracúvajú na účely priameho marketingu.

 • Právo v súvislosti s automatizovaným individuálnym rozhodovaním vrátane profilovania (čl. 22 GDPR)

Máte právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovanie a ktoré má účinky, ktoré sa Vás týkajú alebo Vás podobne významne ovplyvňujú.

 • Právo podať návrh na začatie konania (§ 100 Zákona)

Máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov v zmysle § 100 Zákona dozornému orgánu, ak sa domnievate, že Prevádzkovatelia spracúvajú Vaše osobné údaje v rozpore s GDPR alebo Zákonom.

Máte právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava. Viac informácii je dostupných na webovom portáli Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

 • Právo na odvolanie súhlasu (čl. 7 GDPR)

Máte právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Máte právo odvolať súhlas na všetky alebo na niektorí z účelov. 

7. Príjemcovia osobných údajov

Prevádzkovatelia prísne chránia Vaše osobné údaje, pričom nepoužívajú Vaše osobné údaje na iné ako vyššie uvedené účely. Pri zabezpečení týchto účelov môžu Prevádzkovatelia Vaše osobné údaje poskytnúť iba overeným zmluvným partnerom, s ktorými uzatvorili zmluvný vzťah v zmysle čl. 26 alebo čl. 28 GDPR a len v nevyhnutnom rozsahu na splnenie svojich zmluvných povinností a pod podmienkou zabezpečenia ochrany osobných údajov. Prevádzkovatelia môžu poskytovať osobné údaje aj tretím stranám a to na základe všeobecne záväzných právnych predpisov.

Okrem vyššie uvedeného poskytujú Prevádzkovatelia Vaše osobné údaje nasledovným sprostredkovateľom: agentúry zabezpečujúce marketingové služby a PR služby, advokátske kancelárie, prieskumné agentúry, online agentúry.

8. Prenos osobných údajov

Prevádzkovatelia môžu prenášať Vaše osobné údaje do tretích krajín (krajiny mimo Európskej únie alebo Európskeho hospodárskeho priestoru). V prípade prípadného prenosu osobných údajov do tretích krajín sa Prevádzkovatelia vždy zaväzujú zabezpečiť dostatočnú mieru ochrany Vašich osobných údajov.

Prevádzkovatelia neprenášajú osobné údaje do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám, ktoré nezaručujú primeranú ochranu osobných údajov.

Prevádzkovatelia prenášajú osobné údaje do tretích krajín nasledovne:

ASHOKA, so sídlom 1700 North Moore St. Suite 2000 (20th Floor) Arlington, VA 22209, Spojené štáty americké, reg. č. 20113024736, FEIN: 510255908; ASHOKA je Prevádzkovateľom 1 so sídlom v Spojených štátoch amerických, pričom Vaše osobné údaje prenáša do tejto tretej krajiny na základe štandardných zmluvných doložiek zaručujúcich ochranu Vašich osobných údajov. Vaše osobné údaje sa môžu prenášať aj do ďalších tretích krajín, a to konkrétne do pobočiek Ashoka. Ochranu osobných údajov zabezpečuje Intra Group Agreement (dohoda platná vnútri skupiny Ashoka).

9. Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovatelia uchovávajú Vaše osobné údaje po dobu, ktorej dĺžka sa líši v závislosti od kategórie osobných údajov, právneho základu alebo účelu spracúvania osobných údajov. Vo všeobecnosti Prevádzkovatelia uchovávajú osobné údaje po dobu:

 • trvania zmluvného vzťahu alebo predzmluvných vzťahov, ak sa osobné údaje spracúvajú na právnom základe a za účelom plnenia predmetu zmluvného vzťahu;
 • trvania oprávnených záujmov Prevádzkovateľov alebo tretích strán;
 • trvania platnosti súhlasu, t.j. do jeho odvolania.

Ak na dosiahnutie účelu spracúvania nie je nevyhnutné uchovávanie niektorých spracúvaných osobných údajov, Prevádzkovatelia tieto osobné údaje ďalej neuchovávajú a po naplnení účelu ich vymažú.

Vaše osobné údaje môžu Prevádzkovatelia spracúvať dlhšie, ako je uvedené vyššie, aj ak je to nevyhnutné z dôvodu splnenia povinností Prevádzkovateľa vyplývajúcich z právnych predpisov alebo ak to vyplýva z rozhodnutí orgánov verejnej moci alebo ak je to nevyhnutné na uplatnenia právnych nárokov Prevádzkovateľov.

10. Automatizované individuálne rozhodovanie (vrátane profilovania)

Prevádzkovatelia nevyužívajú Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie a ani na základe nich nevykonávajú profilovanie.

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111