29. 07. 2015 Zodpovedné podnikanie

10 krokov, ako začať so zodpovedným podnikaním

Chcete, aby váš biznis prinášal prospech nielen vám, ale aj okoliu? Prečítajte si, čo to znamená a kde začať.

©Alba Campus/flickr.com

Je prirodzené, že všetci podnikatelia sa snažia byť úspešní v tom, čo robia. Chcú sa presadiť na trhu zavádzaním nových technológií, inovujú, vyvíjajú nové moderné výrobky a služby, chcú mať lojálnych zákazníkov, zodpovedných partnerov a vytvárať zisk. V čom sa teda zodpovedné firmy líšia od tých nezodpovedných a ako dosiahnuť, aby bol váš biznis férový?

Na samotnom začiatku si musíme uvedomiť, čo všetko zodpovednosť v podnikaní zahŕňa. V angličtine takýto prístup označujeme termínom Corporate Social Responsibility (CSR), čiže v preklade spoločenská zodpovednosť firiem. Vďaka slovíčku spoločnosť však často dochádza k redukovaniu významu zodpovedného podnikania iba na zodpovednosť voči komunite – firemnú filantropiu a dobrovoľníctvo. Firemná filantropia je síce jeho integrálnou súčasťou, no zodpovedné podnikanie je komplexnejšie a znamená, že firmy rešpektujú potreby všetkých partnerov, s ktorými pri svojom podnikaní prichádzajú do kontaktu. Týmito partnermi je nielen lokálna komunita, ale aj zamestnanci, zákazníci, konkurencia, akcionári, dodávatelia či životné prostredie. Zodpovednosť v podnikaní teda nie je o tom, či sa podelím so svojimi ziskami, ale akým spôsobom tieto zisky ako podnikateľ vytváram.   

Konkrétnejší prehľad oblastí, v ktorých sa prejavuje zodpovednosť firiem, nájdete v tabuľke na konci tohto článku.

Ako začať?

V prvom rade je potrebné, aby sme zodpovedné podnikanie vnímali ako cestu, ktorá sa mení v čase a spoločnosť, ktorá sa na ňu vydá, sa postupne učí a vyvíja. Aby ste na túto cestu vykročili správnou nohou, nasledujte týchto desať základných krokov.   

 1. Zhodnoťte, ako zodpovedné podnikanie súvisí so smerovaním vašej firmy.
 2. Zhodnoťte súčasný stav.
 3. Zmapujte partnerov firmy, t.j. určite si, kto vaše podnikanie ovplyvňuje a koho ovplyvňujete vy. Môžu to byť zamestnanci, zákazníci, dodávatelia, regulátori či životné prostredie, ale aj iní.  
 4. Veďte so svojimi partnermi otvorený dialóg. Pýtajte sa a počúvajte.
 5. Zistite, aké majú problémy a očakávania. Následne si určite prioritné oblasti, ktorým sa budete venovať a stanovte si ciele.
 6. Navrhnite konkrétne kroky a vypracujte plán pre celú spoločnosť, ako tieto ciele dosiahnete.
 7. Sledujte, ako sa vám darí stanovené ciele napĺňať.
 8. Komunikujte o tom, čo robíte. Komunikáciu smerujte tak na svojich zamestnancov, ako aj externé prostredie.
 9. Ak si to situácia vyžaduje, pozmeňte alebo rozšírte svoje ciele aj plán na ich dosiahnutie.
 10. Napĺňanie nových cieľov opäť sledujte a komunikujte svoje aktivity.

Prečo sa s tým vôbec trápiť?

Zodpovedné firmy sú dlhodobo úspešnejšie. Vďačia za to najmä  posilneniu reputácie a imidžu  ich značky, ich zamestnanci sú lojálnejší a priťahujú talentovaných uchádzačov o zamestnanie. Okrem toho eliminujú svoje riziká, najmä zlepšením spolupráce s dodávateľmi a ochranou životného prostredia. To firmám zároveň prináša úspory a pomáha vytvárať inovácie.

Základné princípy zodpovedného podnikania

 

 • Podnikať eticky a transparentne;
 • Zlepšovať kvalitu a bezpečnosť produktov (certfikácie);
 • Ponúkať inovatívne produkty a služby so sociálnou alebo ekologickou pridanou hodnotou;
 • Dodržiavať pravdivú reklamu a úplné informovanie zákazníkov;
 • Presadzovať férový a partnerský vzťah k dodávateľom, viesť dodávateľov k zodpovednému podnikaniu;
 • Viesť dialóg s partnermi, komunikovať a reportovať aj o aktivitách, ktoré majú vplyv na sociálnu, ekonomickú a enviromentálnu oblasť.

 • Šetriť energie, vodu a teplo pri prevádzke/výrobe;
 • Minimalizovať tvorbu odpadu – snaha o opätovné využitie odpadu;
 • Analyzovať a znižovať emisie CO2 vzhľadom na klimatickú zmenu;
 • Ponúkať ekologické produkty a služby (výroba, dizajn, balenie, preprava…);
 • Vyžadovať ekologické štandardy aj od dodávateľov.
 • Dbať na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci zamestnancov;
 • Poskytovať vzdelávanie a rozvoj zamestnancom;
 • Dbať na diverzitu a nediskrimináciu (rovné príležitosti) na pracovisku;
 • Podporovať vyváženosť pracovného a osobného života (work-life balance) zamestnancov;
 • Viesť dialóg o očakávaniach a potrebách zamestnancov, zapájať ich do firemných rozhodnutí. 
 
 • Podporovať (finančne alebo nefinančne) verejnoprospešné projekty, ktoré majú súvis s predmetom podnikania firmy;
 • Budovať dlhodobé partnerstvá s vybranými neziskovými organizáciami s cieľom dosiahnutia pozitívnej zmeny;
 • Podporovať dobrovoľníctvo zamestnancov a ich angažovanie sa v rozhodovaní o firemnej podpore projektov.

 Chcete sa naučiť o zodpovednom podnikaní viac? Vyskúšajte náš e-learning.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111