13. 05. 2024 Sociálne inovácie

18 občianskych organizácií získalo možnosť konzultovať projekty s odborníkmi a odborníčkami z rôznych oblastí

Predstavujeme postupujúcich do Impact Lab Bootcampu 2024.

Do Impact Lab Akcelerátora bolo podaných 101 projektov. Z nich prešlo formálnou kontrolou 94 a tie následne postúpili pred hodnotiace komisie zložené z nezávislých hodnotiteľov a hodnotiteľky, ktorých sme vybrali na základe ich expertízy v jednotlivých oblastiach:

  • vzdelávanie: Juraj Didák, Miroslava Hapalová, Petra Jankovská, Anna Jurkovičová, Romana Kanovská, Ivana Klimová, Norbert Maur, Viktor Pončák, Dávid Richter,
  • inklúzia a ľudské práva: Karin Andrášiková, Martina Čápová, Juraj Hudák, Daniela Nemcová, Maroš Ondrejka, Sandra Štasselová,
  • demokracia a právny štát: Jakub Filo, Erik Láštic, Lukáš Zorád.

Komisie posudzovali každú kategóriu samostatne, pričom pri jednotlivých projektoch hodnotili: realizovateľnosť (kvalitu) ponúkaného riešenia, potenciál pozitívneho dopadu a škálovania projektu, mieru inovatívnosti a naliehavosti riešenia. Najviac projektov sa uchádzalo o podporu v oblasti vzdelávania (52), preto výber organizácií v tejto kategórii posudzovali tri komisie. Druhý najvyšší počet projektov bol v téme inklúzia a ľudské práva (29), organizácie do Bootcampu vyberali dve komisie. Najmenej projektov bolo podaných v oblasti demokracie a právneho štátu (13), o postupujúcich organizáciách rozhodla preto jedna komisia.

V Bootcampe sa stretne 18 organizácií: vzdelávanie (9), inklúzia a ľudské práva (6), demokracia a právny štát (3). Počas intenzívneho 3-dňového podujatia im poskytnú mentoring odborníci a odborníčky na sledovanie dopadu, advokačné aktivity (presadzovanie záujmov), komunikáciu, fundraising, interné procesy či tvorbu biznis modelov.
Mentori a mentorky pomáhajú organizáciám lepšie spoznať vlastný projekt, jeho silné a slabé stránky. Identifikujú potenciálne výzvy, rozvojové potreby organizácií a navrhujú možnosti ich riešenia. Prinášajú tiež nové perspektívy a inšpirácie.

Z Bootcampu do Akcelerátora

Súčasťou Bootcampu je tiež výber finalistov, ktorý postúpia do 3-mesačného Impact Lab Akcelerátora. Vďaka presunu finančných prostriedkov z Inkubátora tento rok navyšujeme celkovú výšku podpory v Akcelerátore na 920 000 eur, čím vieme podporiť až 15 organizácií.
Účasťou v Akcelerátore získa organizácia grant, a to do výšky až 60 000 eur. Pridanou hodnotou je individuálny mentoring podľa potrieb organizácie, nastavenie sledovania dopadu aktivít, konzultácie na vybrané témy  a sieťovanie s ľuďmi z biznis aj verejného sektora.

Kompletný zoznam účastníkov Impact Lab Bootcampu podľa kategórií:

Vzdelávanie

Digitálna inteligencia
digiPEERS: podpora rovesníckeho vzdelávania k digitálnemu občianstvu
Život mladých ľudí je priamo a veľmi intenzívne spojený s digitálnymi technológiami. Mnoho procesov, životných situácií vrátane kariéry, vzťahov a voľného času, ale aj vzdelávanie, sa deje v online prostredí. Je dôležité, aby sa v ňom cítili bezpečne a správali sa s rešpektom. Kto to mladým vysvetlí lepšie, keď nie ich rovesníci? Pri aktivitách využíva organizácia prístup peer2peer alebo rovesnícke vzdelávanie. Hovoria rovnakým jazykom, používajú rovnaké technológie a nástroje, zažívajú rovnaké situácie. Kľúčovú úlohu preto pri programe tvoria mentori a mentorky, a práve na nich sa zameriava projekt, ktorý postúpil do Bootcampu. Organizácia chce celoslovenský mentorský program stabilizovať, rovnako sa chce zamerať aj na posilnenie kapacít tímu.

EDI Slovensko
Názov projektu:  PPPrevencia na školách
Projekt reaguje na nárast porúch príjmu potravy (PPP) a potrebu ich prevencie medzi dievčatami a chlapcami v primárnom a sekundárnom vzdelávaní. Organizácia sa bude zameriavať preto na 1) zvýšenie kapacít pracovníkov a pracovníčok s mládežou (školských psychológov, učiteľov) v poskytovaní poradenstva a prevencie formou ročného vzdelávacieho programu obsahujúceho školenia a mentoring; 2) skvalitnenie medzisektorovej spolupráce so školami a štátnymi inštitúciami za účelom škálovania a diseminácie prevenčného programu PPP na systémovej úrovni; 3) podporu mládeže kriticky myslieť cez tvorbu edukačného obsahu na sociálnych sieťach, aby dokázali rozoznať zavádzajúci obsah v témach výživy, chudnutia a zdravého životného štýlu.

InTYMYta
Názov projektu: Podporme sa navzájom
Organizácia sa venuje vekovo primeranej vzťahovej a sexuálnej výchove. Tvrdí, že zákazy nezaberajú, cesta k bezpečiu a zdraviu je kvalitné vzdelávanie. Ich víziou je, aby si mladí ľudia vytvárali zdravé vzťahy k sebe aj k iným a objavovali svoje ja bezpečne a zodpovedne. Chcú, aby ich v tom mohli rodičia a učiteľky/-ia empaticky sprevádzať.
Projekt, s ktorým postúpili do Bootcampu, má tri roviny: 1) vytvoriť metodické plány pre vzdelávanie mládeže na tému digitalizácie a bezpečných vzťahov. Na ich základe poskytnú učiteľstvu vzdelávanie v piatich krajoch SR, aby si osvojili základné vedomosti a zručnosti v danej téme; 2) vytvoriť model udržateľného vzdelávania, ktorý odpilotujú počas vzdelávaní učiteľstva; 3) mediálna a osvetová kampaň, ktorej cieľom je posilnenie šírenia výstupov určených pre učiteľstvo a celkovej osvety v téme vzťahovej a sexuálnej výchovy.

LEAF
Názov projektu: GROWNi.sk
Platforma GROWNi vznikla z potreby prepájať jednotlivcov a organizácie s príležitosťami pre rozvoj a vyváranie pozitívneho dopadu v spoločnosti. Cieľom projektu je škálovať príležitosti GROWNi do všetkých regiónov a prepájať ešte viac mladých ľudí (15 – 35) na zmysluplné pracovné, vzdelávacie, mentoringové a dobrovoľnícke príležitosti po celom Slovensku. Organizácia chce tiež podporovať občiansku angažovanosť cez vytváranie príležitostí v spolupráci s inými organizáciami a prinášať témy, či už hodnotové alebo praktické, ktoré rezonujú v spoločnosti (napríklad wellbeing, príprava na pracovný trh, sebapoznanie a iné).

Liga za duševné zdravie
Školy za duševné zdravie
Koalícia škôl za duševné zdravie je neformálne združenie škôl, ktoré sa rozhodli pre transformáciu na duševne zdravé a bezpečné prostredia. Organizácia pomocou preventívnych opatrení a aktivít spoločne s členskými školami pracuje na destigmatizácií duševných porúch a ťažkostí v prostredí školy, zamedzení patologickému či násilnému správaniu v školských komunitách, ale aj minimalizácii negatívnych dopadov závažných spoločenských javov a udalostí na duševné zdravie mladých ľudí. Cieľom organizácie je meniť školy zdola – na báze dobrovoľnosti, osobného nadšenia, sebaorganizácie, skúseností z praxe a odmeňovania iniciatívy.

Post Bellum SK
Skutočné príbehy totalít 20. storočia na základných a stredných školách
Post Bellum od roku 2011 zhromažďuje a dokumentuje spomienky a svedectvá pamätníkov/-čiek kľúčových momentov moderných slovenských dejín a sprostredkúva ich ďalej prostredníctvom online archívu či médií. Vďaka projektu, s ktorým organizácia vstupuje do Bootcampu, budú ponúkať osvedčené (Kinopríbehy) aj nové (Gulag XR) formáty vzdávania žiakom/-čkam ZŠ, študentom/-tkám SŠ a ich pedagógom/-gičkám. Zamerajú sa tiež na doplnenie nového obsahu unikátnej online vzdelávacej platformy Puzzle pamäti národa. Uvedené online/offline vzdelávacie aktivity majú priamo prispieť k rozvoju kritického myslenia a predchádzaniu šírenia dezinformácií (hlavne z oblasti moderných dejín), ako aj k podpore aktívneho občianstva.

Slovenský skauting
Kroky pre budúcnosť: Posilňovanie hodnôt a vzdelávania mladých ľudí v Slovenskom skautingu
Etablovaná organizácia chce prostredníctvom projektu posilniť hodnotovú výchovu a vzdelávanie mladých ľudí v skautingu. Sústrediť sa bude na život v prírode, digitálnu gramotnosť a aktívne občianstvo. Projektom chce tiež zlepšiť kvalitu programov a vzdelávacích podujatí, aby boli skauti a skautky pripravení na život v rôznych prostrediach, a mohli tak prispievať do komunít. Organizácia očakáva, že sa zapojí veľké množstvo účastníkov a účastníčok na rôznych podujatiach a vzdelávacích kurzoch. Plánuje tiež dosiahnuť zvýšené povedomie o udržateľnosti a kritickom myslení.

SPy
PBL Akadémia (nielen) pre STEM predmety
Združenie SPy už od roku 2015 šíri osvetu o programovacom jazyku Python, o využiteľnosti technológií vo vzdelávaní a otvorene licencovaných zdrojoch. Organizácia stojí napr. za programom Učíme s hardvérom, ktorý je zameraný na inovatívny spôsob výučby informatiky na základných a stredných školách pomocou zariadenia BBC micro:bit.
Cieľom ich predkladaného projektu do Akcelerátora je pretaviť skúsenosti s projektovým vyučovaním do programu PBL Akadémia a poskytnúť učiteľom podporu v zavádzaní projektového vyučovania (PBL) do STEM predmetov. Program pokrýva celý cyklus plánovania, prípravy vyučovacích jednotiek, ich realizáciu, spätnú väzbu a záverečné zhodnotenie tak, aby mali zapojení učitelia po celý čas možnosť konzultácií a metodickej podpory.

TANDEM
Virtuálna Intímna Zóna
Organizácia sa venuje kariérnemu poradenstvu základo aj stredoškolákov a tréningom pre žiacke rady. Jej cieľom je prostredníctvom projektu posilniť zodpovedný prístup mladých ľudí k používaniu internetu a sociálnych médií a podporovať vzdelávanie pedagógov v tejto oblasti. V prvej časti projektu organizácia vypracuje celodenný program, do ktorého zapojí aj dospelých, formou tematickej Živej knižnice. Počas dňa sa budú účastníci a účastníčky venovať zážitkovými formami témam: digitálna stopa, intimita v online priestore, hoaxy, kyberšikana. V druhej časti projektu vyškolí organizácia v téme bezpečného používania internetu zástupcov a zástupkyne žiackych školských rád, aby sa stali multiplikátormi naučených poznatkov medzi svojimi rovesníkmi. Celý projekt zrealizuje organizácia na školách s vyučovacím jazykom maďarským.

Inklúzia a ľudské práva

Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu
Misia 1000
Projekt Misia 1000 vytvára kapacity v domácej a komunitnej starostlivosti o tehotné ženy, počas pobytu v pôrodnici a po prepustení domov. Je realizáciou zdravotnej mediácie v prostredí sociálne znevýhodnených komunít, ktorý sa zameriava na kľúčových 1000 dní od počatia dieťata. Intervencie, v domácom aj v nemocničnom prostredí, realizujú školené babice. Babice samé pochádzajú z komunity, v ktorej pôsobia, šíria osvetu medzi tehotnými a matkami, poskytujú podporu, prepájajú ženy a poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, pomáhajú s predpôrodnou prípravou aj so starostlivosťou o novorodenca a batoľa. Pomáhajú deťom zdravo sa vyvíjať a rásť a rodičom rozvíjať ich rodičovské kompentecie.

Dorka Bags
Zodpovedný zamestnávateľ
Projekt organizácie Dorka Bags sa sústreďuje na spoluprácu s malými a strednými podnikmi (MSP) v Košiciach a Prešove pri zamestnávaní ľudí so skúsenosťou s bezdomovectvom na otvorenom trhu práce. Cieľom je vytvoriť Platformu zodpovedných zamestnávateľov a vypracovať metodiku programu škálovateľného v iných regiónoch, ktorá poslúži ako nástroj pre systémové zmeny v oblasti zamestnávania. Táto iniciatíva spojí skúsenosti MSP s odborníkmi a odborníčkami na pracovné začleňovanie a ďalšími kľúčovými aktérmi, aby spoločne odstránili prekážky a vytvorili inkluzívne pracovné prostredie. 

Mareena
Medzisektorovou spoluprácou k integrácii
Cieľom projektu je vybudovať a posilniť partnerstvá so súkromným sektorom, ktoré by prispeli k lepšej inklúzii a integrácii utečencov/-niek a ostatných cudzincov/-niek na Slovensku. Aktivity projektu sa zameriavajú na prípravu komplexnej stratégie spolupráce organizácie Mareena so súkromným sektorom, na ktorej aktívne participujú samotné firmy. Súčasťou aktivít je aj testovanie aspektov stratégie, ako napríklad fundraisingovej večere, predajnej služby, či spoločnej advokačnej intervencie. Očakávaným výsledkom projektu je nielen posilnenie udržateľnosti a odolnosti organizácie Mareena, ktorá má silné vzťahy so súkromným sektorom, ale aj príspevok k systémovej zmene v oblasti integrácie.

Saplinq
Fond Dúhovej stužky 
Prostredníctvom vyvinutia konceptu a založením Fondu Dúhovej stužky chce Saplinq prispieť k zvýšeniu finančnej odolnosti nielen vlastnej organizácie, ale aj ďalších LGBTI+ organizácií na Slovensku, a pomôcť tak k rozvoju ekosystému, v ktorom funguje, ako aj ďalších LGBTI+ organizácií v krajinách V4. Koncept bude založený na ďalšom rozvoji fundraisingovo-osvetovej kampane Dúhová stužka, ktorá na Slovensku už s úspechom funguje 3 roky a jej šírenia do ďalších krajín, v ktorých sa bude realizovať prostredníctvom miestnych partnerov a časť z výnosu sa vráti na Slovensko.

SME SPOLU
Ukrajinská škola v evakuácii
Ukrajinská škola v evakuácii je jedinečný projekt, ktorý poskytuje výučbu ukrajinským školákom a školáčkam podľa učebných osnov ukrajinskej školy prezenčne a bezplatne. Výučbu zabezpečujú profesionálni ukrajinskí učiteľia a učiteľky. Cieľmi projektu je integrácia ukrajinských žiakov a žiačok na Slovensku prostredníctvom poskytovania kvalitného vzdelania so zameraním na úspešné absolvovanie záverečných testov; prekonávanie prekážok na ceste k integrácii a poskytovanie psychologickej pomoci ako školákom, tak aj učiteľom. Projekt poskytuje ukrajinským odídencom prácu zodpovedajúcu ich odbornej kvalifikácii a skúsenostiam. Projekt je pokračovaním projektu SME SPOLU v partnerstve s UNICEF.

Touch&Speech
Touch4Blind
Pod vplyvom moderných technológií, ale aj vďaka nie vždy šťastnej integrácii a nedostatočnému prístupu k výuke Braillovho písma, najmä u detí a mladých jeho používanie slabne a mnoho nevidiacich tak ostáva závislých na predčítavaní textov. Rovnako u nich slabnú i matematické a priestorové predstavy, ako aj hmatová percepcia. Mladým nevidiacim chce organizácia atraktívnou formou ukázať, že dotyk je pre nich cesta k poznaniu. Pripraví preto niekoľko aplikácií pre sprístupnené smartfóny podporujúce písanie a čítanie Braillovho písma, ako aj hapticko-akustickú tvorbu matematických a priestorových predstáv. Projekt dopĺňa séria vzdelávacích podujatí i zriadenie požičovne brailových displejov.

Demokracia a právny štát

Bystriny
Bystriny a Opravári spoločnosti
Slovensko dlhodobo patrí medzi krajiny obzvlášť ohrozené v oblasti udržateľnosti demokracie a vysokej polarizácie. Občianska spoločnosť a demokratické verejné inštitúcie čelia významnému nedostatku kapacít a inštitucionálnych zdrojov, i hlbokého ukotvenia v spoločnosti. Projekt Bystrín buduje a rozširuje udržateľnú medzisektorovú sieť ako strategické kontinuálne partnerstvá prodemokratických aktérov naprieč regiónmi a oblasťami s cieľom zvýšiť ich kapacity, udržateľnosť, inovačný potenciál, výmenu know-how, šírenie nástrojov dobrej praxe, zvyšovania zručností, dopadu a získavania nových zdrojov, z dlhodobého hľadiska aj ich dopad na spravovanie spoločnosti, dodržiavanie zákonov a demokratických princípov.

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť
Odkaz pre starostu novej generácie: Zefektívnením komunikácie obyvateľov a samosprávy k väčšej responzívnosti
Cieľom projektu je zefektívniť Odkaz pre starostu (OPS) ako demokratický a transparentný nástroj na zlepšovanie verejného priestoru a zjednodušenie komunikácie medzi občanom a samosprávou. OPS podporuje záujem ľudí o veci verejné, umožňuje verejnú kontrolu a poskytuje politikom a političkám informácie k uskutočňovaniu rozhodnutí. Aktuálne je zapojených vyše 170 samospráv a 57 000 používateľov. Vďaka projektu príde okrem odstránenia technologického dlhu k zjednodušeniu nahlasovania podnetov, zavedeniu procesov na zníženie počtu neriešených podnetov a vytvoreniu networkingového priestoru pre samosprávy na zdieľanie dobrej praxe a osvetovej kampane podporujúcej aktívne občianstvo verejnosti i špecificky mládeže.

VIA IURIS
Ochrana a podpora občianskej spoločnosti na Slovensku
Cieľom projektu je ochrana demokratických inštitúcií v oblasti právneho štátu (nezávislosť súdov, legislatívny proces, Súdna rada), v oblasti participácie a účasti verejnosti na ochrane životného prostredia (proces EIA, zákony v oblasti výstavby) a slobodnej občianskej spoločnosti. Nástrojmi, ktoré chce organizácia v rámci projektu využívať, je ich právna expertíza a podpora subjektov občianskej spoločnosti analýzami, kampaňami a konkrétnou právnou pomocou. Via Iuris hovorí, že je dôležité pravidelne informovať verejnosť o zmenách vo verejných politikách a zákonoch a zapájať ju tak, aby mala vplyv na to, akú kvalitu má demokracia na Slovensku. Udržať aktívnu verejnosť a zdravú občiansku spoločnosť je v súčasnej situácii kľúčové pre budúcu zmenu.

 

 

Impact Lab je spolufinancovaný Európskou úniou v rámci projektu Impact Acceleration of Slovak CSOs. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autora/-ov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre vzdelávanie a kultúru (EACEA). Európska únia ani Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru za ne nezodpovedá.

  Podporovateľom témy Demokracia a právny štát je Fond pre transparentné Slovensko.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111