21. 04. 2017 Sociálne inovácie

19 nadaných študentov získalo podporu na rozvoj svojej kariéry

AXA nadačný fond pordporil opäť šikovných mladých študentov s veľkým potenciálom.

Štúdium bunky a jej procesov, programovanie aplikácie na záchranu ľudí bez domova, konštrukcia elektromobilu, výskum spánku či šetrnejšie bielenie zubnej skloviny. Toto je len malý výber projektov predstavených v šiestom ročníku grantového programu AXA Nadačný Fond v Nadácii Pontis. V tomto roku sa v ňom stretlo až devätnásť nadaných študentov, ktorí odštartovali sľubnú kariéru v oblasti matematiky, astronómie, ekológie, biológie, medicíny, ale aj vo vodách informačných technológií, či na doskách, čo znamenajú svet. AXA Fond ich v tomto roku podporil čiastkou vyše 24 tisíc eur.

„Je príjemné vidieť, že je medzi nami veľa mladých ľudí, ktorí vytrvalo pracujú nielen na svojej sľubnej kariére, ale aj na pozitívnych zmenách v spoločnosti. Takmer všetky projekty, ktoré tohtoroční finalisti predstavili, sú postavené na vzdelávaní, pomoci či zlepšení kvality života ľudí. Aj vďaka týmto projektom vidíme veľký zmysel v grantovom programe, ktorý pomôže študentom plniť si kariérne sny a napredovať pri práci na svojich projektoch,“ hovorí Robert Gauci, generálny riaditeľ AXA pre ČR a SR.

Devätnásť finalistov šiesteho ročníka grantového programu AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis prihlásilo projekty v kategóriách veda a výskum, ochrana a podpora zdravia, ochrana a tvorba životného prostredia, či podpora vzdelávania. Prečítajte si viac o ich projektoch.

 

Finalisti AXA Nadačného fondu v Nadácii Pontis 2016 – 2017

Peter Belcák

Peter plánuje štúdium matematiky na Oxfordskej univerzite, ktorá je podľa rebríčka THE najlepšou na svete a práve matematika sa považuje za jednu z jej nosných vied. Štúdium na prestížnej univerzite prináša nielen vynikajúce vzdelanie a výsledky v matematike, ale aj značné výdavky. Na to, aby sa stal v budúcnosti špičkovým matematikom potrebuje kvalitnú literatúru, elektroniku, zúčastniť sa tzv. Mathematical Contest, získať členstvo v matematickom klube a absolvovať letnú školu v Oxfode.

Nela Gloríková

Jednou z najmenej preskúmaných výskumných tém biológie je sociálne správanie pavúkov z rodu Oxyopes. A práve na to sa podujala popradská gymnazistka Nela. V rámci svojho projektu plánuje založiť chov pavúka Oxyopes ramosus z dospelých jedincov získaných z rôznych lokalít Slovenska. Následne experimentálne overí hypotézu, ktorá objasní povahu vzťahu medzi genetickou príbuznosťou v skupine a efektivitou kooperácie pri love koristi. V závere výsledky bádania predstaví na vedeckej konferencii a tiež ako publikáciu v odbornom časopise. O projekte hovorí, že prispeje k rozšíreniu poznatkov súvisiacich s málo preskúmanými fenoménmi živočíšnej ríše. Publikovaním svojej vedeckej práce v odborných časopisoch bude pozitívnym štartom budúcej vedeckej kariéry.

Vladimír Horvát

Vladimír miluje všetko, čo súvisí s fotografiou a fotografovaním. V súčasnosti navštevuje internátnu školu Obchodnej akadémie pre žiakov s telesným postihnutím, pričom študuje 2. ročník odboru sociálno – právnej činnosti na Mokrohájskej ulici v Bratislave. V budúcom školskom roku si začína plniť svoj sen štúdiom odboru Fotografovanie / Fotografia. K tomu však potrebuje adekvátne pomôcky, ako notebook, monitor, tlačiareň a to najpodstatnejšie – kvalitný fotoaparát s potrebným príslušenstvom. Tie si zabezpečí vďaka finančným prostriedkom z AXA Nadačného fondu.

Adriána Kačmárová

Projekt, na ktorom pracuje Adriána znie trochu komplikovanejšie: Vývoj softvéru pre počítačom riadenú bezpečnostnú analýzu chemických podnikov. Študentka bakalárskeho stupňa štúdia v pracovnej skupine Ústavu chemického a environmentálneho inžinierstva má však túto oblasť v malíčku. Pracuje na vývoji softvéru, ktorý vyhodnotí nebezpečenstvo chemických prevádzok. Jeho prínos spočíva v zefektívnení klasických metód hodnotenia rizika pri výrobných procesoch v chemickom priemysle. Samotný projekt má overiť matematické modely chemických výrob, výber vhodných metód analýzy dát a ich implementáciu do vyvíjaného softvéru. Na vývoj nadväzuje publikačná činnosť a spolupráca so zahraničnými expertmi na medzinárodných konferenciách.

Ema Kalenská

Ema je študentkou 2. Lékařské Fakulty Univerzity Karlovej v Prahe a dlhodobo sa zaujíma o problematiku tretieho sveta, obzvlášť o dostupnosť zdravotnej starostlivosti v problémových oblastiach. V lete by chcela, ako dobrovoľníčka, navštíviť The Public Health Concern Trust v Nepále – nemocnicu, ktorá ponúka stáže zahraničným študentom. V budúcnosti sa okrem klinickej praxe bude venovať aj humanitárnej pomoci. Táto stáž jej pomôže nahliadnuť do problematiky už počas štúdia na lekárskej fakulte a využiť získané znalosti v kontexte zdravotnej starostlivosti tretieho sveta, či spoznať zdravotnícke problémy a praktiky v miestnych podmienkach.

Illia Leshchenko

Illia chce zasvätiť život zlepšeniu zdravia ľudí po celom svete. Je študent 6. ročníka Slovenskej Zdravotníckej Univerzity v Bratislave. Na Slovensku žije už tri roky, počas ktorých sa naučil po slovensky a úspešne ukončil štvrtý a piaty ročník. Pred nedávnom obhájil s výbornými výsledkami diplomovú prácu a pripravuje sa na štátnice a následnú odbornú činnosť. Po úspešnom absolvovaní štátnych skúšok sa chce zamestnať na Slovensku ako lekár ORL a doplniť tak aj chýbajúci stav zdravotníckeho personálu.

Matúš Lištiak

Matúš je študentom gymnázia, ktorého snom je spievať. Pred pár rokmi sa prihlásil na konkurz do zboru, kde uspel. Po troch rokoch účinkovania v zbore ZBORY sa rozhodol venovať spevu ešte intenzívnejšie, vzal si ďalšie hodiny spevu. Hovorí, že hudba a spev ho nielen obohacujú, ale pomáhajú aj pri štúdiu. V budúcnosti plánuje študovať na lekárskej fakulte a popri tom aj naďalej spievať. Jeho ambíciou je vypracovať sa na sólistu v zbore a využiť svoj talent na obohatenie kultúrneho života v regióne i mimo neho.

Terézia Lúčna

Terézia je mimoriadne nadaná flautistka. Získala 2. cenu a pozvanie na koncert víťazov v medzinárodnej hudobnej súťaži Golden Classical Music Awards v Carnegie Hall v New Yorku, kde si ocenenie aj prevezme. Počas návštevy v štátoch ju čaká aj pracovné stretnutie s popredným americkým flautistom uznávaným pre svoje moderné flautové techniky. Terézia s ním doposiaľ absolvovala tzv. on-line pracovné sedenia, kedy výučbu realizovali cez Skype. Návštevou v New Yorku získava možnosť stretnúť sa so svojim lektorom aj osobne a zažiť individuálnu lekciu priamo na mieste.

Dávid Mačej 

Dávid študuje na 2. Lekářské Fakulte Univerzity Karlovej v Prahe odbor všeobecné lekárstvo. V lete sa chce ako dobrovoľník zapojiť do programu pre zahraničných študentov v nemocnici Public Health Concern Trust v Nepále, v ktorej by počas štyroch týždňov pracoval na viacerých oddeleniach. Pod dohľadom miestnych lekárov sa naučí nové liečebné postupy, zdokonalí sa v poskytovaní zdravotníckej pomoci a tiež získa kontakt s miestnou kultúrou. Verí, že takáto skúsenosť ho posunie v začínajúcej kariére lekára a autenticky ukáže na problémy poskytovania humanitárnej pomoci.

Lukáš Marcin 

Lukáš je v šiestom ročníku osemročného gymnázia v Prešove, kde prospieva s vyznamenaním. V minulom školskom roku sa zúčastnil chemickej olympiády, v ktorej na krajskej úrovni obsadil 4. miesto a získal pozvanie do letnej školy chemikov. V tomto školskom roku zo štátneho kola festivalu vedy a techniky postúpil na najprestížnejšiu európsku vedeckú súťaž EUCYS 2017 v Estónsku, kde plánuje predstaviť svoj projekt zameraný na farbenie a bielenie zubnej skloviny. V projekte skúmal vplyv nápojov na izolované ľudské zuby a sledoval ich vplyv na hmotnosť a sfarbenie zubnej skloviny. Následne aplikoval na zafarbené zuby prírodné látky s potenciálom bielenia. Kombináciou látok, ktoré budú mať najlepšiu bieliacu schopnosť, plánuje vyrobiť vlastnú bieliacu hmotu. Pilotnú fázu má úspešne za sebou, pripravuje sa na ďalšie skúmanie. 

Filip Miháľ

Filip sa venuje programovaniu od svojich 13-tich rokov. Dnes má 17 a za sebou trojročnú prax vo firme Teatro, päť mobilných aplikácií, tri webstránky a jeden splnený sen – návštevu Silicon Valley, ktorú získal ako víťaz súťaže Webranger firmy Google. Hovorí, že skutočné bohatstvo nie je v majetku, ale vo vzdelaní a pomoci druhým, preto sa rozhodol venovať strojovému učeniu, ktoré považuje za budúcnosť IT sveta. Rozvoj v tejto oblasti mu v súčasnosti nevie zabezpečiť žiadna stredná škola. Preto sa chce zúčastniť konferencie Machine learning Prague. Vďaka získaným informáciám naprogramuje aplikáciu pre OZ Vagus, ktorá zachráni ľudí z ulice.

Bibiana Miškolciová 

Bibiana je študentkou tretieho ročníka bilingválneho štúdia v anglickom jazyku na Súkromnej spojenej škole odbor Obchodná akadémia. Okrem toho už štvrtý rok navštevuje Konzervatórium J.L.Bellu v Banskej Bystrici, kde sa venuje hre na klavír. Zahrať však vie aj na organe. Táto talentovaná klaviristka prezentuje interpretačné umenie doma i v zahraničí. Talent chce rozvíjať aj naďalej cez účasť na majstrovských kurzoch, ktorá je nevyhnutná pre budovanie jej umeleckej kariéry. Stretáva sa tu s renomovanými pedagógmi, získava nové poznatky a podnety. Súťaže sú zároveň pre ňu výbornou príležitosťou, ako si porovnať svoje schopnosti s rovesníkmi v zahraničí. V blízkom období ju čaká medzinárodná klavírna súťaž Carmel v Spojených štátoch, určená mladým klaviristom z celého sveta.

Peter Nociar

Petrov projekt je súčasťou takmer 4-ročného výskumu významného mokraďového biotopu – mokradi Béter v oblasti priemyselnej zóny Lučenca. Počas minulých rokov  v nej boli zaznamenané vzácne druhy fauny, ale aj negatíva priemyslu. Peter aj v tomto roku pokračuje v monitoringu fauny, zisťovaní stupňa znečistenia vody v mokradi a v šírení povedomia o problematike v tejto oblasti. Dlhodobým cieľom je záchrana lokality, čo plánuje dosiahnuť nie len letákmi a informačnými tabuľami, ale najmä vzdelávaním žiakov základných a stredných škôl na prednáškach, interaktívnymi prezentáciami, výučbou v teréne, alebo aj čistením samotnej mokrade.

Martina Orvošová

Martinu od malička fascinuje príroda. Zúčastňuje sa projektových aj teoretických olympiád z biológie, v ktorých dosahuje výborné výsledky, v minulom roku získala 2. miesto v celoslovenskom kole olympiády. Časť biológie, ktorá ju zaujala najviac, je štúdium bunky a procesov v nej. Rada by vo svojom výskume zistila viac o ľudskom tele a jeho fungovaní a pomohla tak pri liečbe vážnych ochorení, ale aj „oprave“ poškodených častí ľudského tela. Jej projekt zahŕňa absolvovanie letnej stáže v biomedicínskom laboratóriu v Anglicku a zdieľanie skúseností so slovenskými študentami prostredníctvom blogu a videorozhovorov. Stáž v laboratóriu jej dá užitočný náhľad do práce vo výskume a skúsenosti s laboratórnymi a výskumnými technikami.

Eva Piatriková 

Študijných programov v odbore Magistra vo výskume športovej fyziológie a výžive nie je vo svete veľa. Aj to bol dôvod, prečo v súčasnosti žije Eva vo Veľkej Británii, kde tento netradičný odbor študuje. Jedným z hlavných výskumov sa zamerala na výživu elitných športovcov a vytvorenie nového systému na monitorovanie tréningu a prevenciu zranení olympionikov. Cieľom je optimalizovať tréning a zamedziť zraneniam športovcov. Systém zaujal mnohé medzinárodné športové organizácie, pričom jedna z nich ponúkla Eve možnosť prezentovať výskum na najväčšom Svetovom Vedeckom Kongrese v športovej vede a medicíne ECSS 2017. Počas kongresu sa stretne s najznámejšími vedcami a spoločnosťami, s ktorými by rada v budúcnosti spolupracovala.

Dejan Prokop

Vesmír je stále veľkou neprebádanou neznámou. A práve to na ňom láka Dejana. Venuje sa astronómii, fyzike a matematike, v ktorých sa osobne vzdeláva a zúčastňuje sa rôznych domácich i medzinárodných súťaží. O svoje poznatky sa chce deliť nielen so spolužiakmi, ale aj so širokou verejnosťou, napríklad cez organizáciu zaujímavých pozorovaní.  

Ľuboš Teyerl

V minulom školskom roku zhotovili študenti odboru automobilovej techniky na Strednej priemyselnej škole dopravnej v Trnave elektromobil, s ktorým súťažili a umiestnili sa na 6. mieste v súťaži Shell Eco Marathon vo francúzskom Le Mans. Ďalší postup v súťaži im skomplikovala riadiaca jednotka, ktorá bola pôvodne kúpená ako priemyselný výrobok, čo sa nepáčilo hodnotiacej komisii v súťaži. Podmienkou postupu do hlavnej časti súťaže v Londýne je predstaviť elektromobil s vlastnou riadiacou jednotkou. Tú dostal za úlohu zhotoviť práve Ľuboš, ako najlepší študent elektrotechnických odborov.

Juraj Vasek

Spánok je pre človeka veľmi dôležitý, strávime ním až tretinu života. Z tohto tvrdenia vychádza aj Juraj, ktorý so spolužiačkou pracuje na výskume spánku stredoškolákov. Testujú vplyvy netradičných metód na kvalitu spánku, zbierajú dáta z dotazníka a zaznamenávajú spánok pomocou aktigrafie cez športové náramky. S projektom vyhrali národné kolo súťaže Festival Vedy a Techniky AMAVET 2016 a postúpili do Los Angeles na Intel ISEF 2017.

Matej Zámečník

V roku 2004 postihla územie TANAPu veterná kalamita. Po kalamite bola urobená štúdia jej vplyvu na ekosystém na rôznych skupinách živočíchov, medzi nimi aj na vtákoch. Desať rokov od prvej štúdie je ideálny čas na zopakovanie terénneho mapovania a posúdenia vývoja postihnutých biotopov. Skúmanie terénu prinesie nové poznatky týkajúce sa starostlivosti a spravovania lesných biotopov postihnutých kalamitou. Do týchto procesov sa plánuje zapojiť aj prvák na gymnáziu Matej. Jeho úlohou bude kvantitatívnymi vedeckými (ornitologickými) metódami skúmať štyri vybrané plochy každé dva týždne v mesiacoch apríl až júl. Popri tom sa zúčastní odborných kurzov zameraných na zlepšenie vedomostí a schopností tieto ornitologické metódy používať.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.