03. 09. 2017 Nadácia Pontis

5 otázok, vďaka ktorým zistíte, či ste vybrali pre dieťa dobrú školu

Už o pár hodín tu bude školský rok a s jeho príchodom sa stupňujú aj očakávania rodičov, ktorí mnohokrát i mesiace vyberali školy pre deti.

Zdroj: TASR
Bratislava 3. septembra (SkolskyServis.sk) – To, či je škola kvalitná a pripraví vaše dieťa na život v 21. storočí, sa najistejšie dozviete kladením vhodných otázok. Na čo sa dieťaťa nezabudnúť opýtať, aby ste zistili čo a ako sa v škole učí?
 
Poznáte to, dieťa príde zo školy a vy sa ho opýtate: „Čo bolo v škole?“. Ak sa však chcete dozvedieť aj čosi viac, ako len strohú odpoveď „nič“, prinášame vám odporúčania, na čo sa pýtať. Zistíte tak, či sa vaše dieťa rozvíja správnym smerom a či škola poskytuje tie zručnosti, ktoré bude v budúcnosti potrebovať. 
1. Ako zistiť, či je škola v učení inovatívna

Porozprávaj/popíš mi, čo ste robili na … (konkrétny predmet)? 

Touto otázkou zistíte, či sa vaše deti učia klasickým prístupom – cez prednášanie a diktovanie poznámok, alebo cez experimentovanie, samovzdelávanie, ktorým sa u detí rozvíjajú zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť alebo kriticky myslieť. 

2. Ako zistiť, na aké zručnosti kladie škola dôraz 

O čom alebo čo ste sa učili cez týždeň v škole najviac? 

Zistíte, akým zručnostiam a vedomostiam prikladá vaša škola najväčšiu váhu. Či sú to prírodné vedy, technické predmety, matematika, informačná gramotnosť, jazyky a vo vyšších ročníkoch ekonómia alebo finančná gramotnosť.
„Žijeme v dobe informatizácie a globálneho sveta. Malo by byť prirodzené klásť dôraz na technológie a jazyky. Technické zručnosti či ovládanie minimálne jedného jazyka sa dnes považuje za absolútnu samozrejmosť napríklad pri obsadzovaní pracovných miest,“ vysvetľuje Norbert Maur, manažér vzdelávacieho programu Generácia 3.0 v Nadácii Pontis. 

3. Ako zistiť, či škola vychováva pre prax a budúcu kariéru 

Kde všade so spolužiakmi využívate to, čo ste sa naučili? 

Praktické využitie zručností a vedomostí v rovesníckej skupine pomáha u detí rozvinúť ich podnikateľské zručnosti, naučí ich riešiť problémy, ale najmä vedie k samostatnosti, zodpovednosti a proaktivite. 

4. Ako zistiť, či škola rozvíja charakter a hodnotové vzdelávanie

Popíš mi situácie, kedy pani učiteľka/pán učiteľ chce, aby ste sa spolu rozprávali? 

Toto je jedna z otázok, ktorou zistíte, či na vašej škole prebiehajú aktivity alebo programy, ktoré vyžadujú od detí diskusiu. 
„Môže ísť o aktivity v rámci predmetov náboženstvo alebo etická výchova, môže to byť tútoring, v ktorom tútori sprevádzajú svojich žiakov, alebo rôzne formáty diskusií. Pri nich si deti osvojujú empatiu, súcit, úctu alebo schopnosť spolupráce,“ vysvetľuje N. Maur. 

5. Ako zistiť, či škola rozvíja občiansky a globálny rozmer

O čom ste sa rozprávali alebo čo ste robili na (konkrétny predmet, napríklad dejepis, geografia, občianska náuka, náboženstvo,…)?

Touto otázkou, ktorú si môžete variovať, zistíte, či na škole reflektujú aktuálne témy a či v deťoch rozvíjajú ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, vedú ich k tolerancii a pod. 

„Detí sa môžete podľa aktuálnosti aj priamo opýtať na otázky k téme utečencov, životného prostredia, prípadne iné. V škole o týchto témach nemusia viesť dlhé diskusie, ale je dobré, ak to na hodinách odznie. Mnohokrát potom samotné deti napríklad aj motivujú svojich rodičov, aby sa nad témami zamysleli,“ približuje N. Maur.

Nadácia Pontis pomáha zmene vzdelávania na SlovenskuNa Slovensku sú školy, ktoré učia inovatívne, prispôsobujú obsah vyučovaných predmetov dobe, v ktorej žijeme a pripravujú deti pre budúcnosť. Tieto školy a mimovládne organizácie, ktoré im v tom pomáhajú podporuje svojimi aktivitami napríklad Nadácia Pontis, ktorá udeľuje Cenu Generácia 3.0 pre inovatívne vzdelávacie prístupy na školách. V roku 2017 bola cena udelená po prvý raz. 

Nadácia Pontis s ocenenými pracuje ďalej a prepája ich so špičkovými slovenskými odborníkmi. „S príchodom nového školského roka začínajú víťazi s meraním efektívnosti svojich projektov. S jeho nastavením im pomáhajú uznávaní výskumníci z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského. Vďaka získaným výsledkom budeme môcť lepšie nastaviť projekty a pripraviť ich na šírenie do ďalších škôl po celom Slovensku,“ objasnil N. Maur.

*******************************************************************************************************************

O Nadácii Pontis
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových nadácií na Slovensku. Podporujeme firemnú a individuálnu filantropiu, firemné dobrovoľníctvo a presadzujeme zodpovedné podnikanie. S firmami spolupracujeme pri tvorení a napĺňaní ich filantropických stratégií a spravujeme ich nadačné fondy. Firemné dobrovoľníctvo a pro bono rozvíjame aj vďaka najväčšiemu podujatiu firemného dobrovoľníctva v strednej Európe – Nášmu Mestu a Pro Bono Maratónu. Sme tiež administrátorom združenia zodpovedných firiem, Business Leaders Forum. Organizujeme ocenenie zodpovedného podnikania Via Bona Slovakia. Zameriavame sa aj na rozvíjanie darcovstva jednotlivcov cez DobraKrajina.sk a Srdce pre deti. Strategicky sa vo Fonde pre transparentné Slovensko venujeme aj odstraňovaniu korupcie. V oblasti vzdelávania sa zameriavania na rozširovanie inovatívnych prístupov. Presadzujeme tiež zahraničnú politiku Slovenska a Európskej únie, založenú na hodnotách demokracie, rešpektovaní ľudských práv a solidarite. 

Kontakt a doplňujúce informácie: Zuzana Schaleková, PR koordinátorka, 0902 558 567, zuzana.schalekova@nadaciapontis.sk 

 

 

 

Téma TASR

Rozpočet na rok 2018

tento týždeň
Rozpočet na rok 2018
 

 
 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111