20. 05. 2015 Zodpovedné podnikanie

Achim Lohrie, Tchibo: Dbáme na kvalitu, ale aj na život výrobcov

Spoločnosť Tchibo sa zameriava nie len na chuť svojej kávy, ale aj na ochranu životného prostredia či zlepšenie podmienok pestovateľov.

Achim Lohrie pôsobí od roku 2006 ako riaditeľ pre zodpovedné podnikanie spoločnosti Tchibo so sídlom v nemeckom Hamburgu. Je zodpovedný za rozvoj programu Future Needs Heritage (Budúcnosť potrebuje dedičstvo), ktorý zahŕňa environmentálnu a spoločenskú zodpovednosť, firemné občianstvo, manažérsku integritu a dobré spravovanie spoločnosti. Zasadzuje sa tiež o rozširovanie vedomostí pestovateľov kávy a bavlny s cieľom zvyšovania výnosov ekologickým spôsobom pestovania. Achim Lohrie v spolupráci s Nemeckou spoločnosťou pre medzinárodnú spoluprácu GIZ, prišli s programom WE-Worldwide Enhancement of Social Quality na zlepšenie pracovných podmienok v nepotravinárskej výrobe. Na CEE CSR Summit-e bude hovoriť, ako je možné transformovať tradičný biznis a prejsť na jeho trvalo udržateľný model – v tomto prípade na pestovanie a produkciu kávy.

Pri zmienke o Tchibe ľuďom zvyčajne zíde na um šálka dobrej kávy. Je zaujímavé, že ponúkate udržateľne pestovanú kávu a zároveň férové ceny a pracovné podmienky pre pestovateľov. Prečo ste do svojej ponuky pre zákazníkov takúto kávu zaradili a aký podiel má udržateľne pestovaná káva na celkovom množstve kávy, ktorú predávate?

Kávu máme veľmi radi a naším zákazníkom ponúkame kávu výbornej kvality už vyše šesťdesiat rokov. Aby sme si boli istí, že tento štandard budeme vedieť dodržiavať aj v budúcnosti, nezameriavame sa len na chuť kávy. Angažujeme sa aj v ochrane životného prostredia a snažíme sa zlepšiť životné podmienky pestovateľov kávy a ich rodín v rovníkovom „kávovom páse“.

V podnikaní sa snažíme dosiahnuť stopercentnú udržateľnosť, preto je naším strednodobým cieľom ponúkať len kávu, ktorá sa pestuje v súlade s ekologickými, sociálnymi a ekonomickými normami a ktorá zabezpečí pestovateľom kávy a ich rodinám trvalé živobytie.  Vnímame to ako jediný spôsob, ako aj z dlhodobého hľadiska garantovať dostupnosť kvalitnej surovej kávy.

Spolupracujme so všetkými medzinárodne uznávanými normalizačnými organizáciami, medzi ktoré momentálne patria Rainforest Alliance, Fairtrade, UTZ Certified a organizácie spájané s európskou značkou pre biopotraviny. Prijali sme základné zásady etického kódexu Asociácie 4C, organizujeme pestovateľov kávy a zvyšujeme ich povedomie o výhodách udržateľného pestovania kávy. V roku 2014 bolo približne 35 %  našej kávy dopestovanej udržateľným spôsobom.

Vo svojich obchodoch ponúkate aj spotrebný tovar. Na svojej webovej stránke uvádzate, že v procese výroby – od suroviny až po finálny výrobok – dodržiavate prísne sociálne a ekologické pravidlá. Na čo konkrétne si dávate pozor?

Sme presvedčení, že obchodný úspech by nikdy nemal byť na úkor ľudí a prírody, preto sa trvalo snažíme zlepšovať pracovné podmienky v továrňach, ktoré vyrábajú výrobky pre Tchibo. Náš kódex sociálneho a ekologického správania je základným kameňom všetkých našich obchodných vzťahov a od roku 2006 je aj neoddeliteľnou súčasťou všetkých kúpnych zmlúv. Stanovuje minimálne požiadavky na sociálne a ekologické štandardy vo výrobe nášho spotrebného tovaru. Sú v ňom pevne zakotvené aj sociálne a právne požiadavky, ako je ochrana zdravia zamestnancov a prírodných zdrojov.

Darí sa vám vždy zabezpečiť slušné podmienky na prácu a aj adekvátnu plácu?

Aj keď pravidelne vykonávame nezávislé sociálne audity s cieľom zistiť, či sa požiadavky kódexu dodržiavajú, zistili sme, že ich efektívnosť je obmedzená, pretože ide len o kontroly momentálneho stavu, ktoré dokážu odhaliť len najviditeľnejšie porušenia. Aby sme dosiahli dlhodobé a efektívne zlepšenie a posilnili pracujúcich, čoraz viac sa sústreďujeme na školenia v továrňach prostredníctvom nášho programu kvalifikácie dodávateľov WE (Svetové zlepšenie sociálnej kvality).

Čo si máme pod programom kvalifikácie dodávateľov predstaviť?

Program presadzuje dialóg medzi partnermi tým, že k jednému stolu privádza manažérov, zamestnancov a kupcov, aby spoločne prišli s riešeniami pre zlepšenie pracovných podmienok. K dnešnému dňu sa na kvalifikačných opatreniach zúčastnilo alebo program WE absolvovalo 320 výrobcov.

Výrobky, ktoré ponúkame, musia spĺňať celý rad požiadaviek; musia byť dobrej kvality, moderné a trvácne. Kvalita pre nás znamená aj zodpovedný výber zdroja surovín, napríklad bavlny alebo dreva. Náš záhradný nábytok z tropického a boreálneho tvrdého dreva vyrábame len z dreva s certifikátom FSC®, ktoré pochádza zo zodpovedne spravovaných lesov. To isté sa týka aj väčšiny našich výrobkov z papiera. Neustále zvyšujeme podiel zodpovedne dopestovanej bavlny v našich textíliách. V roku 2014 predstavovala zodpovedne dopestovaná bavlna približne 70 % našich textílii z bavlny alebo s podielom bavlny. Preto spolupracujeme s partnermi, ktorí pôsobia na celosvetovej úrovni a snažia sa dosiahnuť prechod od tradičného k zodpovednému pestovaniu bavlny, napríklad Textile Exchange, Better Cotton Initiative alebo Cotton made in Africa.

Majú ľudia z regiónu strednej a východnej Európy záujem o udržateľne pestovanú kávu alebo výrobky z ekologických materiálov?

Podľa prieskumu agentúry Nielsen si v roku 2014 (Globálny prieskum firemnej sociálnej zodpovednosti agentúry Nielsen 2014) za posledných šesť mesiacov kúpilo výrobok alebo službu od sociálne zodpovednej firmy 43 % slovenských spotrebiteľov. 47 % spotrebiteľov na Slovensku povedalo, že sú ochotní priplatiť si za výrobky alebo služby od firiem, ktoré sa hlásia k pozitívnemu sociálnemu a ekologickému vplyvu. Štyria z desiatich slovenských spotrebiteľov si kontrolujú obal, aby si overili, že výrobok vyrobila takáto firma.

Ako je to na Západe? Zaostávame za inými krajinami?

Tieto výsledky sú v súlade s prieskumom, ktorý si urobila firma Tchibo v roku 2014 s cieľom zmerať vnímanie udržateľnosti našej značky v Nemecku, Rakúsku, Švajčiarsku, Poľsku a Českej republike. Z výsledkov je zjavné, že na všetkých trhoch je udržateľnosť relevantným faktorom pri kúpe, aj keď jej chápanie sa krajina od krajiny líši. Kým zákazníci v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku si spájajú udržateľnosť s ekológiou, v Poľsku a Českej republike kladú dôraz na ekonomický rozvoj a ochranu budúcnosti.

Podľa našej skúsenosti sa povedomie a záujem o tému udržateľnosti – na strane spotrebiteľov i obchodníkov – zvyšuje z východu na západ a z juhu na sever.

Prečo si myslíte, že sú občania strednej a východnej Európy skeptickejší voči tejto téme – možno aj v porovnaní s nemeckými zákazníkmi?

Spotrebiteľov, a to nielen v regióne strednej a východnej Európy, mätie veľké množstvo rozličných značiek, ktoré sa na udržateľných výrobkoch nachádzajú. Udržateľnosť je komplexná téma a kritériá udelenia tej ktorej značky možno nie sú vždy transparentné.

Z tohto dôvodu Tchibo venuje obrovské úsilie komunikácii so spotrebiteľom a vytváraniu povedomia spotrebiteľov o zodpovednej spotrebe. Rozhodnutia, ktoré zákazníci robia pri kúpe, udávajú tempo, akým prijímame opatrenia súvisiace s udržateľnosťou na našej ceste k stopercentne udržateľnému podnikaniu. Aby sme im pomohli s informovaným rozhodovaním pri kúpe výrobkov, jasne označujeme udržateľné výrobky, podávame informácie spôsobom pre spotrebiteľa prijateľným a zabezpečujeme k nim ľahký prístup. Našich predajcov z obchodov Tchibo školíme tak, aby vedeli zákazníkom poradiť aj v otázkach udržateľnosti, a komunikujeme všade tam, kde zákazník hľadá informácie: na výrobku, na webovej stránke, v časopisoch alebo v sociálnych médiách.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111