26. 09. 2014 Zodpovedné podnikanie

Advokáti diskutovali o nedostatkoch v odôvodneniach súdnych rozhodnutí

Pre advokátov zapojených v programe Advokáti Pro Bono sme zorganizovali právny tréning v spolupráci s občianskym združením Via Iuris.

Koncom septembra sme zorganizovali pre členov programu Advokáti Pro Bono právny tréning zameraný na tému kvality (a odôvodnenia) súdnych rozhodnutí. Tréning viedol právnik spolupracujúci s odbornou organizáciou Via Iuris Peter Wilfling, ktorý je autorom právnej analýzy na túto tému. Vo svojej prezentácii pre advokátov z programu Advokáti Pro Bono sa primárne sústredil na nedostatky v odôvodneniach súdnych rozhodnutí. Tréning mal intenzívny diskusný charakter, čo nás teší!

Agenda tréningu:

  • prezentácia požiadaviek na odôvodnenie súdneho rozhodnutia podľa judikatúry Ústavného súdu SR a Európskeho súdu pre ľudské práva
  • povinnosť súdu vyrovnať sa s argumentmi a návrhmi účastníkov konania,
  • povinnosť zdôvodniť aplikáciu neurčitých právnych pojmov,
  • zákaz vnútornej rozpornosti argumentácie v odôvodnení súdneho rozhodnutia,
  • povinnosť súdu odôvodniť odklon od existujúcej judikatúry,
  • podmienky možnosti odvolacieho súdu prevziať argumenty prvostupňového súdu,
  • povinnosť súdu dostatočne odôvodniť proces dokazovania
  • diskusia o praktických skúsenostiach s rozhodnutiami všeobecných súdov a Ústavného súdu SR týkajúcich sa odôvodnenia súdneho rozhodnutia
  • diskusia o  ustanoveniach v návrhu nového Civilného sporového poriadku a Správneho súdneho poriadku stanovujúcich požiadavky na odôvodnenie súdneho rozhodnutia a o prípadných námetoch na ich úpravu a doplnenie

Reakcie zúčastnených advokátov:

Jana Štulrajterová, Krivák&Co.

„Páčilo sa mi, že sa veľa diskutovalo o pre mňa práve aktuálnych témach. Dozvedela som sa viac o čerstvých rozhodnutiach najvyššieho súdu súvisiacich s možnosťou podania dovolania v zmysle ustanovenia §237 písm. f) OSP pre nedostatočnú odôvodnenosť rozhodnutia. Zaujali ma aj niektoré menej známe nálezy ústavného súdu, ktoré uviedol Peter Wilfling a  o ktorých hovorili diskutujúci. Poznačila som si aj niektoré publikácie spomínané Petrom Wilflingom a bolo mi ľúto, že som z tréningu musela kvôli práci skôr odísť.“

Vladimír Ivančo, White&Case

Prednáška bola mimoriadne zaujímavá pre všetkých, ktorí pravidelne zápasia s neochotou (či neschopnosťou) súdov riadne odôvodňovať svoje rozhodnutia. Verím, že je potrebné poukazovať na nedostatky v rozhodovacej činnosti súdov a snažiť sa aj touto cestou vzdelávať odbornú verejnosť na oboch stranách „barikády“. Je potrebné, aby si účastníci konania boli vedomí toho, že majú právo byť riadne oboznámení s dôvodmi rozhodnutia súdu v ich veci. Na druhej strane je takisto dôležité, aby súdy vedeli, že kvalitné odôvodnenie ich rozhodnutia napĺňa právo účastníkov na spravodlivé súdne konanie a zároveň výrazne znižuje riziko zrušenia či zmeny ich rozhodnutia z „formálnych“ dôvodov. Riadne odôvodnenie rozhodnutia tiež nepochybne napĺňa požiadavku § 1 Občianskeho súdneho poriadku, a to požiadavku výchovy účastníkov na zachovávanie zákonov, na čestné plnenie povinností a na úctu k právam iných.“

Eva Braxatorisová, advokátka

„Ocenila som nielen prezentovaný pohľad na tému zo strany Petra Wilflinga, ale aj diskusiu a zdieľanie skúseností kolegov. Znovu som si uvedomila a utvrdila sa v tom, ako je táto téma kľúčová pre fungovanie spravodlivého súdneho systému a zvýšenie vierohodnosti sudov.“

Ivana Kováčová, bnt attorneys-at-law

„Som veľmi rada, že som sa mohla právneho tréningu zúčastniť, prínos vidím najmä v tom, že Petrova prezentácia obsahovala citácie a odkazy na judikáty Najvyššieho súdu a Ústavného súdu ohľadom požiadaviek na odôvodnenie súdneho rozhodnutia, ktoré ako sme v diskusii uzavreli, nevyplývajú explicitne zo zákona ale z judikatúry. V budúcnosti, keď budeme riešiť podanie dovolania, mimoriadneho dovolania, či ústavnej sťažnosti z dôvodu nedostatočného odôvodnenia súdneho rozhodnutia, určite siahnem po tejto prezentácii a po svojich poznámkach.“

Branislav Krivošík, advokát

„Diskusia kolegov o vlastných skúsenostiach týkajúcich sa preberanej témy je vždy oživením  a obohatením každej prednášky. V tomto zmysle čas strávený na právnom tréningu naplnil moje očakávania. Rovnako je pre mňa povzbudením, že pomoc advokátov pre neziskovky nezostáva z ich strany bez povšimnutia a je oceňovaná, či už poskytnutím priestorov alebo „know how“ z ich vlastnej praxe.“

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.