11. 04. 2018 Filantropia

Aj v roku 2018 vyhlasujeme grantovú výzvu na pomoc deťom so znevýhodnením

Podporíme organizácie, ktoré pomáhajú deťom so zdravotným alebo sociálnym znevýhodnením.

Nový Čas, v spolupráci s Nadáciou Pontis, aj v tomto roku časťou verejnej zbierky podpori organizácie, ktoré pomáhajú riešiť spoločenský problém týkajúci sociálne a zdravotne znevýhodnených detí.

Kto môže žiadať o grant?

O grant v aktuálnej grantovej výzve sa môžu uchádzať nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, účelové zariadenia, rozpočtové a príspevkové organizácie pracujúce so zdravotne a sociálne znevýhodnenými deťmi do 18 rokov pôsobiace na území Slovenskej republiky.

Aké projekty môžu byť podporené?

 • dlhodobé investície pri riešení problémov detí a ich rodín (podpora sa netýka rekonštrukcie priestorov, vybavenia kancelárie, počítačového vybavenia, ale je zameraná napríklad na výstavbu inkluzívneho ihriska, bezbariérových prvkov a pod.),
 • realizácia vzdelávacích, kultúrnych, spoločenských aktivít pre deti a ich rodičov,
 • organizácia edukačných aktivít pre odborný personál (prednášky, konferencie a semináre s témou blízkou cieľovej skupine),
 • projekty na podporu spolupráce s odborníkmi (logopédia, fyzioterapia, odborníci z oblasti kanisterapie, hipoterapie, a pod.),
 • skupinové vzdelávanie detí so špeciálnymi potrebami formou muzikoterapie, ergoterapie, a ďalších prístupov, ktoré zlepšujú kvalitu života detí,
 • projekty podporujúce včasnú intervenciu sociálne a zdravotne znevýhodnených detí,
 • náklady na realizáciu outdoorových aktivít pre rodiny s deťmi (výlety, tábory s cieľom stráviť spoločný čas, vzájomne sa podporovať).

Celkovo bude prerozdelených 70 000 eur, maximálna výška podpory jedného projektu je 7 000 eur, minimálna výška grantu je 1 000 eur.

Časový harmonogram

 • vyhlásenie grantovej výzvy                                11. 4. 2018
 • uzávierka prijímania žiadosti                              4. 5. 2018
 • príprava podkladov pre hodnotiteľov                   7. 5. 2018 – 11. 5. 2018
 • hodnotenie žiadosti                                           14. 5. 2018
 • vyhlásenie výsledkov grantovej výzvy                 17. 5. 2018
 • podpisovanie zmlúv, vyplatenie prvej splátky       18. 5. 2018 – 25. 5. 2018
 • realizácia projektov                                           28. 5. 2018 – 31. 8. 2018
 • uzávierka pre záverečné správy                          14. 9. 2018

Hodnotenie projektov

Projekty bude hodnotiť komisia zložená zo zástupcov Nadácie Pontis, Ringier Axel Springier a nezávislých expertov podľa nasledovných kritérií:

 1. Projekt rieši spoločenský problém a má dlhodobý pozitívny dopad na život detí­,
 2. Podporuje inklúziu detí a mládeže, prepája minoritné skupiny obyvateľstva s majoritou,
 3. Pomáha širokej skupine detí a mládeže do 18 rokov (nie jednotlivcom), či už finančne alebo nefinančne,
 4. Projekt má jasne určené ciele, aktivity, časový plán a rozpočet,
 5. Rozpočet je naplánovaný efektívne a hospodárne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

 Obdobie realizácie projektov

Projekty môžu byť realizované v období od 28. 5. 2018 do 31. 8.2018. V tomto období je možné čerpať finančné prostriedky.

Schválené granty budú vyplatené v dvoch splátkach. Prvú splátku uhradíme vo výške 90 % schváleného grantu po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu a druhú vo výške 10 % formou refundácie po predložení záverečnej správy.

Prijímanie projektov

 1. Projekt je potrebné poslať najneskôr do 04. 05. 2018 prostredníctvom elektronického formulára po zaregistrovaní sa na stránke www.darca.sk.
 2. Pri registrácii je treba vybrať darcu Srdce pre deti a program Srdce pre deti pomáha v roku 2018.
 3. Pre dokončenie registrácie je potrebné kliknúť na link, ktorý vám príde do emailu uvedeného pri registrácii a následne sa môžete prihlásiť. Pred vyplnením formulára si pozorne prečítajte pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky resp. v časti Informácie o programe.

Jeden subjekt môže v tomto grantovom programe predložiť maximálne 1 projekt.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis uzavrie s vybranými uchádzačmi o podporu Zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca je povinný po ukončení projektu predložiť záverečnú správu v elektronickej podobe cez www.darca.sk a súčasne poslať kópie účtovných dokladov na adresu Nadácie Pontis – Zelinárska 2, 821 08  Bratislava,
 • súčasťou záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na propagačné účely,
 • podpisom zmluvy žiadateľ súhlasí s medializáciou schváleného projektu v médiách denníka Nový Čas, www.cas.sk, v magazínoch Eva, Madam Eva a na www.srdcepredeti.sk.

Zástupcovia Nadácie Pontis, ako administrátor grantového programu, budú počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring náhodne vybraných projektov.

Kontakt

Otázky ohľadom grantovej výzvy adresujte programovej manažérke Srdca pre deti Adriane Jančulovej: adriana.janculova@nadaciapontis.sk alebo na tel. č.: 0911 571 081

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.