15. 05. 2018 Inklúzia

Aké možnosti a povinnosti prinášajú pre mimovládky nové zákony?

Do platnosti nedávno vstúpili nové zákony. Viete sa v zmenách orientovať a využiť ich v prospech vašich organizácií a klientov?

Ako nové nariadenie EÚ s názvom GDPR (General Data Protection Regulation) upravuje vašu povinnosť spracovania osobných údajov v praxi? Aké možnosti pre mimovládky prináša nový Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní? Ako čo najefektívnejšie nastaviť proces oddlženia pre vašich klientov? Toto všetko sa dozviete na pripravovanom školení v Bratislave.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis dlhodobo podporuje tému bezdomovectva a aktivity, ktoré sa snažia narastanie tohto problému obmedziť či dokonca eliminovať. Tento rok sa spoločnosť rozhodla, že okrem finančnej pomoci poskytne mimovládkam, ktoré dlhodobo pracujú s marginalizovanými komunitami aj školenie reagujúce na súčasné výzvy tejto skupiny organizácií. Viac informácií o programe celodenného bezplatného tréningu nájdete nižšie.

Na školenie srdečne pozývame mimovládky, ktoré pracujú so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, vrátane ľudí bez domova, sociálne znevýhodnených rodín, týraných žien a matiek, marginalizovaných Rómov atď. Školenie je tiež otvorené pre úrady mestských častí, ktoré poskytujú služby za účelom skvalitnenia života svojich obyvateľov.

Na tréning v Bratislave je možné prihlásiť sa prostredníctvom registračného formuláru priloženého nižšie.

 

Dátum: streda 20.6.2018

Miesto: Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava

Kapacita: 30 miest – registrácia je otvorená.

 

Účastníci, ktorí sa prihlásia po zaplnení kurzu budú evidovaní ako náhradníci a kontaktovaní iba v prípade, že sa uvoľní miesto. Formulár teda odporúčame v každom prípade vyplniť, často sa stáva, že sa niekto na poslednú chvíľu odhlási.

V prípade otázok, kontaktujte Barboru Pálešovú (0918 595 909, barbora.palesova@nadaciapontis.sk).

Program

9:00 – 12:30 Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)

  • Aktuálny legislatívny vývoj – aktuálna právna úprava, Nariadenie a plánované legislatívne zmeny
  • Predstavenie nového Nariadenia – základné zmeny, princípy a pravidlá pri spracovaní osobných údajov podľa novej úpravy
  • Praktické rady v súvislosti s uplatniteľnosťou Nariadenia
  • Získavanie osobných údajov – súhlas a predchádzajúce informovanie dotknutej osoby + ďalšie právne základy spracúvania osobných údajov
  • Interné dokumenty a procesy súvisiace so spracúvaním osobných údajov
  • Zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov a kontrolné právomoci dozorných orgánov

12:30 – 13:00 Obed

13:00 – 14:30 Možnosti nového zákona o sociálnych podnikoch pre neziskovky

  • Aké sú praktické využitia a možnosti Zákona o sociálnej ekonomike a sociálnom podnikaní, ktorý nadobudol účinnosť 1. apríla 2018?

14:30 – 16:00 Rok po novelizácii zákona o konkurze a reštrukturalizácii – ako zmena ovplyvnila advokátov, sociálnych pracovníkov a ich klientov?

  • Ako pripraviť klienta na proces oddlženia? Aký je postup? Aké dokumenty treba zhromaždiť?

Školitelia

     

Michal Pališin

Michal Pališin pôsobí ako advokát v medzinárodnej advokátskej kancelárii White & Case už 11 rokov. Svoje právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a titul LL.M. na Právnickej fakulte Univerzity v Gente v Belgicku. Počas svojej právnej praxe sa predovšetkým špecializuje na otázky týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov a v tejto súvislosti poskytoval poradenstvo viacerým finančným inštitúciám a ďalším spoločnostiam vrátane poradenstva o implementácii mnohých programov na spracovanie osobných údajov a cezhraničného prenosu osobných údajov v rámci EÚ a do tretích krajín.

   

Zuzana Poláčková

Zuzana Poláčková získala vzdelanie na Univerzite Komenského, London Metropolitan University, Braindeis University a Konzervatóriu v Žiline. Vo svojej profesii sa dlhodobo venuje témam zamestnanosti, zamestnateľnosti, sociálnej inklúzie a sociálneho rozvoja. V minulosti pracovala pre Rozvojový program OSN, Úrad splnomocnenkyne vlády SR pre rómske komunity, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny alebo viacero mimovládnych organizácií. Je spoluautorkou zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a podpora sociálneho podnikania patrí medzi hlavné témy jej profesionálneho záujmu. Je držiteľkou štipendií Fulbrightovo programu a  Japan Foundation programu. 

   

Martin Provazník

Martin Provazník začal pracovať v advokácii v roku 2005 a titul doktor práv získal o dva roky neskôr. Špecializuje sa najmä na medzinárodné právo, obchodné právo, sporovú problematiku, insolvenčné právo a právo duševného vlastníctva. Za svoje pro bono činnosti získal čestné uznanie Via Bona Slovakia 2016. V roku 2017 bol zvolený do funkcie člena Disciplinárnej komisie Slovenskej Advokátskej Komory. Je vedený v zozname odborníkov Viedenského medzinárodného rozhodcovského centra. Tiež je členom Young Austrian Arbitration Practitioners ako aj International Association of Restructuring, Insolvency & Bankruptcy Professionals.

Registračný formulár

Partneri

Partner školenia


Za poskytnutie priestoru ďakujeme Domovu sv. Jána z Boha

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram