09. 05. 2018 Nadácia Pontis

Aké projekty sme podporili v roku 2018?

Prostredníctvom grantovej výzvy Pre transparentné Slovensko 2018 bude 6 organizácií realizovať projekty zamerané na zvyšovanie transparentnosti verejného života a presadzovanie opatrení na zmenšovanie priestoru pre korupciu a únos štátu. V spolupráci so zapojenými firmami sme prerozdelili takmer 110.000 Eur určených na jednoročné projekty.

O podpore projektov rozhodovala nezávislá hodnotiaca komisia v zložení:

 • Martin Slosiarik, Agentúra Focus
 • Stanislav Čekovský, Anasoft
 • Konštantín Čikovský, Denník N
 • Samuel Marec, bloger
 • Lenka Surotchak, Nadácia Pontis

Podporené organizácie

Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť

Projekt skúma politizáciu miestnej štátnej správy. V SR sa úroveň ústredných orgánov štátnej správy (ministerstiev) dlhodobo vyznačuje výraznou fluktuáciou vedúcich pracovníkov spojenou s voľbami. Politizácia riadenia ľudských zdrojov nielenže ničí existujúcu inštitucionálnu pamäť, ale bráni aj budovaniu profesionálnej štátnej služby, a teda vedie k nižšej kvalite výkonu štátnej správy ako takej. Cieľom projektu je prostredníctvom plošného zberu primárnych dát zmapovať, do akej miery ovplyvňuje volebný cyklus personálne výmeny v prípade miestnej štátnej správy, ktorá tak ako ústredné orgány podlieha politickej kontrole, no doposiaľ stojí mimo systematickú pozornosť výskumníkov a verejnosti. Cieľom je tiež aktívnym komunikovaním témy zintenzívniť verejný dopyt po väčšej miere profesionalizácie miestnej štátnej správy za účelom zlepšenia kvality jej výkonu.

VIA IURIS

Cieľom projektu je prispieť k lepšej aplikácii princípov právneho štátu a k dôveryhodnému a nezávislému fungovaniu súdnictva, polície a prokuratúry. V roku 2018 sa zásadným spôsobom rozhodne o charaktere súdnictva na ďalších 12 rokov, naraz sa totiž vymenia takmer tri štvrtiny sudcov ústavného súdu. Projektom chce Via Iuris prispieť k zlepšeniu výberového systému ústavných sudcov a k tomu, aby boli za nových sudcov zvolené osobnosti s vysokým odborným a morálnym kreditom. V rámci polície a prokuratúry sa plánujú strážiť legislatívne aktivity vlády a presadzovať zmeny na zníženie politického vplyvu na tieto inštitúcie a otvorenie ich činnosti verejnej kontrole.

Transparency International Slovensko

Cieľom projektu je prispieť k zvyšovaniu zodpovednosti verejne činných osôb. Projekt sa zameriava na 4 oblasti: súdnictvo, právo na informácie, verejné obstarávanie, predvolebná kampaň. V oblasti súdnictva projekt sleduje vplyv sociálnych väzieb sudcov na súdnictvo a meria efektivitu a kvalitu práce sudcov. V oblasti práva na informácie bude lobovať za prijatie dobrej novely infozákona, ktorá zlepší prístup verejnosti k informáciám. V oblasti verejných obstarávaní sa plánuje analyzovať dopad zmien pravidiel prijatých v roku 2017 na efektivitu obstarávaní. V rámci projektu sa bude reagovať na aktuálne udalosti ako nadchádzajúce voľby, čo dáva priestor na monitoring kampane.

 Slovensko.Digital

Hlavným cieľom projektu “Red Flags 2.0″ je zvýšiť transparentnosť IT projektov, povedomie o realizovaných veľkých IT projektoch verejnej správy, identifikovať ich rizikové miesta a pomocou systematických hodnotení tlačiť na ich odstránenie.Plánuje to dosiahnuť systematickým hodnotením projektov podľa spoločnej metodiky. Dosah hodnotení sa snažia maximalizovať komunikáciou s kľúčovými partnermi najmä z verejnej správy a IT sféry, hodnotenia tiež verejne prezentujú primeraným spôsobom širokej verejnosti. Projekt Red Flags rozbehli v roku 2017, aj na základe ich rozhodnutí projekty s najväčšími nedostatkami neboli schválené. V roku 2018 sa očakáva približne 30 nových IT projektov a zároveň pokračovanie projektov z minulého roka – každý z nich je v pláne hodnotiť a monitorovať.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy, INEKO

Projekt dohliada na veľké projekty v rezorte dopravy, kde sa delí najväčší objem štátnych zákaziek, no často nejde o najlepšiu ponuku pre štát. Posilňuje transparentnosť, odkrýva pretláčanie menej potrebných projektov aj podozrivé tendre a ich aktérov. Vytvára tlak na obmedzenie plytvania a vysokej korupcie. V roku 2018 sa zameria najmä na 1) otváranie dôležitých dát, 2) aktivity proti obmedzovaniu súťaží a predražovaniu zákaziek, 3) vzdelávanie lídrov (najmä novinárov a poslancov) cez workshopy, prednášky a konzultácie. Sťaží tak oligarchom a ich politikom krytie zlého rozdeľovania zdrojov v doprave a míňania na predražené zákazky. Bude tiež demaskovať propagandu za uvoľnenie dlhovej brzdy.

Dobrý Úradník

Projekt „Úradníci 2.0“ reflektuje potrebu meniť existujúcu štátnu kultúru na viac otvorenú, participatívnu, etickú, transparentnú a inovatívnu. Potreba zmeny je iniciovaná priamo „insidermi“ – zamestnancami štátnej/verejnej správy, ktorí po viacročných skúsenostiach identifikovali slabé/silné stránky systému, sformulovali Výzvu a majú ambíciu meniť systém k lepšiemu. Cieľom projektu je budovať dynamickú, inovatívnu a etickú komunitu úradníkov, aktívne ju zapojiť do formulácie návrhov na zlepšenie systému štátnej/verejnej správy, zvýšiť odborné kapacity úradníkov využívaním inovatívnych vzdelávacích nástrojov a know-how zo zahraničia a nastoliť otvorenú spoločenskú diskusiu o význame tohto povolania v kontexte dobrej správy vecí verejných.

Kritéria výberu:

 1. Hodnotenie organizácie, ktorá predkladá projekt – žiadateľ preukázal, že sa ako watchdog, analytická organizácia alebo iniciatíva, venuje problematike korupcie, klientelizmu, plytvania verenými zdrojmi, zneužívania moci, či neetického spravovania vecí verejných.
 2. Predložený projekt významne prispieva k posilneniu v niektorej z programových oblastí, na ktoré je orientovaná výzva a k udržateľnosti aktivít v tejto oblasti aj po skončení projektu. Programové oblasti:
 • zvyšovať transparentnosť verejného života,
 • presadzovať systémové riešenia zamerané na zmenšovanie priestoru pre korupciu,
 • hľadať nové, inovatívne IT riešenia, experimentálne aplikácie, databázy a pod. zamerané na kontrolu využívania verejných zdrojov,
 • rozvíjať nástroje na vytváranie verejného tlaku na riešenie problematiky vysokej korupcie a únosu štátu, napr. realizovať prieskumy a analýzy prostredia,
 • vytvárať siete a spoločné iniciatívy kľúčových aktérov v týchto oblastiach.

3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne i kvalitatívne ciele a výsledky, ktoré chce organizácia realizáciou projektu dosiahnuť.

4. Rozpočet nákladov je naplánovaný efektívne a primerane k navrhovaným aktivitám a výsledkom

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram

https://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/65aa59dacdd5e494a12eac4c19dac904/5D81EA7C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c13.0.1053.1053/s640x640/58793427_1073139732885896_2372520939642142728_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/8aa9461b85acbc8101521402a6442552/5D607B52/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56908097_190318425281431_1051053404993093015_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/2f10f7c4594ed61a8aa3a6a95d95b922/5D7C7246/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56883691_712873559114450_1165573011896666271_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/45f8e8f95cbb22817ec00a8de09805c2/5D79C50C/t51.2885-15/sh0.08/e35/c7.0.1065.1065/s640x640/55770613_2621260841277740_1165208649501515652_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/e3d43adf9d21664971ba51c6b71603b0/5D80DA17/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54512640_840168949648987_2370792320966936511_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/b80aff2c0bd7adbf91cae111ef3ce7b9/5D9A365B/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54447241_158052335200535_3387544851994833632_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/1226289cad9aa650769738134f882ed1/5D5C4851/t51.2885-15/sh0.08/e35/c121.0.837.837a/s640x640/54463739_190395271934646_98549616865124638_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/6afc97832e7f4b33f1aa7f16eab40bc5/5D5E83AF/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/56248164_424420404999685_7301964217204779044_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/002b23a5ee75deb40eba23647b920ee6/5D9DAFD0/t51.2885-15/e15/c135.0.810.810a/s640x640/55962027_407354086710599_3597054180394936356_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/3d88891c20a5c2733bc850571371cab4/5D9E430D/t51.2885-15/sh0.08/e35/c0.135.1080.1080a/s640x640/54731552_794980164200447_5309985375606744612_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/4871fd7df4799dbcca02977c1681cb70/5D81E375/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54191321_145866336452977_9152695450190118026_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.nethttps://instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net/vp/de44914899bd43542aaae53cebe6bc42/5D994435/t51.2885-15/sh0.08/e35/s640x640/54511119_2321866668089905_8838181698415967876_n.jpg?_nc_ht=instagram.fprg2-1.fna.fbcdn.net