20. 03. 2020 Nadácia Pontis

Ako ovplyvní možnosť poukázať 2% situácia s koronavírusom?

Iniciatíva Advokáti Pro Bono v Nadácii Pontis vypracovala právne stanovisko týkajúce sa poukázania 2 % z dane, v súvislosti s opatreniami vlády kvôli koronavírusu. Záverom je, že ak daňovník nezaplatí daň do konca marca, alebo nepožiada v tejto lehote o odklad daňového priznania, nebude môcť poukázať 2 % z dane. Podľa nariadenia vlády síce môže podať a uhradiť daň do 30. 6. 2020 bez sankcie, v tomto termíne však už nemôže nakladať s podielom dane.

K dnešnému dňu, teda k 24. 3., vláda avizovala prijatie opatrení, ktoré by umožnili odklad viacerých zákonných lehôt. Nie je však stále jasné, či sa to bude týkať aj možnosti poukázať 2 %, z dane. Vyzývame preto daňovníkov, ktorí chcú venovať svoje 2 % neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, aby buď zaplatili daň v aktuálne platnej lehote, teda k 31. marcu 2020, alebo aby si v tejto lehote požiadali o odklad maximálne do júna a sledovali vývoj situácie. Týmto postupom s určitosťou zabezpečia, že budú môcť poukázať 2 % zo svojich daní.

O čo ide?

Podľa analýzy, ktorú vypracovala Eva Braxatorisová z iniciatívy Advokáti Pro Bono, opatrenia vlády v súčasnosti upravujú výlučne odpustenie sankcií za oneskorené podanie a zaplatenie dane. Ustanovenie, ktoré upravuje podmienky pre poukázanie podielu dane, zostáva naďalej v platnosti bezo zmeny.

„Ak daň za rok 2019 nebude zaplatená v termíne na podanie daňového priznania, bude mať daňovník síce nedoplatok, za ktorý nedostane žiadnu sankciu, ale súčasne nemôže nakladať s podielom dane, pretože nedodržal postup podľa zákona,“ uvádza právna analýza.

Je preto potrebné, aby daňovníci, ktorí plánujú poukázať 2 % z dane neziskovej organizácii alebo občianskemu združeniu, podali daňové priznanie do konca marca, alebo požiadali v tejto lehote o odklad.

Zamestnanci, ktorým robí ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ, môžu urobiť vyhlásenie o poukázaní 2 %  v lehote do 30. 4. za okolností, že ročné zúčtovanie dane zamestnávateľ urobí do 31. 3. Overte, si, či zamestnávateľ splní túto povinnosť včas.

Prečítajte si plné znenie právneho stanoviska.

Aktualizácia k 30. 4. 2020

Dňa 2. 4. 2020 parlament prijal zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý sa stal účinný 4. 4. 2020 zverejnením v Zbierke zákonov. Tento zákon so spätnou účinnosťou rieši otázky týkajúce sa poukazovania podielu dane, ktoré sme pomenovali. Viac si môžete prečítať na tomto linku.

Aktualizácia k 27. 3. 2020

Upozorňujeme, že dnes Finančná správa aktualizovala stanovisko v odpovedi na otázku ohľadom možnosti nakladania s podielom dane tak, že opravila odpoveď a potvrdzuje naše stanovisko:

„Systém darovania 2, resp.3 % z dane zostáva zachovaný. To znamená, že daňovníci budú môcť poukázať tieto peniaze tak ako doteraz. V prípade, že využijú možnosť posunu podania daňového priznania a zaplatenia dane, dostanú neziskové organizácie tieto prostriedky tiež s oneskorením. (Stanovisko nájdete na tomto linku.)

Finančná správa naďalej avizuje prijímanie legislatívy v tejto oblasti, dnes na svojom Facebooku uviedla: „V spolupráci s ministerstvom financií pracujeme na legislatíve, ktorá bude riešiť viaceré situácie ovplyvnené koronavírusom – vrátane asignácie dane. Čiže ubezpečujeme všetky nadácie, neziskové organizácie, občianske združenia, ale aj fyzické a právnické osoby darcov, že systém darovania 2, resp. 3 % z dane zostáva zachovaný.“

Do dnešného dňa legislatíva však nebola predložená ani vláde.

Reakcia na vyjadrenie Finančnej správy o plánovanom prijatí legislatívy o asignácii dane (doplnené 24. 3. o 16:00):

Uvedomujeme si, že situácia sa dynamicky vyvíja a veľmi pozorne ju sledujeme. Za rozhodujúci moment však považujeme až prijatie legislatívy týkajúcej sa 2 %, ktorá však v tomto momente nie je zverejnená ani v štádiu návrhu.

Všetkým podporovateľom neziskového sektora poskytujeme odporúčanie, ako postupovať tak, aby o možnosť nakladania s 2 % s istotou neprišli. Nevidíme dôvod spoliehať sa na zmenu legislatívy (ktorá v súčasnosti nie je potrebná, keďže stačí, ak daňovníci využijú inštitút odkladu). Obraciame sa na všetkých zodpovedných občanov, aby svoje práva využívali aktívne a nečakali na riešenia, ktoré dnes nikto nevie garantovať.

Zdrojom informácie o tom, že odklad daňového priznania nie je potrebný, je webový portál FinancnaSprava.sk. Ten v rámci najčastejších otázok uverejnil túto odpoveď: „Uvedenú problematiku bude upravovať pripravovaná legislatíva, ale ubezpečujeme prijímateľov podielu, že poskytnuté prostriedky im budú poukázané.“

V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že vláda do dnešného dňa nezverejnila žiadny materiál, ktorý by takúto legislatívu navrhoval. Finančná správa zverejňuje stanoviská, ktoré, aj podľa ich vlastného upozornenia, nemajú žiadnu právnu záväznosť. Ešte pred niekoľkými dňami Finančná správa uverejnila, že pravidlá pre 2 % sa nemenia.

Finančná správa nie je orgánom, ktorý je oprávnený garantovať prijatie legislatívy alebo postup, ktorý je v rozpore s platným právnym stavom. Trváme na tom, že nami zverejnené informácie vychádzajú z platného právneho stavu a nie je dôvod, aby podľa neho daňovníci nepostupovali.

Upozorňujeme, že lehota na podanie daňového priznania uplynie za 5 pracovných dní, v rámci ktorých by sa museli legislatívne opatrenia prijať. Zároveň chceme ešte raz ubezpečiť, že všetky zmeny sledujeme a budeme o nich aj včas informovať.

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.