30. 04. 2020 Nadácia Pontis

Aktuálna situácia ohľadom poukazovania 2 % počas koronakrízy

Podmienky poukazovania podielu dane začiatkom apríla upravil zákon č. 67/2020 Z. z. So spätnou účinnosťou rieši sporné otázky, na ktoré sme upozornili.

Dňa 2. 4. 2020 parlament prijal zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorý sa stal účinný 4. 4. 2020 zverejnením v Zbierke zákonov. Tento zákon so spätnou účinnosťou rieši otázky týkajúce sa poukazovania podielu dane, ktoré sme pomenovali v predchádzajúcich stanoviskách ako nedoriešené.

Zo zákona vyplýva, že oneskorené podanie daňového priznania v čase pandémie nebude sankcionované a predlžuje sa aj lehota na splnenie tejto povinnosti. Zákon súčasne vyriešil otázku predĺženia lehoty na poukázanie podielu dane. Daňovníci môžu poukázať podiel dane v novom termíne na podanie daňového priznania.

Prijímateľom podielu dane sa taktiež predĺžila lehota, v ktorej môžu tento príjem použiť. Čas majú do konca roka 2021 s tým, že špecifikáciu použitia musíte zverejniť do konca mája 2022.

Aké sú nové lehoty pre možnosť poukázať podiel dane, t. j. 1%, 2% resp. 3%?

1. Daňovníci, ktorí nepodali daňové priznanie vôbec

Lehota na podanie daňového priznania sa predĺžila tak, že skončí najskôr do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa odvolal stav pandémie (mimoriadny stav). Lehotu si môžu títo daňovníci predĺžiť, ak oznámenie doručia daňovému úradu do uplynutia novej lehoty na podanie daňového priznania (o 3 mesiace, resp. 6 mesiacov, ak majú príjmy zo zahraničia).

Príklad: Pandémia sa skončí 12. 6 – lehota na podanie DP, zaplatenie dane a nakladanie s podielom dane skončí 31. 7. 2020. Ak 31. 7. zašle daňovník oznámenie o predĺženie lehoty na DP, môže si určiť novú lehotu, a to až do 31. 10., resp. pri príjmoch zo zahraničia až do 31. 1. 2021.

2. Daňovníci, ktorí v termíne podania daňového priznania zaslali odklad termínu (max. do 30. 6.)

Títo daňovníci môžu zaplatiť daň a podať daňové priznanie, neskôr ako v nimi oznámenej lehote, len vtedy ak pandémia bude trvať dlhšie ako nimi oznámená lehota. V tom prípade majú na podanie daňové priznania čas až do konca mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom skončilo obdobie pandémie. V opačnom prípade podávajú daňové priznanie a daň zaplatia v lehote, ktorú uviedli v oznámení o odklade. Lehotu, ktorú si určili alebo lehotu predĺženú podľa zákona, si už nemôžu predĺžiť novým oznámením.

Príklad: Ak pandémia skončí 12. 6. a odklad si daňovník podal do 30. 6., daň musia vysporiadať a rozhodnúť o podiele do 30. 6. Ak odklad podal len do 31. 5., môžu podať daňové priznanie do 31. 7., pretože v čase ním oznámenej lehoty pandémia trvala. Lehotu už nemôže predlžovať ďalším oznámením.

3. Daňovníci – zamestnanci, u ktorých lehota na podanie vyhlásenia podľa zákona je stanovená v lehote do 30. 4.

Títo daňovníci majú lehotu na poukázanie dane vyhlásením rovnako predĺženú, a to až do konca druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie bez ohľadu na to, či ročné zúčtovanie vykonal zamestnávateľ včas alebo nie. Lehotu na ročné zúčtovanie zákon takisto predĺžil pre prípad, že ju zamestnávateľ nevykonal včas, a to najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie spôsobom podľa osobitného predpisu

Príklad: Ak pandémia skončí 12. 6., majú zamestnanci čas na podanie vyhlásenia o poukázanie podielu dane do 31. 8. 2020.

Ďalšie zmeny ohľadom podielu dane

Daňový úrad poukazuje organizáciám podiel z dane v lehote do troch mesiacov. Vzhľadom na posun pri inkasovaní podielu dane zákonodarca ďalšou novelizáciou upravil, že lehota na použitie tohto príjmu sa im predlžuje do konca roka 2021.

Súčasne platí, že každý prijímateľ podielu dane môžu s účinnosťou od vyhlásenia mimoriadneho stavu až do konca roka 2021 použiť podiel dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, i keď takúto činnosť nemá zahrnutú do predmetu svojej činnosti.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111