24. 11. 2021 Sociálne inovácie

Ako pracujeme s organizáciami v EDUakcelerátore

Koľko času je potrebné investovať? Čo znamená byť EDUakceleristom? Aký mentoring a podporu organizácie získajú?

Trojmesačný EDUakcelerátor je najväčším lákadlom organizácií, ktoré si podávajú prihlášku do programu Generácia 3.0. Získavajú v ňom nielen finančné prostriedky, ale aj osobného mentora či vzdelávacie workshopy na mieru. Zároveň účastníkov prepájame aj s odborníkmi na sledovanie dopadu. Vďaka cielenej podpore týchto odborníkov sa vie organizácia za tri mesiace rýchlo posúvať vpred, šíriť svoj prístup na väčšie množstvo škôl, zasiahnuť oveľa viac učiteľov a žiakov a vytvoriť udržateľnejší spôsob svojho fungovania. Ako vyzerajú tri mesiace strávené v EDUakcelerátore?

Účastníci EDUakcelerátora 2021. Foto – Marek Mucha

Práca s osobným mentorom

Na začiatku stojí tvorba tzv. akčného plánu, ktorý si zapojené organizácie tvoria spolu so svojimi mentormi a zástupcami Nadácie Pontis. Obsahuje ciele, ku ktorým by mali účastníci EDUakcelerátora smerovať a kroky, ktoré ich k nim povedú. Na tento proces dohliadajú práve mentori, teda ľudia z biznisu, ktorí účastníkov počas troch mesiacov sprevádzajú. Ich odbornosť, rady a skúsenosti pomáhajú organizáciám nastavovať si aktivity tak, aby okrem naplnenia cieľov, mali potenciál zasiahnuť čo najviac učiteľov či škôl na Slovensku.

Frekvencia aj forma stretnutí mentorov s účastníkmi EDUakcelerátora je individuálna, napr. raz za týždeň. Na stretnutiach okrem iného priebežne vyhodnocujú, či a do akej miery sa darí napĺňať stanovený plán.

Výskumné ciele a práca s výskumníkom

Jedným zo zámerov Generácie 3.0 je podporovať také aktivity, ktoré sú dokázateľne udržateľné a efektívne. Súčasťou EDUakcelerátora je preto aj spolupráca s výskumníkmi vo vzdelávaní. Tých, rovnako ako mentorov, vyberá Nadácia Pontis, podľa odborného zamerania výskumníka a cieľov účastníkov EDUakcelerátora.
Akú zmenu má projekt zapojenej organizácie priniesť a u akej cieľovej skupiny? Tak znie hlavná otázka, ktorá pomáha spoločne si stanoviť výskumný cieľ a konkrétnu stratégiu sledovania dopadu. Na jej základe organizácie postupujú v nasledujúcich mesiacoch, prípadne aj rokoch po akcelerátore a zisťujú tak mieru šírenia projektu v školách.

KUBO media počas stretnutia so svojou výskumníčkou Annou Dráľovou

Účastníci si vyberajú sami, v čom sa chcú zdokonaliť

Organizácie zároveň získavajú aj možnosť absolvovať vzdelávanie a poradenstvo v témach, ktoré každý rok nanovo vyberáme podľa ich preferencií. Po niektorých je dopyt každoročne, napríklad vzdelávanie v oblasti fundraisingu či komunikácie, iné sa menia v závislosti od finálnej pätice účastníkov.
Tento rok mali účastníci EDUakcelerátora na výber z týchto možností:
Fundraising organizácie. Ako si vypracovať fundraisingovú stratégiu pre organizácie. Ako dostávať do povedomia verejnosti svoj vzdelávací program a ako osloviť donora?
Biznis modeling. Ako si premyslieť a otestovať kvalitu vášho biznis modelu?
Financovanie s dopadom. Ako vytvárať produkt a ako a prečo transformovať charitu do sociálneho podniku?
Finančné plánovanie organizácie. Ako plánovať finančný rok a ako viem, či môžem rozširovať počet svojich zamestnancov pre rozvoj programu?
PR organizácie. Ako dostávať do povedomia verejnosti svoj vzdelávací program?
Do výberu sa môžu dostať tri z piatich tém, tento rok padla voľba na fundraising, biznis modeling a PR.
Prvá sa už v priebehu októbra zrealizovala, zastrešili ju ľudia z Nadácie Pontis Fero Paulíny, manažér pre stratégie vo filantropii a Norbert Maur, senior programový manažér tímu vzdelávania. Hovorili o tom, ako premýšľajú donori, prečo fundraising nie je iba o peniazoch, či kde všade nájsť príležitosť osloviť potenciálnych darcov.

Norbert Maur, senior programový manažér nadácie Pontis, počas stretnutia s účastníkmi EDUakcelerátora 2021. Foto – Marek Mucha

V novembri hovoril o Biznis modelingu – Ako si premyslieť a otestovať kvalitu vášho biznis modelu? Juraj Kováč z Rozbehni sa! December bude, pod patronátom našej kolegyne Zuzky Schalekovej, senior PR manažérky Nadácie Pontis, patriť téme komunikácie a budovania vzťahov s verejnosťou.

Sto hodín, ktoré prinesú stonásobný efekt

Účastníci programu z predchádzajúcich rokov sa zhodujú, že investované hodiny prinášajú želaný výsledok.
„Vďaka EDUakcelerátoru sme začali viac premýšľať, ako nastaviť aktivity tak, aby reflektovali potreby učiteľov. Doteraz sme postupovali skôr intuitívne. Teraz oveľa viac uvažujeme nad vecami z pohľadu našich cieľových skupín.“ (Nadácia Milana Šimečku, EDUakcelerátor 2020)
„Veľmi nám pomohol náš mentor, odbornosťou aj kontaktmi. Nasmeroval nás, ako zasiahnuť pedagógov, ako s nimi komunikovať, aký obsah pre nich vytvoriť. Naším cieľom bolo dostať portál medzi 40 učiteľov. Prihlásilo sa nám 150 zo všetkých krajov, museli sme zastaviť prihlasovanie. Považujeme to za najväčší úspech.“ (OpenLab, EDUakcelerátor 2020)

Tomáš Božik z OpenLab. Foto – Marek Mucha

EDUakcelerátor je súčasťou programu Generácia 3.0, v rámci ktorého Nadácia Pontis vyhľadáva inovatívne vzdelávacie prístupy, prepája ich so vzdelávacou komunitou, pomáha im s efektívnym nastavením a podporuje ich pri šírení do škôl po celom Slovensku.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111