11. 02. 2016 Sociálne inovácie

Alexandre Polack z Európskej komisie: Migrácia by mala pracovať pre rozvoj a rozvoj pre migráciu

Rozhovor s Alexandrem Polackom o rozvojovej spolupráci a úlohe EÚ v riešení migračnej krízy.

Ako by ste definovali vzťah medzi financovaním rozvojovej spolupráce a prevenciou rozširovania migrácie ? Myslíte si, že ciele EÚ v týchto dvoch sférach sa prekrývajú ? Mala by EÚ ako celok alebo jej členské štáty využívať ODA ako nástroj na spomalenie migrácie ?

Zahrnutie migračnej otázky do Agendy 2030 pre udržateľný rast, v ktorej bola migrácia uznaná za pozitívnu silu pre rozvojovú oblasť, vníma Európska komisia kladne. Môžeme pozorovať, že rozvojová spolupráca pomáha pochopiť kľúčové príčiny neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania, no pomáha tiež pri budovaní kapacít našich partnerov. S cieľom zvýšiť pozitívny vplyv migrácie na rozvoj partnerských krajín je potrebný fungujúci súbor opatrení na to, aby migrácia začala pozitívne pôsobiť aj na samotný rozvoj.

Aké kroky podnikla Európska únia v priebehu posledných dvoch rokov v súvislosti sposilnením partnerstva s krajinami, ktoré sú dnes zdrojom migrácie ?

Európska komisia je dnes najdôležitejším hráčom v oblasti migrácie a rozvoja. Nie je však jediným aktérom, a tak sa značné úsilie očakáva aj od samotných členských štátov. Okrem zvyšovania podpory našich partnerov vo všetkých oblastiach migrácie a manažmentu utečencov, ako aj riešenia otázky chudoby Komisia posilnila partnerstvá s kľúčovými krajinami pôvodu, tranzitu a destinácie. Spomeňme napríklad minuloročný samit vo Vallette, ktorý združil lídrov Afriky a Európskej únie. Počas neho sa dohodlo na vysokom počte konkrétnych opatrení v oblasti migrácie. Vznik stabilizačného Núdzového trustového fondu a spoločné hľadanie koreňov neregulárnej migrácie a vysídlených osôb v Afrike môžeme považovať za vhodný príklad, ako Európska únia zintenzívňuje svoju kolektívnu odpoveď na výzvy, ktorým čelí africký a európsky kontinent. Trustový fond sa teda stáva doplnkovým nástrojom k už existujúcej rozvojovej asistencii smerujúcej od Európskej únie k regiónu Afriky.

Aký je súčasný stav tematického programu zameraného na spoluprácu s tretími krajinami v oblasti migrácie a azylu ?

Tematický program Globálne verejné statky a výzvy (GPGC) v rámci svojho Inštrumentu rozvojovej spolupráce zahŕňa prepracovaný súbor opatrení venovaný migrácii a azylu. Celkový orientačný rozpočet pre GPGC na obdobie 2014 – 2020 je 344 miliónov eur. Medzi jeho ciele patrí podpora efektívneho riadenia migrácie a mobility, zlepšenie v oblasti riadenia migračných tokov, zvýšenie  pozitívneho vplyvu migrácie na rozvoj či celkové zlepšenie chápania migrácie a rozvoja.

Je možné, že neprimeraný dôraz oficiálnej rozvojovej spolupráce (ODA) na migračnú krízu môže ohroziť jej dlhodobé ciele?

Rozvojová spolupráca EÚ rieši migračné a utečenecké problémy po celé roky, ale je pravda, že v roku 2015 Únia zintenzívnila svoje úsilie v snahe účinnejšie riešiť výzvy a príležitosti migrácie. 1,8 miliardy eur z vyššie spomenutého trustového fondu podporí predovšetkým partnerské krajiny pri riešení ovládania neregulárnej migrácie a núteného vysídľovania prostredníctvom programov na ekonomický rozvoj a zlepšovania pracovných príležitostí, verejnej správy a zvyšovania stability.

Ako by ste zhodnotili samit EÚ-Afrika na Malte z pohľadu rozvojovej pomoci ?

Samit vo Vallette bol dôležitou súčasťou európskej odpovede na pretrvávajúce tragické udalosti v Stredomorí, kde tisíce prisťahovalcov stratili svoje životy. Na tomto stretnutí africké a európske hlavy štátov spojili svoje sily a dohodli sa na konkrétnych opatreniach s cieľom prerušiť nebezpečné trasy a zachrániť ľudské životy. Stretnutie poukázalo na úzke partnerstvo, zdieľanú solidaritu a zodpovednosť medzi oboma kontinentmi a stanovilo niekoľko konkrétnych opatrení na ich realizáciu.

Jedna z najnovších správ konfederácie Concord uvádza, že v Európskej únii v oblasti vývoja a migračnej prevažujú bezpečnostné a ekonomické záujmy. Súhlasíte s týmto názorom ?

V súčasnosti sme svedkami krízovej situácie, keď v našich partnerských krajinách a v Európe sa väčší dôraz kladie na riešenie hlavných príčin vysídľovania a nebezpečných foriem neregulárnej migrácie. EÚ sa dnes snaží silnejšie presadzovať spravodlivé a zodpovedné riadenie migrácie. Veríme, že to nie je rovnaké ako uvádzanie ekonomických alebo bezpečnostných záujmov na prvé miesto. Je to vec snahy o ovládnutie rozvojového potenciálu migrácie.

Aby však bolo možné riešiť základné príčiny nestability a neregulárnej migrácie, musíme podporovať našich partnerov, aby lepšie riadili migráciu v ich vlastnom záujme s využitím všetkých našich politík a nástrojov. Musíme spoločne zaistiť, aby migrácia pracovala pre rozvoj a rozvoj pre migráciu.

 

 

Andrea Ratkošová
stážistka Nadácie Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111