29. 05. 2006 Zodpovedné podnikanie

Andrea Cocherová: Naším cieľom je podnikať tak, aby z výsledkov prosperovala celá spoločnosť

Čo znamená pre Orange Slovensko ocenenie Via Bona Slovakia?

Z rúk Rodolpha Valleeho, veľvyslanca USA v SR si Hlavnú cenu Via Bona Slovakia 2005 prevzala Andrea

Čo znamená pre Orange Slovensko získanie Hlavnej ceny Via Bona Slovakia 2005?

Filantropii a spoločenskej zodpovednosti sa venujeme dlhodobo a koncepčne a teší nás, že výsledkom nášho snaženia je aj uznanie odbornej verejnosti. Pre našu spoločnosť a všetkých jej zamestnancov predstavuje hlavná cena Via Bona na jednej strane ocenenie našich filantropických aktivít a spoločenskej zodpovednosti, na strane druhej je, samozrejme, veľkým záväzkom do budúcnosti. O to väčším, že sa nám podarilo hlavnú cenu získať druhýkrát po sebe. Druhá Via Bona je pre nás dôkazom toho, že sme skutočne na dobrej ceste.

Čo je pre Vás motiváciou pre angažovanie sa vo firemnej filantropii a spoločenskej zodpovednosti?

Pociťujeme zodpovednosť nielen za kvalitu produktov ktoré poskytujeme, ale aj za kvalitu života v komunite, v ktorej pôsobíme. Naším prvoradým cieľom je podnikať tak, aby z procesov a výsledkov podnikania mala prospech celá spoločnosť. Je naším dlhodobým záväzkom vytvárať a dodržiavať etické štandardy, prispievať k zlepšovaniu stavu spoločnosti a životného prostredia. To je to, čo nás motivuje a tešíme sa zo všetkých čiastkových výsledkov nášho snaženia.

Spoločnosť Orange Slovensko o spoločenskej zodpovednosti

Spoločenská zodpovednosť pre nás znamená neustálu snaha zabezpečiť, aby správanie našej spoločnosti naplnilo alebo prekročilo etické, právne či spoločenské očakávania verejnosti od nášho podnikania. Cieľom Programu spoločenskej zodpovednosti je permanentný pokrok a snaha zabezpečiť, aby prispel k vnímaniu firmy Orange Slovensko ako spoločensky zodpovednej spoločnosti. Veríme, že to môže obohatiť značku Orange Slovensko a budovať jej reputáciu spoločensky zodpovedného podnikateľského subjektu.

Naše výsledky v oblasti spoločenskej zodpovednosti mapuje už tretia Správa o spoločenskej zodpovednosti, ktorá sme pripravili s cieľom transparentne informovať o našich dosiahnutých výsledkoch.

Kľúčovými aktivitami našej spoločnosti v roku 2005 v oblasti spoločensky zodpovedného podnikania bol najmä profesionálny rozvoj zamestnancov, pokračovanie v zavádzaní systému environmentálneho manažérstva a podpora komunít.

Zamestnanci

Začiatkom roka 2005 sme zaviedli novú formu komunikácie zamestnancov s vedením spoločnosti pod názvom Hovorte s riaditeľom. Raz mesačne majú naši zamestnanci možnosť zúčastniť sa neformálneho stretnutia s generálnym riaditeľom spoločnostia diskutovať s ním na ľubovoľné témy, ktoré ich zaujímajú.

Spokojnosť našich zamestnancov pravidelne meriame. V októbri 2005 sme namiesto klasického prieskumu spokojnosti uskutočnili 360° spätnú väzbu pre všetkých manažérov, ktorá bola  zameraná na manažérske spôsobilosti, štýly riadenia a organizačnú klímu. Táto forma prieskumu predstavuje kvalitatívne iný spôsob prieskumu, keďže manažéri vo vysokej miere vplývajú na spokojnosť zamestnancov, ako aj na celkovú atmosféru v spoločnosti.

Komunity

Už tradične najrozvinutejšou oblasťou spoločenskej zodpovednosti v spoločnosti Orange Slovensko je charita a filantropia. Orange Slovensko svoje filantropické aktivity rozvíja dlhodobo a systematicky prostredníctvom neinvestičného fondu Konto Orange. Konto Orange vzniklo 15. novembra 2002 a nadviazalo na činnosť Konta Globtel (od 1998). Jeho zriaďovateľom je Orange Slovensko, a.s. Úsilím Konta Orange je podporovať rôzne skupiny obyvateľov a pomáhať riešiť ich problémy. Aktivity Konta Orange boli v roku 2005 zamerané na vzdelávacie, voľnočasové a charitatívne programy, podporu minoritných skupín a regionálny rozvoj.

V roku 2005 zorganizovalo Konto Orange 6 grantových programov: Školy pre budúcnosť, Dajte škole zelenú, Dajte priestor vašim nápadom, Šanca pre váš región, Darujte Vianoce a Zamestnanecký grantový program.

Vybrané filantropické aktivity realizované v roku 2005

Šanca pre váš región

Z prieskumov vyplynulo, že ľudia od nás ako veľkej a úspešnej spoločnosti očakávajú podporu regiónov. Preto sme sa rozhodli po niekoľkoročnej odmlke (1999-2001 Otvorený grantový program, ktorý rozdelil 8 miliónov na podporu regiónov) vyhlásiť v minulom roku program na podporu rozvoja regiónov. Program Šanca pre váš región podporil konkrétne aktivity občanov a organizácií, ktoré mali ambíciu zvýšiť kvalitu života ľudí v jednotlivých regiónoch Slovenska. Základnou podmienkou programu bolo, aby predložený projekt mal verejnoprospešný charakter, odzrkadľoval potreby regiónu a bol realizovaný pomocou dobrovoľníckej práce. Celkovo sme rozdelili až 4 milióny korún v 8 krajoch Slovenska. V každom kraji boli podporené projekty v hodnote 500 000 Sk. Maximálna výška podpory, ktorou mohol byť jeden projekt podporený bola 70 000 Sk. Celkovo sme podporili 97 projektov z celkovo prijatých 1 104.

Dajte škole zelenú

V roku 2004 sme po prvýkrát realizovali program pre stredoškolákov. Nakoľko sme chceli v podpore pokračovať aj naďalej, rozmýšľali sme, aká téma by mohla túto vekovú  skupinu zaujať a tiež tému, ktorá by nejakým spôsobom korešpondovala s celkovou stratégiou spoločnosti. Rozhodli sme sa pre environment. Program Dajte škole zelenú bol zameraný na podporu stredoškolských študentov, pre ktorých je zaujímavá téma ochrany a tvorby životného prostredia a v rámci tejto témy chceli realizovať aj svoj projekt. Cieľom programu bolo pomôcť rozvíjať študentom ich schopnosti a zručnosti v environmentálnej oblasti. Do uzávierky programu sme dostali 85 projektov, ktoré posudzovala hodnotiaca komisia zložená z odborníkov v ekologickej oblasti, zástupcov mimovládnych organizácií, stredných škôl a štátnych inštitúcií. Predložené projekty boli rozdelené a posudzované podľa kategórií (voda, pôda, vzduch, ochrana druhov…). Celkovo sme podporili 38 projektov v hodnote 1,23 mil. Sk.

Systém environmentálneho manažérstva

V roku 2004 sme odštartovali projekt zavedenia systému environmentálneho manažérstva (SEM). Nezávislý audit externej certifikačnej spoločnosti Det Norske Veritas, ktorý prebehol 27. a 29. apríla 2005 potvrdil, že Systém environmentálneho manažérstva je v spoločnosti Orange Slovensko dôsledne implementovaný. V máji 2005 bol SEM certifikovaný podľa štandardu ISO 14001:2004 a Orange Slovensko sa stal prvou telekomunikačnou spoločnosťou na Slovensku, ktorá  tento certifikát získala. Každoročne preverujeme environmentálne aspekty, čo sú činnosti, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na životné prostredie. Aj v roku 2005 smepodrobne zmapovali jednotlivé pracovné oblasti a činnosti a identifikoval tie, ktoré nejakým spôsobom vplývajú na životné prostredie. Aby sme redukovali ich negatívny dopad na životné prostredie, u najvýznamnejších environmentálnych aspektov sme si vytýčili ciele, na splnenie ktorých sme následne vypracovali vhodné programy.

V roku 2005 sa spoločnosť Orange Slovensko zamerala najmä na nasledovné  programy:

1. Rozšírenie zberu nefunkčných telefónov, batérií a príslušenstva
Počas roka 2005 sa zber nefunkčných mobilných telefónov, príslušenstva a batérii rozšíril do všetkých siedmich vlastných predajní v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Martine, Prievidzi a Prešove.

2. Informovanie o elektromagnetickom vyžarovaní (EM) z telekomunikačných zariadení a telefónov
Na základe požiadavky zákazníka poskytujeme relevantné informácie o elektromagnetickom  vyžarovaní z telekomunikačných zariadení a telefónov. Systematicky sledujeme výsledky prieskumov v oblasti elektromagnetického vyžarovania na zdravie ľudí. Všetky naše základňové stanice majú elektromagnetické vyžarovanie  plne v súlade s ICNIRP štandardom.

3. Pokračovanie v separácii  odpadov z papiera a plastov
Použitý papier a plastové fľaše (po ich zlisovaní) zbierame a separovane zhromažďujeme v zberných košoch v administratívnych priestoroch spoločnosti. Odpad odváža a zhodnocuje vybraná autorizovaná spoločnosť.
Významným projektom v rámci ochrany životného prostredia bolo spustenie služby Elektronická faktúra.

◊ Environmentálne riadenie dodávateľov

V roku 2005 sme odštartovali projekt Environmentálneho riadenia dodávateľov. Jeho cieľom je redukovať vplyv na životné prostredie, ktoré spôsobujú naši dodávatelia svojimi činnosťami alebo službami. Vypracovali sme systém rozdeľovania, podľa ktorého sme jednotlivých dodávateľov rozdelili do troch skupín na základe ich vplyvu na významné environmentálne aspekty. Pre každú kategóriu dodávateľov sme definovali metódy a nástroje riadenia. Aplikácia týchto metód je každoročne auditovaná.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram