04. 05. 2017 Nadácia Pontis

Chceme podporiť transparentnosť regiónov

Fond pre transparentné Slovensko chce pomôcť aktívnym iniciatívam a organizáciám, ktoré sa zaujímajú o veci verejné v mieste, kde žijú.

Protikorupčné fórum 2016

Podporíme iniciatívy a organizácie, ktoré realizujú projekty zamerané na  znižovanie úrovne korupcie a transparentné nakladanie s verejnými zdrojmi na regionálnej a lokálnej úrovni. Fond pre transparentné Slovensko v spolupráci so zapojenými firmami poskytne na takto zamerané projekty celkovú sumu  30.000 eur.

Chceme transparentné regióny
Poslaním Fondu pre transparentné Slovensko je rozvoj etického správania a transparentnosti na Slovensku. Fond tento zámer napĺňa podporou mimovládnych organizácií a iniciatív, ktoré kontrolujú vybrané oblasti verejného života a obhajujú verejný záujem v prípadoch korupcie, klientelizmu, plytvania verejnými zdrojmi, zneužívania moci či neetického spravovania vecí verejných.

Dôležitou súčasťou posilňovania demokracie v krajine sú aktívne iniciatívy a organizácie na regionálnej a lokálnej úrovni. Naše granty v tomto programe sú určené aktívnym iniciatívam a organizáciám, ktoré sa zaujímajú o veci verejné v mieste, kde žijú – vadí im napríklad nefunkčná samospráva, neefektívne nakladanie a plytvanie verejnými financiami a podozrivé kauzy, v ktorých je ohrozený verejný záujem a občianske práva. Vítame aj iniciatívy, ktorých cieľom je zvyšovanie povedomia o fenoménoch korupcie a transparentnosti verejného života – či už formou vzdelávacích programov, diskusií alebo kampaní zameraných na verejnosť.

Na aký účel možno grant použiť
Zámerom programu je podporiť a posilniť existujúce alebo budúce aktivity vybraných organizácií a iniciatív, ktoré pôsobia na regionálnej a lokálnej úrovni. Môže ísť o podporu dlhodobých aktivít, ale aj podporu nových krátkodobých projektov  – jednou z podmienok podpory je, aby bolo z grantovej žiadosti zrejmé, či a akým spôsobom budú aktivity realizované aj po skončení podpory.

Mimovládne organizácie a občianske iniciatívy môžu v rámci predloženého projektu žiadať o  podporu v niektorej z programových oblastí svojej činnosti s cieľom najmä:

 • zvyšovanie transparentnosti verejného života s dôrazom na regionálnu a lokálnu úroveň;
 • analytická činnosť v oblasti podozrivých káuz, v ktorých je ohrozený verejný záujem a občianske práva;
 • analytická činnosť a monitoring aktivít samospráv v oblasti transparentného nakladania s verejnými zdrojmi;
 • realizácia aktivít, ktorých cieľom je zvyšovať povedomie o fenoménoch korupcie a transparentnosti verejného života;  
 • posilňovanie kapacít aktivistov/iniciatív/organizácií, ktoré sa venujú téme transparentnosti prostredníctvom vzdelávania;
 • rozvíjanie nástrojov vytvárajúcich verejný tlak na riešenie problematiky korupcie a transparentného nakladania s verejnými zdrojmi na lokálnej a miestnej úrovni;
 • vytváranie sietí a spoločných iniciatív kľúčových aktérov v oblastiach transparentnosti.

Kto môže žiadať o grant
O podporu sa môžu uchádzať: 

 • mimovládne organizácie, ktoré sa zameriavajú na obhajobu verejných záujmov formou kontroly činnosti a financovania verejného sektora, fungovania verejnej správy, kontroly správy verejných financií, kontroly verejného obstarávania alebo zabezpečovania transparentného podnikateľského prostredia;
 • začínajúce iniciatívy, ktoré majú ambíciu venovať sa oblasti fungovania samospráv, neefektívneho nakladania a plytvania s verejnými financiami a podozrivými kauzami, v ktorých je ohrozený verejný záujem a občianske práva.

Oprávnenými žiadateľmi sú mimovládne organizácie s právnou subjektivitou (občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, nadácie a neinvestičné fondy), ale o grant sa môžu uchádzať i neformálne iniciatívy s podmienkou, že v prípade podpory projektu založia pred podpisom zmluvy o pridelení grantu organizáciu s právnou subjektivitou, ktorá bude prijímateľom podpory.

Výška grantu
V roku 2017 podporíme projekty vo výške minimálne 1.000 eur a maximálne 7.000 eur. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť. Celkovo prerozdelíme sumu 30.000 eur.

Schválené granty vyplatíme v dvoch splátkach. Prvú splátku vo výške 90 % schváleného grantu vyplatíme po podpise Zmluvy o poskytnutí grantu, druhú splátku vo výške 10 % po predložení záverečnej správy projektu (november 2017).

Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať a vydokladovať v čase realizácie projektu od 1. júna 2017 do 15. novembra 2017.

Časový harmonogram

 • 30. máj2017                                uzávierka prijímania žiadostí o grant
 •   7. jún 2017                                zverejnenie výsledkov
 • jún 2017                                      zmluva o udelení grantu, 1. splátka grantu
 • jún 2017 – 15. november 2017       realizácia projektov
 • 15. november 2017                       uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie (projekt je možné uzavrieť a vyúčtovať ja hneď po jeho realizácii
 • december 2017                             2. splátka grantu

Prijímanie žiadostí
Podať žiadosť o grant je potrebné najneskôr do 30. mája 2017 cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.sk, na ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať ako darcu Fond pre transparentné Slovensko v Nadácii Pontis a program Pre transparentné regióny 2017. Na overenie funkčnosti žiadateľom uvedenej e-mailovej adresy na ňu systém zašle e-mailovú správu, kde je potrebné kliknúť na uvedený link. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje. 

Pred vyplnením samotného formulára žiadosti v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky. 

Kto bude hodnotiť projekty?
Projekty bude hodnotiť komisia zložená z dôveryhodných osobností verejného života. Hodnotitelia budú projekty zvažovať podľa nasledovných kritérií:

 1. Zámer projektu je zmysluplný a potrebný, súvisí s cieľom a zameraním programu.
 2. Projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý.
 3. V projekte sú jasne formulované kvantitatívne ciele a výsledky (počty zapojených, počty aktivít), ktoré chce organizácia v čase realizácie projektu dosiahnuť a spôsob ich hodnotenia.
 4. Sú jasne formulované kvalitatívne ciele a výsledky (prínos pre zapojených) a spôsob ich hodnotenia.
 5. Plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.
 6. Z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít.
 7. Je jasná perspektíva ďalšieho pokračovania a rozvoja aktivít aj po skončení projektu.
 8. Rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k navrhovaným aktivitám a plánovaným výsledkom.

Z hodnotenia budú vylúčené žiadosti, ktoré predložia neoprávnené subjekty, nebudú spĺňať tematické zameranie programu, nebudú obsahovať potrebné náležitosti, alebo budú zaslané po uzávierke prijímania projektov.

Kontrola realizácie projektov
Nadácia Pontis ako koordinátor Fondu pre transparentné Slovensko a grantového programu uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú priebežnú i záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt
Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte, pokiaľ možno písomne cez sekciu Pošta vo Vašom konte na www.darca.sk, programovej koordinátorke Nadácie Pontis Veronike Gilanovej, prípadne na email veronika.gilanova@nadaciapontis.skalebo volajte tel. číslo  02/5710 8122

Fond pre transparentné Slovensko  v Nadácii Pontis podporujú firmy, ktorým záleží na tom, aby etické princípy a transparentnosť boli samozrejmou súčasťou nielen ich podnikania, ale aj celého verejného života. Vznikol z iniciatívy siedmych členských firiem združenia Business Leaders Forum v roku 2012. V súčasnosti má Fond 23 firemných partnerov. Firemní partneri Fondu sa zaviazali dlhodobo podporovať nezávislé analytické a watchdogové organizácie, ktoré už v minulosti dokázali, že vedia obhájiť verejný záujem v prípadoch neetického spravovania vecí verejných, plytvania verejnými zdrojmi, korupcie, klientelizmu, či zneužívania moci.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111