10. 07. 2019 Zodpovedné podnikanie

Čo sú sociálne inovácie a prečo ich potrebujeme? 

S vývojom spoločnosti sa menia aj jej problémy. Tie, ktorým svet čelí dnes sú komplexnejšie a ich riešenie si vyžaduje inovatívne a hlavne systémové riešenia. Práve na to slúžia sociálne inovácie. Ich cieľom je pozitívy dopad na spoločnosť.

Nové problémy si vyžadujú nové riešenia

Klasické nastavenie, v ktorom štát a súkromný sektor riešia svoje záujmy a tretí sektor pláta diery, vzniknuté v spoločnosti pôsobením prvých dvoch sektorov nie je trvalo udržateľné. Práve preto vznikli sociálne inovácie. Prosperujúcimi sociálnymi inováciami sú tie, na ktorých sa podieľajú všetky tri sektory spoločne.

„Sociálne inovácie a prinášanie nových, udržateľných riešení na spoločenské problémy sú súčasťou pozitívnej budúcnosti krajiny, najmä ak je ich podpora cielená a nastavená na jasne definované priority – ideálne naviazaných na ciele udržateľného rozvoja OSN.  Tie môžu byť v tomto smere dobrým vodítkom pre firmy i štát,“ hovorí Martina Kolesárová, výkonná riaditeľka Nadácia Pontis.

V dnešnom svete už na riešenie problémov v spoločnosti klasické granty nestačia, Budúcnosťou vo financovaní spoločenského dopadu sú napríklad smart granty, alebo investície do sociálnych podnikov. Dôležitou je pritom zmena myslenia investorov a ich motivácia k takýmto formám investovania.

,,Myslím, že pre sociálnych podnikateľov mám tri rady ako financovať spoločenský dopad. Prvou radou je, aby skutočne poznali a chápali svoj dopad. Druhou je veľmi dobre poznať svoje financie, chápať svoj finančný model a mať veľmi jasno v tom, čo už majú a čo potrebujú. Tretie odporúčanie je, aby pri rozhovoroch s donormi a investičnými partnermi sa správali ako rovnocenní partneri,“ hovorí Roxana Damaschin-Teku, bývalá riaditeľka Portfólia v NESsT a celosvetového portfólia sociálnych podnikov.

Pri investovaní s pozitívnym spoločenským dopadom sú rovnako dôležité obe strany – ako neziskové organizácie, alebo podniky so spoločenským dopadom, tak aj investori.

Budovanie spoločného ekosystému

Zmena zmýšľania postupne nastáva na oboch stranách. Investori spoznávajú nové metódy financovania pozitívnych spoločenských zmien. Na druhej strane sú tu neziskovky, ktoré sa iniciatívne učia, ako viesť svoju organizáciu efektívnejšie a ako uvažovať viac podnikateľsky.

„Investície do spoločenského dopadu, podnikateľské myslenie a podnikateľské princípy využité pre rast organizácií, nám môžu naozaj pomôcť riešiť spoločenské problémy v širšom meradle. Neziskové organizácie majú riešenia, vedia, ako sa vysporiadať s problémami týkajúcimi sa zdravotného postihnutia, otázky utečencov a migrantov, i rómskych komunít v našom regióne,“ myslí si Ewa Konczal CEE manažérka EVPA (European Venture Philanthropy Association)

Práve neziskové organizácie sú tie, ktoré problémy v spoločnosti poznajú najlepšie. Ich expertíza a podpora súkromného sektora pritom vedia priniesť skvelé výsledky.

Tento model už funguje v anglosaských krajinách, či v Rakúsku a Nemecku. Podnikatelia začínajú investovať, vykazujú už aj prvé zisky. Na Slovensku však stále nie je veľký záujem o takúto formu investovania a to najmä pre tri dôvody. Prvým je, že téma sociálnych inovácií je ešte stále veľmi nová a nie je o nej dostatok informácií. Druhým dôvodom je fakt, že na takúto formu financovania jedna strana nestačí. Potrebujeme mať investorov, ktorí sa neboja inovácií, na druhej strane organizácie, ktoré by vedeli, ako takúto podporu využiť a peniaze použiť efektívne. Na to je potrebná podpora oboch článkov tohto ekosystému

,,Myslím, že to najdôležitejšie, s čím treba začať, je spojiť tých správnych ľudí. Je to o spájaní tých najlepších z investičného sektora s tými najlepšími zo sociálneho sektora, ak je to, samozrejme, možné,“ hovorí Silke Horáková, spoluzakladateľka fondu Tilia Impact Venture, za ktorým stoja investori a filantropi.  V Českej republike ide o prvý fond, ktorý sa špecializuje výhradne na investície so silným spoločenským dopadom. Fond sa venuje pomoci pre neziskové organizácie, ale rovnako vzdeláva a motivujú aj investorov.

Nové formy grantov – smart granty

Na to, aby vznikalo viac investícií s pozitívnym spoločenským dopadom je potrebné budovať nové siete a získavať nových hráčov – investorov a podniky. Využiť sa však dajú už existujúce štruktúry. Klasický princíp grantov, teda jednorazová podpora už nie je dostatočný.  Aby spoločnosť zabezpečila udržateľné riešenia a stále zdroje na riešenie problémov, musí upustiť od takého nastavenia. Samozrejme, nie je možné úplne zrušiť granty, pretože vždy budú existovať témy, ktoré nie sú dostatočne atraktívne a trh ich neuživí. Zaujímavou zmenou sú v tomto prípade však smart granty, pri ktorých už nejde len o obyčajné financovanie. Ide o systematickú pomoc organizácii, aby sa postupne osamostatnila a vedela sa sama uživiť.

Na Slovensku máme našťastie dostatok šikovných neziskoviek s veľkým potenciálom na dlhodobú finančnú udržateľnosť. Potrebujú však zmeniť prístup k financovaniu svojich aktivít a získať donorov, ktorí budú mať podobné zmýšľanie.

Pri smart grantoch donor spravidla dlhodobo spolupracuje s organizáciou a tento druh grantov funguje ako nenávratná investícia. Jeho cieľom je, aby si nezisková organizácia dokázala zabezpečiť finančnú udržateľnosť a časom mohla sama financovať operačné výdavky z vlastných príjmov, granty by pre ňu slúžili len na inovácie a škálovanie. Dôležité je pritom aj to, či je dopad škálovateľný a dá sa využiť aj v iných regiónoch a v iných mestách a či sa dá na základe toho spraviť aj systémová zmena.

Nadácia Pontis zorganizovala ako prvá na Slovensku konferenciu o financovaní so spoločensky pozitívnym dopadom. Pozrite si fotografie z podujatia:

 

 

 

 

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.