30. 03. 2017 Zodpovedné podnikanie

CSR vo výročných správach firiem

Desiatky slovenských firiem majú od tohto roka povinnosť zverejňovať informácie o svojom zodpovednom podnikaní.

Zdroj: unsplash.com/@Helloquence

V roku 2014 schválil Európsky parlament smernicu, ktorá veľkým spoločnostiam ukladá povinnosť vo svojich výročných správach informovať aj o CSR aktivitách.Slovenská republika túto smernicu implementovala prostredníctvom novely zákona č. 431 / 2002 Z. z. o účtovníctve. Táto časť zákona nadobudla platnosť 1. januára 2017, prvé informácie/reporty musia byť zverejnené v roku 2018.

Táto povinnosť sa týka tých firiem verejného záujmu, ktorých priemerný počet zamestnancov presahuje 500.Ide o banky, poisťovne, zdravotné poisťovne, správcovské spoločnosti alebo aj dôchodkové správcovské spoločnosti,“ hovorí Tatiana Čaplová, programová koordinátorka Nadácie Pontis.

Povinnosť platí aj pre firmy, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie. Za firmu verejného záujmu sa tiež považuje účtovná jednotka, ktorá najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z nasledovných podmienok: celková suma majetku presiahla 170 000 000 eur, čistý obrat presiahol 170 000 000 eur, alebo priemerný počet zamestnancov presiahol 2 000.

Výkonnosť v sociálnej a environmentálnej oblasti

Obsahová náplň informácií v oblasti spoločenskej zodpovednosti je záväzne ustanovená zákonom o účtovníctve.

Zverejňovanie informácií o nefinančnej výkonnosti firmy je veľmi dôležité pre zmenu myslenia firiem a pochopenie zodpovednosti za sociálne, zamestnanecké a environmentálne vplyvy, dodržiavanie ľudských práv a boja proti korupcii,“ vysvetľuje T. Čaplová.

Zverejňovanie nefinančných informácií pomáha meraniu, monitorovaniu a riadeniu správania firiem a ich vplyvu na spoločnosť. Takáto správa obsahuje informácie, ktoré nám môžu pomôcť pochopiť vývoj, správanie a vplyv aktivít firiem na životné prostredie, zamestnancov, zákazníkov, dodávateľov alebo iných partnerov – stakeholderov firmy.

Oblasť politiky rozmanitosti

Firmy, ktoré emitovali cenné papiere a tie boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu ktoréhokoľvek členského štátu EÚ a zároveň spĺňajú aspoň dve z týchto podmienok: celková hodnota majetku je viac než 20 miliónov eur, čistý obrat presiahol 40 miliónov eur, alebo majú viac než 250 zamestnancov, majú povinnosť vo výročnej správe uviesť aj opis politiky rozmanitosti.

Ide o prístup, ktorý uplatňujú vo svojich správnych orgánoch, riadiacich orgánoch a dozorných orgánoch najmä vo vzťahu k veku, pohlaviu, vzdelaniu a profesijným skúsenostiam členov týchto orgánov, ciele stanovené v tomto smere, spôsob, akým sa dosahujú a dosiahnuté výsledky vo vykazovanom období.

Ako reportovať

Odhaduje sa, že na tomto základe sa povinnosť CSR reportingu vzťahuje na približne 18 000 firiem v EÚ, na Slovensku ide o približne 60 firiem.

Firmy budú môcť využívať medzinárodné, európske alebo národné normy reportovania podľa toho, ktoré považujú za najvhodnejšie (napríklad GRI, UN Global Compact, ISO 26000, alebo nemecký Sustainability Code).

Cieľom smernice a nadväzujúcich zákonov v členských štátoch je zvýšenie transparentnosti vo všetkých oblastiach podnikania. Nepriamo sa však táto legislatíva dotkne aj malých a stredných firiem, od ktorých veľké spoločnosti budú požadovať plnenie základných princípov zodpovednosti v podnikaní.

Výhodou pre firmu je, že správa o zodpovednom podnikaní sa bude môcť predkladať za celú skupinu a nie samostatne za jednotlivé firmy. Firma, ktorá je dcérskou firmou nemá povinnosť vo výročnej správe uvádzať informácie z oblasti spoločenskej zodpovednosti, ak sú informácie o nej zahrnuté vo výročnej správe alebo v obdobnej správe materskej firmy,“ uzatvára T. Čaplová.

Zverejňovanie nefinančných informácií o zodpovednom podnikaní firiem je jednou z hlavných tém Erasmus+ projektu Hi4CSR, v ktorom Slovenskú republiku zastupuje Nadácia Pontis. Prezentácie všetkých projektových partnerov (v anglickom jazyku) o ich národných krokoch v oblasti CSR reportingu si môžete stiahnuť TU.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111