05. 12. 2013 Zodpovedné podnikanie

Danica Balažová, HP: Stratégia zdieľaných hodnôt nám otvára dvere k novým obchodným príležitostiam

Hewlett-Packard podnecuje inovácie, ktoré ovplyvňujú život ľudí a udržateľný rast.

Danica Balážová v centre v indickom dištrikte Kaithal, ktoré pomáha ženám finančne sa osamostatniť.

Prinášať prospech spoločnosti a uľahčovať ľuďom spôsob, akým žijú a pracujú. Bill Hewlett a Dave Packard  položili už v 50-tych rokoch základy toho, čo dnes nazývame globálne občianstvo. S Danicou Balážovou, programovou manažérkou Human Progress Initiatives sme sa rozprávali o tom, ako sa spoločnosť Hewlett-Packard v roku 2011 rozhodla posunúť od tradičnej filantropie k modelu zdieľaných hodnôt a prinášať inovácie, ktoré reagujú na sociálne výzvy.

Ako prebieha proces vytvárania zdieľanej hodnoty (CSV) v globálnej firme s desiatkami tisíc zamestnancov?

Sme jedna z najväčších svetových IT spoločností, pôsobíme v 170 krajinách sveta a máme jeden z najväčších  dodávateľsko-odberateľských  reťazcov  v odbore. Máme teda jedinečnú pozíciu podnecovať  inovácie, ktoré  priamo ovplyvňujú  život ľudí a udržateľný ekonomický rast. Nazvali sme to Living Progress. Je to cesta riadených inovácií, zapájania všetkých obchodných skupín firmy, využívania odbornosti zamestnancov a vytvárania partnerstiev.

Spôsob, ako sa to v takej veľkej firme dá,  je možný, iba ak najvyššie vedenie firmy, vrátane CEO, rozumie tejto stratégii, plne ju podporuje a podnecuje na nižších úrovniach riadenia. Stratégia CSV musí plne korešpondovať s obchodnými cieľmi firmy a implementácia musí byť jasne cielená, aby sa čo najviac využil potenciál firmy. Je potrebné si tiež dopredu stanoviť, ako bude meraný sociálny dopad a vplyv na reputáciu a rast firmy.

Kto celý program zastrešuje a koordinuje?

Globálny program Living Progress je súčasťou oddelenia korporátnych vzťahov. Na  jeho čele je Chief Progress Officer. Pracujeme v troch skupinách, ktorých názvy úmyselne neprekladáme do iných jazykov, aby tým nestratili šírku svojho významu: Human Progress, Economic  ProgressEnvironmental Progress. Skupiny zodpovedajú tomu, že naším cieľom je prispieť k vyriešeniu vybraných výziev v oblasti vzdelávania, zdravia a životného prostredia. Je dôležité povedať, že rozhodnutie vydať sa touto cestou prišlo z najvyššieho vedenia firmy a táto cesta nie je v žiadnom prípade jednoduchá. Zahŕňa zmenu procesov a integráciu nových princípov naozaj do všetkých oblastí fungovania firmy.

Čo sa vám už v oblasti CSV podarilo?

Snažíme sa napríklad využiť potenciál cloudových a mobilných riešení v oblasti  zdravotnej starostlivosti . V spolupráci s partnermi sme v Indii  vyvinuli koncept  eHealth centier,  ktoré  sú umiestnené v ľahko manipulovateľných prepravných kontajneroch, sú napojené na cloud a vybavené dôležitými diagnostickými zariadeniami a tele-health riešením. Centrá tak prinášajú základné zdravotné služby ľuďom vo vzdialených vidieckych oblastiach, ktorí doteraz nemali prístup k zdravotnej starostlivosti.

Môžem spomenúť aj stratégiu dodávateľského reťazca v Číne Go West. Presunom našich tovární do miest ako Chongqing vo vnútrozemí Číny sme zlepšili pracovné podmienky a kvalitu života desiatok tisíc továrenských robotníkov, ktorí sa už nemusia sťahovať za prácou.

Som presvedčená, že príležitosti na uplatňovanie toho konceptu sú v každej krajine, v tých rozvojových sú možno len trochu viditeľnejšie.

Aké projekty riešite v oblasti vzdelávania?

Vďaka on-line technológiám sa vzdelávanie transformuje a demokratizuje. Je to nielen o prístupe k vzdelaniu pre milióny študentov, ale tiež o znižovaní nákladov na vzdelávanie pri súčasnom zlepšovaní kvality obsahu. Podľa tradičného modelu firmy darujú počítače alebo finančné zdroje na zlepšenie prístupu k vzdelaniu. My však v duchu myšlienky CSV investujeme aj do vzdelávacích  platforiem a vytvárame tak nové obchodné príležitosti, nové partnerstvá a oslovujeme nových zákazníkov pre naše služby a riešenia v oblasti vzdelávania.

Príkladom je vzdelávacia platforma HP LIFE (www.life-global.org).  Ide o e-learning program  pre  malých začínajúcich  podnikateľov, ktorý je k dispozícii zadarmo ako tréningový on–line program na cloud platforme. Podnikateľom pomáha získať zručnosti a znalosti na založenie a úspešné fungovanie  vlastného biznisu. K dispozícii majú aj mentoringový program a získajú tiež možnosť stať sa súčasťou globálnej komunity malých podnikateľov a nadviazať tak nové partnerstvá. Ako jedna z našich popredných iniciatív  zasiahla HP LIFE už viac ako 2 milióny ľudí na celom svete a  viedla k vytvoreniu viac ako 57 000 pracovných miest.

Priniesla už nová stratégia konkrétne pozitívne výsledky pre firmu samotnú?

Stále sme len  na začiatku tejto cesty, no máme už prvé výsledky. Na základe spätnej väzby z krajín, kde projekty realizujeme, vidíme, že majú významný vplyv na reputáciu firmy a otvárajú nám dvere k novým obchodným príležitostiam. Niektoré z inovácií,  ktoré sme pilotovali, sa  už dostali do štandardného produktového portfólia firmy. Na základe úspechu eHealth centier bol tento koncept zaradený do iniciatívy indickej vlády TechVillages a toto riešenie by malo byť dodávané indickej vláde na komerčnej báze.

Veľmi veľký dopad majú tieto aktivity na motiváciu a angažovanosť zamestnancov. Našim zamestnancom umožňujeme venovať 4 hodiny mesačne dobrovoľníckym aktivitám prepojeným na naše projekty. Interný zamestnanecký prieskum jasne ukázal priamy vzťah medzi účasťou na dobrovoľníckych aktivitách a spokojnosťou zamestnancov.

Aj keď naša firma momentálne prechádza dlhodobou  a  rozsiahlou transformáciou, je pozitívne, že napriek ťažkým časom je stratégia Living progress podporovaná a rozvíjaná.

BLF Newsletter č. 53: Ivana Kullová, Nadácia Pontis

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111