16. 05. 2018 Nadácia Pontis

Energia pre život 2018 podporí organizácie pri riešení problematiky ľudí bez domova

Nadačný fond Slovenských elektrární podporí projekty, ktoré pracujú na riešení a ukončovaní bezdomovectva na Slovensku.

Nadačný fond Slovenské elektrárne v Nadácii Pontis v grantovom programe Energia pre život 2018 podporí projekty, ktoré pracujú na riešení a ukončovaní bezdomovectva na Slovensku. Po vyše sedemročnej systematickej podpore témy ľudí bez domova z nadačného fondu Slovenské elektrárne, sa tohtoročná výzva zameria predovšetkým na podporu projektov sociálnej integrácie ľudí, ktorí sa ocitli bez domova alebo sú ohrození stratou domova. Podporené budú projekty, ktoré budú zamerané na získanie pracovných a sociálnych návykov, organizáciu vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov ako aj klientov organizácií s cieľom podporiť sociálnu integráciu ľudí bez domova.

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis dlhodobo podporuje tému bezdomovectva a aktivity, ktoré sa snažia narastanie tohto problému obmedziť či dokonca eliminovať. Tento rok sa spoločnosť rozhodla, že okrem finančnej pomoci poskytne mimovládkam, ktoré dlhodobo pracujú s marginalizovanými komunitami aj školenie reagujúce na súčasné výzvy tejto skupiny organizácií. Viac informácií o programe celodenného bezplatného tréningu nájdete nižšie.

Cieľová skupina

 • do grantovej výzvy sa môžu zapojiť organizácie pracujúce s ľuďmi bez domova a ľuďmi ohrozenými stratou domova na Slovensku. Žiadosť môžu podať mimovládne neziskové organizácie (občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia, neinvestičný fond, účelové zariadenie cirkví atď.).

Oblasti podpory

 • projekty podporujúce získanie sociálnych skúseností a zručností prostredníctvom tréningov či sociálneho poradenstva, projekty zamerané na odstránenie sociálnych a komunikačných bariér
 • projekty zamerané na rozvíjanie praxe, získania pracovných návykov s cieľom znovunadobudnutia sebavedomia a zvýšenie možnosti zaradenia sa na trh práce
 • podpora organizovania vzdelávacích aktivít pre sociálnych pracovníkov ako aj klientov organizácií, organizovanie kultúrnych a sociálnych aktivít umožňujúcich ľuďom, ktorí nemajú domov, rozvíjať vo vzťahoch s druhými vedomie vlastnej hodnoty a tak aj motiváciu k bežnému životu
 • iné projekty (napríklad podpora trvalej udržateľnosti organizácií venujúcich sa problematike ľudí bez domova, projekty zamerané na interné kapacity organizácii – koordináciu dobrovoľníkov, účasť na tréningoch, šírenie osvety o téme a problematike ľudí bez domova prostredníctvom vydávania publikácií, časopisov, a i.).

Celkový rozpočet

 • pro bono tréning pre organizácie, ktoré sa môžu zapojiť do výzvy, a mestské časti,
 • 30 000 eurgranty zapojeným neziskovým organizáciám na ich projekty,
 • maximálna výška podpory na projekt: 8.000 eur (nie je nutné žiadať o plnú výšku grantu, čiže môžete žiadať rôzne čiastky do maximálnej sumy).

Tréning

Na školenie srdečne pozývame mimovládky, ktoré pracujú so znevýhodnenými skupinami obyvateľstva, vrátane ľudí bez domova, sociálne znevýhodnených rodín, týraných žien a matiek, marginalizovaných Rómov atď. Školenie je tiež otvorené pre úrady mestských častí, ktoré poskytujú služby za účelom skvalitnenia života svojich obyvateľov. Školenie bude zamerané na tri okruhy:

 • Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (GDPR)
 • Možnosti nového zákona o sociálnych podnikoch pre neziskovky
 • Rok po novelizácii zákona o konkurze a reštrukturalizácii – ako zmena ovplyvnila advokátov, sociálnych pracovníkov a ich klientov?

Dátum: streda 20.6.2018

Miesto: Domov sv. Jána z Boha, Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava

Kapacita: 30 miest – registrovať sa je možné do 31. mája 2018.

Viac informácií a proces prihlásenia na tréning v Bratislave nájdete na tejto stránke. Informácie o tréningu v Košiciach poskytneme na rovnakej stránke behom nasledujúcich dní.

Priebeh grantovej výzvy

Prijímanie žiadostí je najneskôr do 18. 6. 2018. Hodnotiacou komisiou zloženou zo zástupcov Nadačného fondu Slovenských elektrární a Nadácie Pontis budú vybrané projekty,ktoré si rozdelia grant 30 000 eur na realizáciu. Akceptovateľná je žiadosť o podporu akýchkoľvek oprávnených nákladov, ktoré podporia vyššie uvedené účely a ktoré prijímateľ dokáže vyčerpať v čase realizácie projektu od 1. júla do 30. októbra 2018 a vydokladovať v súlade so zmluvou do 10. novembra 2018.

O výške podpory predložených projektov rozhodne hodnotiaca komisia podľa nasledovných kritérií:

Hlavné kritériá (1-10 bodov):

1)     zámer projektu je potrebný, v zmysle podpory sociálnych služieb pre ľudí bez domova, projekt výrazným spôsobom prispeje k zlepšeniu kvality života konkrétnej komunity,

2)     predpokladá sa dlhodobejší dopad projektu,

3)     spolupráca s inými organizáciami a mestskými časťami, navrhnutá publikácia výsledkov,

4)     projekt je obsahovo kvalitný, zrozumiteľný, konkrétny a presvedčivý, plánované aktivity sú explicitne vymenované a vedú k dosiahnutiu stanovených cieľov.

5)     rozpočet je naplánovaný efektívne, primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.

Ďalšie kritériá (1-5 bodov):

6)     projekt obsahuje netradičné, inovatívne prvky, a to pokiaľ ide o samotný obsah, realizáciu projektu a pod.,

7)     z projektu je jasný časový harmonogram realizačných fáz a aktivít,

8)     projekt je zameraný skôr na podporu konkrétnej aktivity (činnosti), než na materiálno-technické vybavenie o grant žiadajúcej organizácie.

Časový harmonogram

18. 6. 2018
uzávierka prijímania projektov  
20. 6. 2018
pro bono workshop
26. 6. 2018
hodnotenie azverejnenie výsledkov o podpore projektov  
od 1. 7. 2018 do 31. 10. 2018
čerpanie prostriedkov a realizácia projektov
10. 11.  2018
uzávierka pre záverečné správy a vyúčtovanie projektov

 

Prijímanie projektov

Podať projekt je potrebné cez elektronický formulár na webovej stránke www.darca.skna ktorej si žiadateľ vytvorí svoje osobné konto.

Osobné konto vzniká zaregistrovaním sa, pričom pri registrácii je potrebné vybrať  Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis a program “Energia pre život 2018”. Ak už bol žiadateľ v minulosti na Darcovi zaregistrovaný, pre nový projekt je potrebné sa registrovať znovu a uviesť aktuálne údaje.

Pred vyplnením samotného formulára projektu v sekcii Náš projekt je potrebné pozorne si prečítať Pokyny pre vypracovanie projektu, ktoré sú umiestnené na dolnej lište stránky.

Kontrola realizácie projektov

Nadácia Pontis ako administrátor Nadačného fondu Slovenských elektrární uzavrie s podporenými subjektmi zmluvu o poskytnutí grantu, v ktorej budú okrem iného uvedené nasledujúce podmienky:

 • príjemca predloží online vypracovanú  záverečnú správu a poštou zašle fyzické kópie požadovaných účtovných dokladov;
 • súčasťou online záverečnej správy bude dokumentácia o využití finančného príspevku (fotodokumentácia, kópie publikovaných informácií a pod.), ktorú bude možné použiť na komunikačné účely.

Zástupcovia Nadácie Pontis môžu počas obdobia realizácie vykonávať priebežný monitoring plnenia projektu a využitie prostriedkov kontrolovať aj po ukončení projektu.

Kontakt

Otázky ohľadom projektu a grantového programu adresujte programovej koordinátorke Nadácie Pontis Daniele Kellerovej: ziadosti@nadaciapontis.skalebo volajte tel. číslo 02 5710 8124. V prípade otázok ohľadom tréningu, kontaktujte Barboru Pálešovú: 0918 595 909, barbora.palesova@nadaciapontis.sk.

Kto sme

Prepájame firmy, mimovládne organizácie, štátne inštitúcie, komunity a jednotlivcov, aby sme spoločnými silami dosiahli pozitívne zmeny vo vzdelávaní, v zodpovednom podnikaní a v boji proti korupcii a chudobe. V týchto témach sme aj experti.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava

tel.: (421 2) 5710 8111


Instagram