23. 05. 2017 Nadácia Pontis

Filantropické investície firiem: Na čo najčastejšie prispievajú na Slovensku?

Nadácia Pontis zmapovala filantropické investície firiem na Slovensku. Zistila, do ktorých oblastí smerujú slovenské firmy svoje zdroje vo filantropii

Podľa sociológa Martina Bútoru je podpora zo strany slovenských firiem veľmi dôležitá. „Ak by táto podpora zmizla, život na Slovensku by sa prudko zmenil,“ hovorí. Napriek tomu si myslí, že „objem prostriedkov, akokoľvek dôležitý, je kardinálne malý. Na Slovensku je obrovské množstvo ľudí, ktorí prahnú po tom, aby boli vypočutí a ktorí by urobili viac, keby na to mali podmienky a získali podporu.“

Vzdelávanie

Najviac podporovanou oblasťou je výchova a vzdelávanie (22,11 %). Najviac financií smeruje do regionálneho školstva (48,35 %) a do neformálneho vzdelávania detí a mládeže (32,69 %), najmenej do vedy a výskumu (1,3 %). „Až 59 % darov klasifikujeme ako kompenzačný typ podpory. Takáto podpora neodstraňuje problémy vzdelávacieho systému ako celku, ale kompenzuje nedostatky konkrétnym jednotlivcom a inštitúciám,“ vysvetľuje Norbert Maur, projektový manažér Nadácie Pontis. 21 % patrí rozvojového typu podpory. Takáto podpora sa orientuje na rozširovanie nadobudnutých vedomostí a know-how. 20 % prostriedkov je klasifikovaných ako transformačný typ podpory – prispieva k systémovej zmene vzdelávania na Slovensku.

Zdravotníctvo

Zdravie (14,36 %) sa ukázalo ako druhá najvýraznejšie podporovaná oblasť. Oproti roku 2012 zaznamenala nárast o vyše 5 %. To spôsobila najmä podpora rekonštrukcie žilinskej nemocnice z Nadačného fondu Kia Motors Slovakia (496 387,01 €) a tiež filantropické aktivity Nadácie J&T a Nadačného fondu Lidl pri Nadácii Pontis.

Umenie

Treťou najvýraznejšou oblasťou bolo umenie a kultúra (13,71 %). Ide o výraznú oblasť podpory aj napriek tomu, že bol zaznamenaný pokles o takmer 8 %. Podľa očakávania došlo k zníženiu podpory aktivít pre Košice – európske hlavné mesto kultúry 2013, ako aj k zníženiu objemu financií na záchranu kultúrneho dedičstva a pamiatok na Slovensku v programe Obnovme si svoj dom, ktorý realizuje Nadácia SPP spolu s Ministerstvom kultúry SR.

Ako populárna oblasť pre podporu sa ukázal aj šport (13,3 %), ktorý aj objemom (1,9 mil €) aj počtom firiem (28) patrí medzi výrazné. Za tri roky zaznamenala táto oblasť nárast o vyše 7 %.

Výrazné percento je v neidentifikovanej oblasti (12,49 %), v ktorej sú zahrnuté nepomenované témy. „Ide napríklad o zamestnanecké grantové programy firemných nadácií a firemných nadačných fondov, ktoré podporujú viaceré oblasti súčasne alebo podpora komunitného rozvoja. V tejto oblasti sa zrejme nachádzajú aj projekty, ktoré podporujú rozvoj dobrovoľníctva,“ uvádza N. Maur.

Nárast o takmer 3 percentuálne body boli zaznamenané oproti roku 2012 pri podpore znevýhodnených a marginalizovaných skupín (4,63 %).

Najvýraznejší pokles: životné prostredie

Výrazný pokles oproti roku 2012 zaznamenávame v oblasti životného prostredia (3,41 %). Podpora klesla oproti roku 2012 o takmer 15 %, čo bolo spôsobené aj znížením objemu v neinvestičnom fonde EkoFond.

Pomerne stabilná zostáva v porovnaní s rokom 2012 sociálna starostlivosť (11,38 %). Výrazne sa nezmenila ani podpora spoločensky prospešného podnikania, startupov, ekonomického rozvoja (1,64 %), transparentnosť a odstraňovanie korupcie (0,75 %), alebo humanitárna pomoc (0,93 %). Podpora oboch týchto tém zostáva jedna z najnižších.

Ochrana ľudských práv v pozadí

V roku 2015 boli pridané dve témy, ktoré sa Nadácia Pontis rozhodla sledovať. Ochrana ľudských práv nedosiahla v sledovanej vzorke skoro ani desatinu percenta (0,09 %). Organizácia a sprostredkovanie dobrovoľníckych podujatí bola aj napriek tomu, že ju podporuje skoro polovica sledovaných firiem, zastúpená v podiele 1,21 %. Na organizáciu dobrovoľníckeho podujatia totiž nie sú potrebné vysoké náklady, a zároveň nie všetky firmy dokázali vyčísliť čas zamestnancov, ktorí sa na dobrovoľníckom podujatí zúčastnili. Časť financií z tejto témy je skrytá zrejme aj v neidentifikovanej oblasti, v ktorej sú viaceré zamestnanecké grantové programy, podporujúce dobrovoľníctvo.

Prieskum bol realizovaný metódou skúmania výročných správ, CSR reportov resp. osobným dopytovaním. Nadácia Pontis skúmala investície spolu 47 firiem, ktoré v roku 2015 investovali najvyššie dary resp. asignovali najvyšší podiel peňazí. Celková suma skúmaných prerozdelených peňazí je takmer 14 mil. €. Podľa odhadu teda zmapovala približne 40% firemných zdrojov. Do objemu boli zarátané finančná aj nefinančná podpora. Vo financiách sú zahrnuté priame dary firiem aj asignácia dane. Pod nefinančnou podporou sa myslí hodnota nových alebo odpísaných vecných darov, ako aj náklady na dobrovoľníctvo a pro bono čas zamestnancov v pracovnej dobe.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111


×

Už odchádzate?

NESTRAŤTE S NAMI SPOJENIE

Na email vám budeme posielať inšpiratívne
novinky či informácie o aktuálnych výzvach.