12. 04. 2017 Sociálne inovácie

Finalisti Ceny Generácia 3.0 sú známi

V tomto roku prvýkrát oceníme výnimočné vzdelávacie prístupy. Zistite, ktoré projekty sa dostali do užšieho výberu.

Na Cenu Generácia 3.0 sa nominovalo celkovo 53 projektov, zväčša z mimovládnych organizácií, ale aj základných, stredných či vysokých škôl. Odborná porota zostavená z Poradnej rady Generácie 3.0 a externých hodnotiteľov odporučila 15 projektov do užšieho výberu. „Pri výbere projektov sme zohľadňovali ich zameranie, možnosti na ďalšie šírenie a aj inovatívnosť, aby sa naplnil cieľ Nadácie Pontis – oceniť tých, ktorí formujú vedomosti, zručnosti a postoje potrebné pre život v 21. storočí,“ približuje Jana Kontúrová, členka Poradnej rady programu Generácia 3.0.

Projekty, ktoré sa dostali do finále

Organizácia: AJ Ty v IT
Projekt: AJ Ty v IT

Občianske združenie AJ Ty v IT reaguje na nízky počet dievčat, študujúcich IT na vysokých školách (na rôznych technických školách tvoria približne  3 % až 6 % študentov). Dôvodom je stereotypné vnímanie IT ako mužského sektora alebo vnímanie matematiky ako „ťažkého“ predmetu. Združenie počas roka organizuje na stredných školách praktické workshopy zamerané na základné IT zručnosti (základy programovania v HTML, CSS, základy sietí, inštalácie serverov, algoritmy, Scratch, 3D modelovanie,…). Okrem workshopov pripravujú aj podujatie, počas ktorého môžu dievčatá navštíviť IT firmy (Girl’s Day), súťaž v programovaní (ScratchMatch), alebo 4-mesačný kurz Junior tester.

Dievčatá počas workshopu Aj Ty v IT

Organizácia: Archimedes
Projekt: Riadené Aktívne Učenie – pozitívna zmena pre budúcnosť

Autori projektu na  základe vlastných skúseností (učiteľov, tvorcov učebníc a kníh osobného rozvoja, prednášateľov), sformulovali zásady riadeného aktívneho učenia – R∙A∙U. Pri R∙A∙U prestávajú byť učitelia „odovzdávateľom vedomostí” a žiaci mlčiacou a sediacou súčasťou vyučovania. Projekt ukazuje učiteľom, ako na základe výborného poznania triedy, počas akéhokoľvek predmetu,  zvoliť vyučovacie metódy, ktoré aktivizujú a rozvíjajú žiakov, podporujú skúmanie, premýšľanie a umožňujú rozvoj originality a kreativity. Každý učiteľ aktívne zaraďuje metódy R∙A∙U do svoje praxe, pričom sám rozhodne, ako často a v akej miere. Cieľom je inšpirovať učiteľov k zmene, ktorá vychádza z ich vlastného rozhodnutia a presvedčenia.

Organizácia: Asociácia pre mládež, vedu a techniku
Projekt: Ako vyhrať vedeckú súťaž 

Občianske združenie AMAVET pripraví pedagógov prírodovedných predmetov na to, aby sa stali lektormi pre tvorbu študentských vedátorských projektov. Tvorba vedátorských projektov podporuje zvedavosť a radosť z objavovania, aktivizuje mladých ľudí a prebúdza ich vlastné myslenie a schopnosť celoživotne sa učiť. Prezentácia vlastných vedátorských projektov naučí žiakov lepšie komunikovať, štrukturovať myšlienky, argumentovať a diskutovať. AMAVET vnáša do výučby prírodovedných predmetov na základných školách hravosť a rozvíja individuálnu tvorivosť.

Organizácia: Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa
Projekt:Program rozvoja charakteru a premena gymnázia C. S. Lewisa na inkluzívnu komunitu

Bilingválne gymnázium C. S. Lewisa ponúka študentom pilotný program charakterového vzdelávania počas celého štúdia. Charakterové vzdelávanie pozostáva z niekoľkých modulov, ktoré sú organizačne nezávislé, no navzájom sa dopĺňajú a obsahovo prepájajú. Hlavným cieľom programu hodnotového vzdelávania je položiť študentom (rôznou formou) otázky ich motivácie (čo je to úspech?), identity (kto som?), poslania (prečo som sa narodil?), viery (čomu verím?) a uplatnenie nadobudnutých zručností a postojov do budúcnosti  (čo s tým všetkým spravím v ďalších 50-tich rokoch?). Program rozvoja charakteru je integrálnou súčasťou celého kurikula školy. Napĺňa ho pedagogický tím, tútori i riaditeľ školy. Jedným z cieľov programu je aj hľadanie foriem jeho rozšírenia do iných škôl a vzdelávacích organizácií. 

Organizácia a názov projektu: Centrum popularizácie fyziky, Gymnázium Viliama Paulinyho-Tótha

Centrum popularizácie fyziky je neoddeliteľnou súčasťou Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Žiakom, študentom, ale aj laickej verejnosti približuje prírodné vedy formou fyzikálnych experimentov s pomôckami bežne dostupnými v domácnosti. Prostredníctvom nich opisuje a vysvetľuje fyzikálne javy, s ktorými sa stretávame v bežnom živote. Koncepcia popularizácie fyziky vychádza z overeného modelu, ktorý prebieha v Centre popularizácie fyziky už od roku 2006. Odohráva sa v atraktívnych, špeciálne zariadených priestoroch Astronomickej pozorovateľne Milana Rastislava Štefánika pri Gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine.

Organizácia: Edulienka
Projekt: Edulienka – vzdelávací model

Občianske združenia Edulienka ponúka vzdelávací model pre deti v domácom vzdelávaní. Je postavený na domácich skupinách, v ktorých sú žiaci vo veku 6 – 12 rokov. Uplatňujú prístupy ako vzdelávanie orientované na dieťa, rešpektujúci a partnerský prístup, sloboda a zodpovednosť, okamžitá spätná väzba. Edulienka sprístupňuje vzdelávací model ľuďom, ktorí majú záujem založiť si vlastné vzdelávacie skupiny a pomáha im úspešne ho uplatňovať. Podporu im poskytuje tím skúsených pedagógov a spolupracovníkov. Edulienka je alternatívou klasickej školy. Súčasťou jej programu je plnenie povinného štátneho vzdelávacieho programu.

Organizácia: EDUMA
Projekt: Online živá knižnica

Nezisková organizácia Eduma napomáha k formovaniu kritického myslenia u mládeže cez osobný a online storytelling. Online živá knižnica je vzdelávací portál, na ktorom sa nachádzajú  autentické výpovede sociálne vylúčených ľudí. Projekt podporuje solidaritu k znevýhodneným, formuje postoje k zraniteľným a „nelukratívnym“ skupinám v spoločnosti, ako sú utečenci, bezdomovci či Rómovia. Program tiež poskytuje metodické návody pre pedagógov. Jeho špecifickým cieľom je pokryť medzipredmetové vzťahy a prierezové vzdelávanie na základných a stredných školách, ktoré rozvíjajú a budujú kritické myslenie mládeže s prepojením na jazyky, humanitné a prírodovedné vedy.

Ilustračná fotka. Zdroj: Onlinezivakniznica.sk

Organizácia: Gymnázium Študentská 4, Snina  Projekt: MOBILIZÁCIA – prepojenie štúdia s praxou ako priamy dôsledok mobilizácie interných síl a potenciálu študentov, pedagógov a zamestnávateľov regiónu Horný Zemplín

Vďaka projektu MOBILIZÁCIA sa študenti učia  jednoduché manažérske techniky a spoznávajú nástroje projektového riadenia vyžadované medzinárodnými štandardmi. V prvej fáze všetci študenti v rámci vyučovanie získajú základné informácie a metódy mobilizácie svojich síl.  Ďalšie stretnutia sa uskutočnia po vyučovaní. Metodika je totiž postavená na princípe dobrovoľnosti, nie povinnosti. Najambicióznejší študenti dostanú možnosť zúčastniť sa  2-dňového workshopu v mimoškolskom prostredí. Výsledkom ich tímovej práce je návrh a obhajoba originálnych školských, prípadne komunitných projektov. Za úspešnú obhajobu a zvládnutý test sú ocenení certifikátom a následne prepojení s miestnymi inštitúciami a firmami. Vďaka tomu študenti získajú prax a pretavia svoje nápady do reality. Projekt je určený vyšším ročníkom základných škôl a študentom stredných škôl. 

Organizácia: Občianske združenie Divadlo oProti
Projekt: EDUdrama – Dramatická výchova do škôl

OZ Divadla oProti už od roku 2003 realizuje vzdelávacie projekty zamerané na využívanie metodiky dramatickej výchovy. Projekty sú rovnako divadelným tvarom, ako aj výchovno-vzdelávacím projektom. Združenie sa snaží  prebudiť u mladých ľudí na základných školách schopnosť vlastného premýšľania, vyhodnocovania situácie a preberania zodpovednosti za svoje konanie, rozvíjať ich sociálnu a emocionálnu inteligenciu. Cez fiktívne situácie majú účastníci – diváci – možnosť vyskúšať si dopad svojich rozhodnutí v bezpečnom priestore.  Kľúčovým poslaním iniciatívy EDUdrama je vytvoriť národnú platformu dramatickej výchovy.

Organizácia:Pomáhame druhým
Projekt: Create & Control

Projekt Create & Control je študentskou iniciatívou. Štruktúra je vytvorená dvoma stredoškoláčkami, v spolupráci s odborníkmi brandže. Primárnym cieľom projektu je zamerať sa na dezinformovanosť študentov stredných škôl vo vnútornej a vonkajšej politike štátu, ekonomického a politického systému,  spolu so sekundárnymi cieľmi, ako zlepšenie argumentácie, schopnosti vytvárať kompromisy a tímovej práce. Projekt funguje na princípe fiktívnych krajín. Študenti, ako vláda, sa počas spoločných medzinárodných stretnutí a diskusií učia, ako štát funguje a aké má zodpovednosti. Každé dva mesiace budú študentom pravidelne zadávané politické a ekonomické problémy. Tie musia vyriešiť tak, aby krajina mala z riešenia čo najväčšiu prosperitu, ale aby zároveň bolo dostatočne správne a aplikovateľné na reálny svet. V závere bude zostavený rebríček a najúspešnejší „štát“ vyhrá výlet do Štrasburgu.

Organizácia: Slovenská debatná asociácia
Projekt: Rozvoj stredoškolského debatného programu

Všeobecným cieľom SDA je podporovať kritické myslenie, otvorenosť a občiansku angažovanosť mladých ľudí. Napĺňa ho cez debatné aktivity – organizovanú výmenu názorov, v ktorej rozhoduje kvalita argumentov. Najstaršou a najviac prepracovanou činnosťou organizácie je stredoškolský debatný program. Pozostáva z pravidelných stretnutí debatných klubov, metodickej podpory, a debatných turnajov.

Organizácia: SOVA – občianske združenie na podporu nadaných detí
Projekt: ChemPlay – nadstavba

Doskovú formu hry ChemPlay v súčasnosti používa asi 155 škôl na Slovensku. Hra povzbudzuje záujem žiakov o chémiu cez pochopenie podstaty problému. Žiaci oceňujú hravú formu, tímovú spoluprácu. Jej hranie vyžaduje zapojenie logického, kombinačného, analytického i kreatívneho myslenia. To nenápadne deti učí myslieť novým, aktívnym spôsobom, čo im dokáže pomôcť aj pri štúdiu ostatných predmetov. Úplne eliminuje pasívny prístup k učeniu. SOVA plánuje vytvoriť elektronickú aplikáciu, ako nadstavbu k stolovej hre ChemPlay. V rámci testovania na ZŠ a SŠ bola overovaná aj súťažná forma hry na doskovom hracom pláne. O novú formu súťaže prejavili učitelia chémie veľký záujem, pretože okrem chemickej olympiády, ktorá je veľmi náročná, iná celoslovenská súťaž neexistuje.

Žiaci hrajú stolovú hru ChemPlay (zdroj: ChemPlay.eu)

Organizácia: The Duke of Edinburgh’s International Award Slovensko, o.z. 
Projekt: Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (skrátene DofE) je komplexný rozvojový program, vďaka ktorému môžu mladí ľudia rozvinúť svoje schopnosti, a najmä charakterové vlastnosti, ako cieľavedomosť, vnútornú motiváciu a chuť dlhodobo na sebe pracovať. Účastníci si vyberú aktivity, ktoré chcú pravidelne, aspoň 1 hodinu týždenne vykonávať, v 4 hlavných oblastiach – dobrovoľníctvo, športové aktivity, rozvoj talentu a dobrodružná expedícia. Následne si zvolia dĺžku programu – od 6 do 18 mesiacov. Za pomoci svojho vedúceho programu (pedagóg, ktorý ich sprevádza programom) alebo samostatne nájdu organizáciu alebo krúžok, kde aktivitu vykonávajú a spoločne si nastavia konkrétny merateľný cieľ. Národná kancelária vyhľadáva partnerské organizácie, ktoré majú záujem poskytovať program DofE pre svojich študentov alebo členov, licencuje dané organizácie, školí ich dobrovoľníkov a organizuje odovzdávanie ocenení pre absolventov programu.

Organizácia: Uni2010
Projekt: Rozbehnime naše školy

Uni2010 učí mladých ľudí, ako rozbehnúť vlastný biznis. Pripravuje ich na dobu, v ktorej im nikto nemusí ponúknuť prácu a musia sa naučiť, ako si ju vytvoria sami. Na stredných školách vytvárajú sieť ambasádorov (učiteľ, proaktívny žiak, rodič), ktorí program predstavia vedeniu školy a získajú povolenie na premietanie krátkeho videa na každej triednickej hodine. Študenti, ktorí o zapojenie do projektu prejavia záujem, dostanú zdarma „rozbiehačský ťahák“ a plný prístup do online kurzu. Najlepší študenti sú pozvaní na biznis fóra do úspešných startupov a získavajú podporu pri testovaní ich nápadov.

Organizácia: Základná škola, Pribinova ul., Nováky
Projekt: Spomíname, nezabudneme

Základná škola reaguje na nárast intolerancie a extrémizmu medzi mladými ľuďmi. V Novákoch bol najväčší pracovný tábor nútených prác počas 2. svetovej vojny. Hrôzy fašizmu i komunizmu, ktoré tam ľudia prežívali deti už nevnímajú. V rámci hodín dejepisu škola navrhla  a vytvorí stálu expozíciu, ktorá bude cez maketu pracovného tábora a náučných panelov zoznamovať žiakov s lokálnou históriou. Ďalšie šírenie je možné aj na iných školách pri prepájaní predmetov, ako napríklad etická výchova/náboženská výchova, občianska výchova či dejepis.

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111