20. 01. 2015 Zodpovedné podnikanie

Firmy na Slovensku čoraz viac dbajú o transparentný a zodpovedný biznis

Už 10 rokov pôsobí na Slovensku združenie zodpovedných firiem Business Leaders Forum, ktoré sa zaviazali k prosperite Slovenska.

Vplyv firiem vo svete je čoraz väčší a dôvera ľudí v ne rastie, zatiaľ čo politikom veria ľudia stále menej. Podľa prieskumu Edelman Trust Barometer dôverovalo minulý rok firmám 58 % ľudí a vládam o 14 % menej.

Až 32 firiem združených v slovenskom Business Leaders Forum (BLF) pri Nadácii Pontis nedávno prijalo memorandum, v ktorom sa zaviazali prispievať k prosperite Slovenska.

 Firmy v Business Leaders Forum deklarovali, že budú:

  • zohľadňovať a vyhodnocovať sociálne, etické a environmentálne dopady svojho podnikania a usilovať sa o pozitívny vplyv na spoločnosť a životné prostredie;
  • zlepšovať život a budovať vzťahy so svojimi partnermi: zamestnancami, zákazníkmi, dodávateľmi, komunitami a inými subjektmi vo vzájomnom partnerstve, a to využitím dialógu, podporou diverzity a rešpektovaním ľudských práv;
  • riešiť spoločenské a ekologické problémy inovatívnymi riešeniami a ponukou sociálnych produktov a služieb, ktoré prinášajú hodnotu pre biznis a spoločnosť;
  • mať kultúru riadenia, založenú na etike, transparentnosti a reportovaní aktivít;
  • prispievať k riešeniu problémov lokálnych, národných a európskych spoločenských a podnikateľských tém, akými sú adaptácia na klimatickú zmenu a udržateľnosť miest, vzdelávanie pre prax a aktívne starnutie, predvídateľnosť legislatívneho prostredia a integrácia vylúčených skupín.

„Na Slovensku je ešte stále viac v centre pozornosti charita a filantropia. Veľký dopad však má aj to, ako sa firma pri podnikaní správa či už k svojim zamestnancom, dodávateľom, zákazníkom a tiež či dbá na životné prostredie. To znamená, či zvažuje dopad svojich podnikateľských aktivít,“ vysvetľuje Beata Hlavčáková, riaditeľka BLF a programová riaditeľka Nadácie Pontis. Väčšie Firmy na Slovensku sa často správajú rovnako ako ich matky v zahraničí. „Je to súčasť ich hodnôt a spoločnej DNA,“ dodáva B. Hlavčáková. Na druhej strane sa však často zodpovedné aktivity a projekty firiem na Slovensku „exportujú“ do zahraničia.

Firmy spoločne bojujú aj proti korupcii

Mnohé z firiem združených v BLF, ale aj mimo neho, podporujú aj boj proti veľkej korupcii a za lepšie fungovanie štátu podporou watchdogov a analytických organizácií cez Fond pre transparentné Slovensko.

Firmy na Slovensku čaká počas nasledujúcich rokov veľa výziev – či už prispôsobenie sa klimatickej zmene, viac inovácií v biznise pre udržateľné produkty alebo výzvy v oblasti motivácie zamestnancov. Prieskumy z posledných rokov ukazujú, že pre zamestnancov je oveľa dôležitejšie osobné ohodnotenie, otvorená a transparentná komunikácia ako benefity. Firmy sa aj naďalej budú venovať téme aktívneho starnutia, rozvoju zelených miest a alternatívnej dopravy, vzdelávaniu mladých, aktívnemu starnutiu a integrácii vylúčených skupín obyvateľstva.

Ako sa vo firmách prejavuje zodpovedný biznis?

Heineken sa prispôsobuje klimatickej zmene

Extrémne výkyvy počasia, ktoré posledné roky sprevádzajú klimatickú zmenu, sa nedajú zastaviť, iba spomaliť. Ako na meniace sa podmienky reagujú firmy? Spoločnosť Heineken Slovensko napríklad v spolupráci so slovenskými pestovateľmi jačmeňa podporuje pre výrobu piva šľachtenie odrôd tzv. ozimného jačmeňa, ktorému nevadí chladnejšie počasie.

T-Systems vzdeláva mladých pre prax

Mladí ľudia nie sú pripravení na prax a prácu vo firmách. V školách je príliš veľa teórie a chýba praktická výučba. Mnohé firmy preto podporujú alebo priamo zakladajú vzdelávacie centrá na školách alebo študenti majú možnosť časť výučby absolvovať vo firme a zaučiť sa. T-Systems Slovakia má v súčasnosti v Košiciach viac ako 3500 zamestnancov. Viacerí sú absolventmi vysokých škôl, ktorí neboli na prax dostatočne pripravení. Chýbala im praktická skúsenosť. Preto firma zaviedla program duálneho vzdelávania, kde v spolupráci so Strednou priemyselnou školou elektrotechnickou v Košiciach pomáha zvýšiť praktické zručnosti mladých. Cieľom firmy je aj takýmto spôsobom dosiahnuť dlhodobú prosperitu košického regiónu. Aj Ceragon Networks spolupracuje so Strednou Odbornou školou elektrotechnickou v Liptovskom Hrádku, kde si firma postupne vychováva budúcich pracovníkov. Až 70 % zamestnancov Ceragonu tvoria absolventi tejto strednej odbornej školy.

Podpora starších zamestnancov

Slovensko bude mať so starnutím populácie jeden z najväčších problémov v EÚ. Na Slovensku bude v roku 2050 chýbať 21 % pracovnej sily. Dôsledkom bude, že firmy nebudú mať dostatok zamestnancov. BLF už dnes učí firmy, aby využívali výhody starších zamestnancov, ktorými sú skúsenosti, motivácia a lojalita. Nástrojmi pre firmy sú podpora zdravia zamestnancov na pracovisku i mimo neho, flexibilné možnosti práce, ale aj vytváranie vekovo zmiešaných tímov.

Starostlivosť o zamestnancov

Spoločnosti, ktoré dokážu nadpriemerne motivovať svojich zamestnancov, majú o 12 % vyššie výnosy ako spoločnosti s malou motiváciou zamestnancov. Vyplynulo z prieskumu Aeon Hewitt z roku 2013. Vo Veľkej Británii dáva až 70 % mladých ľudí pri hľadaní zamestnania prednosť firmám, ktoré podnikajú zodpovedne. To, či je firma čestná a ako sa správa ich zaujíma oveľa viac ako plat. Vidíme je to aj v slovenských prieskumoch, že mladí ľudia preferujú firmy, ktoré sú v súlade s ich hodnotami. Čoraz viac sa dostáva do popredia aj work-life balance zamestnancov a teda, či firmy poskytujú flexibilitu pracovného času a podporujú rovnováhu medzi pracovným a osobným životom svojich zamestnancov. Ukazuje sa, že flexibilita v práci firmu nič nestojí. Naopak, vedie k väčšej spokojnosti zamestnancov.

Business Leaders Forum pri Nadácii Pontis minulý rok pripravilo pre firmy niekoľko odporúčaní v oblasti využívania a podpory alternatívnej dopravy a tým aj ochrany životného prostredia. Ďalšie sa týkali budovania dobrých vzťahov s dodávateľmi. Zodpovední dodávatelia totiž zabezpečujú firmám vyššiu efektivitu, prinášajú väčšie úspory a znižujú reputačné riziká. Spoločnosť Embraco vďaka 8 workshopov so svojimi dodávateľmi počas rokov uplynulých dvoch rokov ušetrila 2,7 mil USD.

Vedeli ste, že?

V roku 2004 prijala Európska únia smernicu, podľa ktorej bude reportovanie a teda vydávanie správ o zodpovednom podnikaní pre niektoré firmy povinné. Nové pravidlá sa týkajú najmä verejne obchodovaných firiem s viac ako 500 zamestnancami. Pod smernicu spadajú aj banky, poisťovne a iné spoločnosti, ktoré určili členské štáty na základe ich aktivít, veľkosti alebo počtu zamestnancov. V celej únii ide približne o 6 000 firiem, ktoré budú musieť vo svojich výročných správach poskytovať informácie o sociálnych a environmentálnych aspektoch svojho biznisu, o ľudských právach, protikorupčných opatreniach, ako aj vekovej a rodovej diverzite. Niektoré firmy z BLF dnes už vydávajú svoje vlastné lokálne správy zodpovedného podnikania, napríklad Slovak Telekom, Orange, Heineken či VÚB banka.

 

 

Kto sme

Vytvárame silné a zmysluplné spojenia medzi firemným, občianskym a verejným sektorom v našich troch strategických témach – v sociálnych inováciách, vo filantropii a v zodpovednom podnikaní. V nich si budujeme expertízu, prinášame trendy, presadzujeme dlhodobý dopad a inšpirujeme.


Nadácia Pontis
Zelinárska 2
821 08 Bratislava


tel.: (421 2) 5710 8111